Quản lý tài khoản Shopify

Trên trang Cài đặt, bạn có thể quản lý gói đăng ký Shopify, loại cửa hàng và trạng thái cửa hàng.

Để tìm hiểu thêm về quyền nhân viên do chủ cửa hàng kiểm soát, xem phần Quyền nhân viên. Để tìm hiểu cách thay đổi trạng thái cửa hàng, tham khảo phần Tạm dừng hoặc đóng cửa hàng.

Xác thực tài khoản

Tài khoản của bạn được xác định bằng tên miền .myshopify.com đã tạo khi bạn thiết lập tài khoản Shopify lần đầu tiên.

Bộ phận hỗ trợ của Shopify sẽ yêu cầu bạn cung cấp tên miền nếu bạn liên hệ với họ để được trợ giúp. Bạn cần cung cấp tên miền để xác minh rằng bạn là chủ cửa hàng. Nếu bạn thiết lập miền tùy chỉnh cho cửa hàng, tên miền .myshopify.com của bạn sẽ khác với tên miền hoặc URL hiển thị với khách hàng.

Ngay cả khi bạn thay đổi tên cửa hàng trực tuyến hiển thị với khách hàng hoặc tên đăng ký kinh doanh thì tên miền .myshopify.com của bạn vẫn giữ nguyên.

Để tìm tên miền .myshopify.com của bạn, xem thanh địa chỉ của trình duyệt khi bạn đăng nhập vào trang quản trị cửa hàng:

Tìm URL .myshopify.com trong thanh địa chỉ của trình duyệt khi bạn đăng nhập vào trang quản trị Shopify.

Cập nhật gói

Bạn chỉ có thể cập nhật gói của mình thành các gói hiện có mà bạn có thể xem trên trang định giá của Shopify. Nếu cửa hàng của bạn đang sử dụng gói không còn được cung cấp nữa, bạn sẽ không thể chuyển đổi lại nếu đổi gói hoặc tạm dừng cửa hàng.

Nếu bạn cập nhật gói, ngay lập tức sẽ có hóa đơn chỉ thể hiện phí đăng ký đối với gói mới. Giá của gói trước được chia theo tỷ lệ và áp dụng cho chi phí gói đăng ký mới trong tháng bạn thay đổi gói. Hóa đơn về việc thay đổi gói mà bạn nhận được không bao gồm các khoản phí đang chờ xử lý khác trên tài khoản. Những khoản phí này sẽ được lập hóa đơn khi các khoản phí chưa thanh toán trên tài khoản của bạn đạt ngưỡng thanh toán hoặc vào cuối kỳ thanh toán của bạn.

Kiểm tra gói đang sử dụng

Nâng cấp gói

Nếu cửa hàng của bạn đang dùng thử miễn phí khi nâng cấp gói, bạn sẽ không mất bất kỳ thông tin nào về cửa hàng và thời gian dùng thử miễn phí vẫn giữ nguyên.

Nâng cấp có hiệu lực ngay lập tức. Bạn có thể sử dụng ngay gói mới và phí gói của bạn được tính theo tỷ lệ nên bạn phải trả phí cho gói mới bắt đầu từ ngày nâng cấp.

Để nâng cấp gói, bạn phải là chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền Quản lý gói.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào cửa hàng của bạn.
 1. Nhấp vào Change plan (Thay đổi gói).

 2. Xem lại các gói hiện có, rồi nhấp vào Choose plan (Chọn gói).

 3. Chọn kỳ thanh toán và đọc mô tả về các khoản phí thẻ tín dụng mà bạn đồng ý.

 4. Nhấp vào Start Plan (Bắt đầu gói) để chấp nhận thỏa thuận mới hoặc nhấp vào Cancel (Hủy).

Thay đổi gói của bạn

Nếu muốn thay đổi gói, bạn có thể chọn một trong số các tùy chọn sẵn có.

Bạn có thể dùng ngay gói mới và phí gói của bạn được tính theo tỷ lệ nên bạn phải trả phí cho gói mới bắt đầu từ ngày đổi gói. Nếu bạn thay đổi kỳ thanh toán, thì:

 • hóa đơn sẽ được phát hành
 • kỳ thanh toán mới bắt đầu cho gói mới của bạn
 • bạn sẽ nhận được tín dụng theo tỷ lệ nếu gói mới có chi phí thấp hơn gói cũ

Nếu bạn thay đổi gói mà không thay đổi kỳ thanh toán, kỳ thanh toán cũ của bạn sẽ được giữ nguyên và khoản thanh toán sẽ được điều chỉnh. Nếu thay đổi kỳ thanh toán, bạn sẽ nhận được ngay hóa đơn của gói đang sử dụng để tiến hành thanh toán. Cùng lúc đó, kỳ thanh toán mới sẽ bắt đầu cho gói mới và bạn được ghi có đối với bất kỳ khoảng thời gian nào bạn đã thanh toán nhưng chưa sử dụng.

Để thay đổi gói, bạn phải là chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền Quản lý gói.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang Plan (Gói), nhấp vào Change Plan (Thay đổi gói) trong mục Plan details (Chi tiết gói).

 2. Xem lại các gói hiện có, rồi nhấp vào Choose plan (Chọn gói).

 3. Chọn kỳ thanh toán và phương thức thanh toán, sau đó xem kỹ lại thông tin chi tiết gói, ngày thanh toán và phí gói.

 4. Nhấp vào Start plan (Bắt đầu gói). Nếu bạn không muốn thay đổi gói, hãy nhấp vào Cancel (Hủy).

Thay đổi địa chỉ của cửa hàng

Địa chỉ cửa hàng được dùng để xác định địa điểm của cửa hàng. Thay đổi quốc gia của cửa hàng có thể ảnh hưởng đến những điều sau:

 • phí đăng ký và đơn vị tiền tệ thanh toán
 • ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ địa phương của cửa hàng
 • nghĩa vụ thuế và thuế nhập khẩu
 • khả năng vận chuyển
 • quyền truy cập vào sản phẩm và dịch vụ của Shopify

Điều khoản dịch vụ của Shopify yêu cầu bạn duy trì địa điểm chính xác dựa trên khu vực pháp lý hiện tại của bạn.

 1. Trong trang Chi tiết cửa hàng, nhấp vào Chỉnh sửa trong mục Địa chỉ.

 2. Chỉnh sửa địa chỉ của bạn.

 3. Cuộn đến cuối trang rồi nhấp vào Lưu

Thay đổi loại cửa hàng

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền Quản lý và cài đặt ứng dụng và kênh, bạn có thể thay đổi loại cửa hàng bất kỳ lúc nào.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập với tư cách chủ sở hữu cửa hàng.
 1. Trong trang cài đặt Kênh bán hàng, bạn có thể thêm hoặc xóa cửa hàng trực tuyến, cửa hàng bán lẻ Shopify POS hoặc loại cửa hàng sẵn có khác.

Thay đổi email tài khoản của chủ cửa hàng

Địa chỉ email tài khoản của bạn là địa chỉ email bạn dùng để đăng ký Shopify. Nếu bạn là chủ cửa hàng, đây là địa chỉ email bạn sử dụng để đăng nhập vào trang quản trị Shopify. Địa chỉ email này được sử dụng để liên hệ với bạn về tài khoản Shopify và khác với địa chỉ email liên hệ của cửa hàng mà khách hàng sử dụng để liên hệ với bạn.

Hóa đơn Shopify được gửi qua email đến chủ cửa hàng và bất kỳ nhân viên nào có quyền Xem thông tin thanh toán và nhận email thanh toán. Để thay đổi địa chỉ email dùng để đăng nhập vào trang quản trị Shopify hoặc nhận hóa đơn, bạn cần cập nhật chi tiết về nhân viên của chủ cửa hàng.

Các bước thực hiện:

Thay đổi địa chỉ email liên hệ với khách hàng của cửa hàng

Địa chỉ email dùng để liên hệ với khách hàng là địa chỉ email khách hàng dùng để liên hệ với bạn về sản phẩm, đơn hàng hoặc các câu hỏi khác mà khách hàng đặt ra về cửa hàng của bạn. Đây cũng là địa chỉ email hiển thị với khách hàng khi họ nhận được email thông báo về đơn hàng từ cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Chi tiết về cửa hàng.

 2. Trong mục Thông tin liên hệ, nhấp vào Chỉnh sửa.

 3. Trong trường Email người gửi, nhập địa chỉ của bạn.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi hồ sơ của chủ sở hữu cửa hàng

Chủ cửa hàng có hồ sơ tương tự với nhân viên. Địa chỉ email và mật khẩu mà chủ cửa hàng sử dụng để đăng nhập vào Shopify được liên kết với hồ sơ của họ.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào cửa hàng với tư cách chủ cửa hàng.

 2. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.

 3. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản).

 4. Cập nhật thông tin tài khoản của chủ sở hữu cửa hàng.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí