Quản lý tài khoản Shopify

Trên trang Cài đặt, bạn có thể quản lý kỳ thanh toán, thông tin thanh toán, gói đăng ký Shopify, loại cửa hàng và trạng thái cửa hàng.

Để tìm hiểu thêm về quyền truy cập nhân viên do chủ sở hữu cửa hàng kiểm soát, xem phần Quyền truy cập nhân viên. Để tìm hiểu cách thay đổi trạng thái cửa hàng, xem phần Tạm dừng hoặc đóng cửa hàng.

Xác thực tài khoản

Tài khoản của bạn được xác định bằng URL .myshopify.com đã tạo khi bạn thiết lập tài khoản Shopify lần đầu tiên.

Bộ phận hỗ trợ của Shopify sẽ yêu cầu URL của bạn nếu bạn liên hệ trợ giúp. Bạn cần cung cấp URL để xác minh bạn là chủ sở hữu cửa hàng. Nếu bạn thiết lập tên miền tùy chỉnh cho cửa hàng, URL .myshopify.com của bạn sẽ khác so với URL hiển thị với khách hàng.

Ngay cả khi bạn thay đổi tên cửa hàng trực tuyến hiển thị với khách hàng hoặc tên đăng ký kinh doanh thì URL .myshopify.com của bạn vẫn giữ nguyên.

Để tìm URL .myshopify.com của bạn, xem thanh địa chỉ của trình duyệt khi bạn đăng nhập vào trang quản trị cửa hàng:

Tìm URL .myshopify.com trong thanh địa chỉ của trình duyệt khi bạn đăng nhập vào trang quản trị Shopify.

Cập nhật thời hạn thanh toán

Thời hạn thanh toán hay kỳ thanh toán là khoảng thời gian giữa các lần lập hóa đơn. Bạn có thể tăng khoảng thời gian này nhưng không thể chọn ngày nhận hóa đơn trong tháng. Kỳ thanh toán mặc định là 30 ngày một lần và giá cước cho gói đăng ký Shopify của cửa hàng có trong hóa đơn được gửi vào cuối mỗi kỳ.

Nếu gói của bạn có tùy chọn này, bạn có thể hưởng giảm giá bằng cách đồng ý với kỳ thanh toán dài hơn.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập với vai trò chủ sở hữu cửa hàng.
 1. Nhấp vào Compare plans (So sánh gói).

 2. Nhấp vào Thay đổi thời hạn thanh toán (nếu bạn không nhìn thấy nút Thay đổi thời hạn thanh toán, nghĩa là bạn không thể kéo dài kỳ thanh toán đối với gói hiện tại).

  Nếu bạn không nhìn thấy liên kết, tìm gói bạn đang sử dụng và nhấp vào Choose this plan (Chọn gói này).

 3. Khi tùy chọn thanh toán hiển thị, chọn kỳ thanh toán bạn muốn.

 4. Đọc bản mô tả phí thẻ tín dụng bạn đồng ý sử dụng.

 1. Nhấp vào Confirm changes (Xác nhận thay đổi) để chấp nhận thỏa thuận mới.

Cập nhật thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán bao gồm mã số thẻ tín dụng và địa chỉ thanh toán. Nếu bạn cần cập nhật thông tin thanh toán, bạn có thể truy cập thông tin này trong menu Settings (Cài đặt) trên trang quản trị.

Thay đổi thông tin chi tiết thẻ tín dụng

Nếu thay đổi mã số thẻ tín dụng, hãy nhớ cập nhật trong tài khoản Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập với vai trò chủ sở hữu cửa hàng.

 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt), rồi vào mục Thanh toán.

 3. Trong mục Thông tin thanh toán, nhấp vào Replace credit card (Đổi thẻ tín dụng).

 4. Hoàn tất trường thông tin thẻ tín dụng, sau đó nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Thay đổi địa chỉ thanh toán

Nếu bạn thay đổi địa chỉ liên kết với thẻ tín dụng, hãy nhớ cập nhật thông tin thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập với vai trò chủ sở hữu cửa hàng.

 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt), rồi vào mục Thanh toán.

 3. Trong mục Thông tin thanh toán, nhấp vào Replace credit card (Đổi thẻ tín dụng).

 4. Nhấp vào Update billing address (Cập nhật địa chỉ thanh toán).

 5. Điền địa chỉ thanh toán, sau đó nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Cập nhật gói

Nếu bạn đang trong thời gian dùng thử và quyết định đăng ký gói, hoặc bạn muốn thay đổi gói đang sử dụng, bạn có thể thực hiện điều này trên trang Settings (Cài đặt) trong trang quản trị.

Bạn chỉ có thể cập nhật gói của mình lên các gói hiện có. Nếu cửa hàng của bạn đang sử dụng gói không còn được cung cấp nữa, bạn sẽ không thể chuyển đổi lại nếu thay đổi gói hoặc tạm dừng cửa hàng. Để biết thêm thông tin, tham khảo trang bảng giá của Shopify.

Nếu bạn cập nhật gói, ngay lập tức sẽ có hóa đơn chỉ thể hiện phí đăng ký đối với gói mới. Giá của gói trước được chia theo tỷ lệ và áp dụng so với chi phí gói đăng ký mới đối với tháng bạn thay đổi gói. Hóa đơn về việc thay đổi gói mà bạn nhận được không bao gồm các khoản phí khác trên tài khoản. Những khoản phí này sẽ được lập hóa đơn khi các khoản phí chưa thanh toán trên tài khoản của bạn đạt ngưỡng thanh toán hoặc vào lúc kết thúc kỳ thanh toán của bạn.

Chú ý: Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Basic Shopify hoặc gói Shopify và bạn thay đổi thời hạn thanh toán gói đăng ký từ hằng tháng thành hằng năm, thông tin hãng vận chuyển của bạn sẽ được đặt lại do bạn sẽ bắt đầu một hợp đồng mới với Shopify. Trong trường hợp này, bạn cần nhập lại thông tin tài khoản cho mỗi hãng vận chuyển.

Kiểm tra gói đang sử dụng

Bạn có thể xem mình đang dùng gói nào trong mục Plan details (Thông tin chi tiết gói).

Bạn cũng có thể xem mô tả tóm tắt về lợi ích khi nâng cấp lên gói cao hơn. Nếu bạn muốn nâng cấp gói, nhấp vào Upgrade plan (Nâng cấp gói).

Nâng cấp gói

Nếu bạn chắc chắn muốn nâng cấp gói, bạn có thể thực hiện trong mục Plan details (Thông tin chi tiết gói).

Nếu bạn nâng cấp lên một gói đang hoạt động khi còn đang trong thời hạn dùng thử, bạn sẽ không mất những gì đã hoàn tất trong thời hạn dùng thử. Bạn sẽ nhận được một email từ Shopify thông báo rằng ngày thanh toán đã thay đổi.

Shopify sẽ ngừng thu phí của bạn cho gói trước và bắt đầu thu phí cho gói mới vào ngày bạn nâng cấp. Nếu bạn đang trong thời hạn dùng thử, thời gian dùng thử miễn phí của bạn sẽ không bị ảnh hưởng chút nào.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập với vai trò chủ sở hữu cửa hàng.
 1. Nhấp vào Upgrade plan (Nâng cấp gói).

 2. Nhấp vào Upgrade plan (Nâng cấp gói) một lần nữa để tiếp tục.

 3. Chọn kỳ thanh toán và đọc mô tả về các khoản phí thẻ tín dụng mà bạn đồng ý.

 1. Nhấp vào Confirm changes (Xác nhận thay đổi) để chấp nhận thỏa thuận mới, hoặc nhấp vào Cancel (Hủy).

Thay đổi gói của bạn

Nếu muốn thay đổi gói, bạn có thể chọn một trong số các tùy chọn sẵn có.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Plan details (Thông tin chi tiết gói), nhấp vào Compare plans (So sánh gói).

 2. Nhấp vào Choose this plan (Chọn gói này) để chọn một trong số các gói sẵn có.

 3. Nhấp vào kỳ thanh toán và đọc mô tả về các khoản phí thẻ tính dụng mà bạn đồng ý.

 1. Nhấp vào Confirm changes (Xác nhận thay đổi) để chấp nhận thỏa thuận mới, hoặc nhấp vào Cancel (Hủy).

Thay đổi loại cửa hàng

Nếu bạn là chủ sở hữu cửa hàng, bạn có thể thay đổi loại cửa hàng bất kỳ lúc nào.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập với tư cách chủ sở hữu cửa hàng.
 1. Trong trang cài đặt Kênh bán hàng, bạn có thể thêm hoặc xóa cửa hàng trực tuyến, cửa hàng bán lẻ Shopify POS hoặc loại cửa hàng sẵn có khác.

Thay đổi email tài khoản của chủ cửa hàng

Email tài khoản là email bạn sử dụng để đăng ký Shopify. Shopify sử dụng email này để liên hệ với bạn về tài khoản.

Email nội bộ của cửa hàng không phải email bạn sử dụng để đăng nhập vào trang quản trị Shopify. Nếu bạn là chủ cửa hàng, email bạn dùng để đăng nhập vào trang quản trị Shopify là địa chỉ liên kết với chủ cửa hàng.

Shopify cũng gửi hóa đơn đến địa chỉ email được liên kết với nhân viên của chủ cửa hàng. Để thay đổi địa chỉ email dùng để đăng nhập vào trang quản trị Shopify hoặc nhận hóa đơn, bạn cần cập nhật chi tiết về nhân viên của chủ cửa hàng.

Các bước thực hiện:

Thay đổi địa chỉ email liên hệ với khách hàng của cửa hàng

Email bạn dùng để liên hệ với khách hàng là địa chỉ email mà khách hàng của bạn nhìn thấy. Đây là cách họ liên hệ với bạn về sản phẩm, đơn hàng hoặc các thắc mắc khác về cửa hàng. Đây cũng là địa chỉ khách hàng nhìn thấy khi họ nhận email thông báo về đơn hàng từ cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang General (Tổng quan), tìm mục Store details (Thông tin chi tiết cửa hàng).

 2. Thay đổi địa chỉ email người gửi.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi hồ sơ của chủ sở hữu cửa hàng

Chủ sở hữu cửa hàng có hồ sơ tương tự với nhân viên. Địa chỉ email và mật khẩu chủ sở hữu cửa hàng sử dụng để đăng nhập Shopify được liên kết với hồ sơ của họ.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập với vai trò chủ sở hữu cửa hàng.

 2. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.

 3. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản).

 4. Cập nhật thông tin tài khoản của chủ sở hữu cửa hàng.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí