Cửa hàng Shopify bị đóng băng

Nếu bạn bỏ lỡ cơ hội thanh toán hóa đơn gói đăng ký Shopify hoặc nếu thanh toán nhiều lần không thành công, cửa hàng sẽ bị đóng băng đến khi bạn thanh toán hóa đơn với Shopify. Cửa hàng không đóng băng cho đến khi hóa đơn của bạn đến hạn. Nếu cửa hàng bị đóng băng, bạn sẽ không thể truy cập trang quản trị Shopify và khách hàng sẽ không thể xem cửa hàng.

Khoản thanh toán có thể không thành công vì một số lý do sau:

 • Thẻ tín dụng trên tệp của bạn đã hết hạn.
 • Tài khoản của bạn không có phương thức thanh toán trong tệp.
 • Phương thức thanh toán không đủ tiền.
 • Bạn đang không sử dụng thẻ tín dụng hợp lệ từ Mastercard, Visa hoặc American Express để thanh toán hóa đơn Shopify.
 • Thẻ tín dụng của bạn không chấp nhận thanh toán định kỳ bằng USD.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Quản lý thanh toán.

Nếu cửa hàng đã bị đóng băng, bạn cần kích hoạt lại để truy cập thông tin tài khoản hoặc cửa hàng, bắt đầu bán hàng lại, chuyển miền, v.v.

Kích hoạt lại cửa hàng Shopify bị đóng băng

Để kích hoạt lại hoặc hủy đóng băng cửa hàng, bạn cần thanh toán mọi khoản phí chưa trả. Ngoài ra, bạn cần thanh toán các khoản phí chưa trả khác phát sinh trong thời gian từ thời điểm lỡ thanh toán đến khi cửa hàng bị đóng băng. Trong đó có thể bao gồm các khoản phí sau:

 • phí ứng dụng
 • phí giao dịch
 • phí vận chuyển

Nếu kích hoạt lại cửa hàng hơn 30 ngày sau khi xuất hóa đơn gần nhất, bạn cũng cần chọn một gói và thanh toán chu kỳ đăng ký sắp tới. Nếu bạn không thể đăng nhập để kích hoạt lại cửa hàng, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Kích hoạt lại cửa hàng Shopify bị đóng băng

 1. Đăng nhập vào cửa hàng với tư cách chủ cửa hàng.
 2. Thanh toán thành công nợ chưa trả trong tài khoản. Nếu có nhiều hóa đơn chưa thanh toán, bạn sẽ nhận được lời nhắc cần hoàn tất thanh toán từng hóa đơn để hủy đóng băng cửa hàng. Để tải xuống hóa đơn, bạn có thể xuất lịch sử thanh toán.
 3. Nếu bạn kích hoạt lại cửa hàng hơn 30 ngày sau khi xuất hóa đơn gần nhất, hãy thực hiện như sau:
  1. Chọn một gói mới.
  2. Thanh toán chu kỳ đăng ký sắp tới.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí