Xem hoặc xuất hóa đơn Shopify

Bạn cần nắm thật rõ ràng thông tin chi tiết thanh toán để quản lý tài chính hiệu quả.

Xem hóa đơn sắp tới

Bạn có thể xem mọi khoản phí sẽ có trong hóa đơn sắp tới trên trang cài đặt Thanh toán của trang quản trị Shopify. Để tìm hiểu thêm về cách Shopify lập hóa đơn cho những khoản phí này, xem Giới thiệu về ngưỡng thanh toán.

Bước:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 2. Trong mục Kỳ thanh toán hiện tại, nhấp vào Xem chi tiết.

Xem hóa đơn trước đây

Nếu cần xem lại lịch sử thanh toán thì bạn có thể xem các hóa đơn trước đây.

Bước:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 2. Trong mục Hóa đơn trước đây, bạn có thể xem lịch sử thanh toán trong một khung thời gian cụ thể.

Xem các cước phí trong khung thời gian cụ thể

Biểu phí cung cấp thông tin tổng quan chi tiết về tất cả các khoản phí phát sinh từ tài khoản Shopify của bạn trong 90 ngày qua. Trong đó bao gồm phí đăng ký, phí ứng dụng, phí vận chuyển và phí giao dịch bên thứ ba

Bước:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 2. Trong mục Sao kê phí, nhấp vào Xem tóm tắt.

 3. Trên trang Sao kê phí, chọn khung thời gian bằng menu thả xuống cho khoảng ngày để xem tất cả các khoản phí trong khung thời gian đó. Chỉ có dữ liệu trong vòng 90 ngày gần nhất.

 4. Nhấp vào Apply (Áp dụng).

 5. Không bắt buộc: Để xuất hoặc in sao kê phí, nhấp vào Xuất hoặc In.

Xuất lịch sử thanh toán

Để xem hoặc lưu lịch sử thanh toán, bạn có thể xuất hóa đơn vào tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy (CSV). Tệp CSV được gửi đến địa chỉ email liên kết với tài khoản Shopify của bạn. Bạn có thể xuất dữ liệu thanh toán về bất kỳ giai đoạn nào kể từ ngày tạo tài khoản Shopify đến thời điểm hiện tại.

Bước:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 2. Trong mục Hóa đơn trước đây, nhấp vào ... > Xuất hóa đơn.

 3. Trong hộp thoại Xuất hóa đơn, chọn xuất hóa đơn dựa vào Trang hiện tại hoặc Hóa đơn theo ngày để chọn khoảng ngày.

  • Nếu chọn Hóa đơn theo ngày, bạn có thể chọn xuất hóa đơn từ 7, 30, 90 hoặc 365 ngày gần nhất. Bạn cũng có thể chọn ngày bắt đầu và kết thúc tùy ý.
 4. Không bắt buộc: Để xuất hóa đơn cụ thể, sử dụng hộp kiểm để chọn hóa đơn.

 5. Nhấp vào Xuất hóa đơn.

Tạo báo cáo chi phí

Tính năng báo cáo chi phí giúp bạn xuất các khoản phí dựa trên ngày thu phí tương ứng. Báo cáo này bao gồm thông tin chi tiết như danh mục phí và khoảng ngày. Tệp CSV báo cáo chi phí được gửi đến địa chỉ email liên kết với tài khoản Shopify của bạn.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt).
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Thanh toán.
 3. Trong mục Hóa đơn trước đây, nhấp vào ... rồi nhấp vào Tạo báo cáo chi phí.
 4. Trên trang Báo cáo chi phí, tùy chỉnh báo cáo bằng cách chọn cửa hàng, danh mục phí và ngày cụ thể.

  • Trong mục Chi tiết báo cáo, sử dụng menu Danh mục phí để tìm kiếm hoặc chọn danh mục phí.
  • Trong mục Khoảng ngày, sử dụng menu Khoảng thời gian để tạo báo cáo chi phí từ 7, 30, 90 hoặc 365 ngày trước. Bạn cũng có thể chọn ngày bắt đầu và kết thúc tùy ý.
 5. Sau khi bạn cấu hình báo cáo xong, nhấp vào Xuất báo cáo.

Tìm hiểu báo cáo chi phí

 • Ngày lập hóa đơn: Đây là ngày thêm phí vào hóa đơn, tính thuế và xử lý thanh toán. Ví dụ: Nếu bạn mua nhãn vận chuyển vào ngày 14 tháng 11 nhưng nhãn này được đưa vào kỳ thanh toán kết thúc vào ngày 28 tháng 11 thì ngày lập hóa đơn là ngày 28 tháng 11.
 • Danh mục phí: Ví dụ như Phí ứng dụng, Phí đăng ký, Phí vận chuyển và Phí giao dịch.
 • Ngày tính phí: Đây là ngày bắt đầu tính phí. Ví dụ: Nếu bạn mua nhãn vận chuyển vào ngày 14 tháng 11 thì ngày tính phí là ngày 14 tháng 11.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí