Quản lý tài khoản Shopify

Trên trang Cài đặt, bạn có thể quản lý kỳ thanh toán, thông tin thanh toán, gói đăng ký Shopify, loại cửa hàng và trạng thái cửa hàng.

Để tìm hiểu thêm về quyền nhân viên do chủ cửa hàng kiểm soát, xem phần Quyền nhân viên. Để tìm hiểu cách thay đổi trạng thái cửa hàng, xem phần Tạm dừng hoặc đóng cửa hàng.

Xác thực tài khoản

Tài khoản của bạn được xác định bằng URL .myshopify.com đã tạo khi bạn thiết lập tài khoản Shopify lần đầu tiên.

Bộ phận hỗ trợ của Shopify sẽ yêu cầu URL của bạn nếu bạn liên hệ trợ giúp. Bạn cần cung cấp URL để xác minh bạn là chủ sở hữu cửa hàng. Nếu bạn thiết lập tên miền tùy chỉnh cho cửa hàng, URL .myshopify.com của bạn sẽ khác so với URL hiển thị với khách hàng.

Ngay cả khi bạn thay đổi tên cửa hàng trực tuyến hiển thị với khách hàng hoặc tên đăng ký kinh doanh thì URL .myshopify.com của bạn vẫn giữ nguyên.

Để tìm URL .myshopify.com của bạn, xem thanh địa chỉ của trình duyệt khi bạn đăng nhập vào trang quản trị cửa hàng:

Tìm URL .myshopify.com trong thanh địa chỉ của trình duyệt khi bạn đăng nhập vào trang quản trị Shopify.

Cập nhật thời hạn thanh toán

Thời hạn thanh toán hay kỳ thanh toán là khoảng thời gian giữa các lần lập hóa đơn. Bạn có thể tăng khoảng thời gian này nhưng không thể chọn ngày nhận hóa đơn trong tháng. Kỳ thanh toán mặc định là 30 ngày một lần và giá cước cho gói đăng ký Shopify của cửa hàng có trong hóa đơn được gửi vào cuối mỗi kỳ.

Nếu gói của bạn có tùy chọn này, bạn có thể hưởng giảm giá bằng cách đồng ý với kỳ thanh toán dài hơn.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào cửa hàng với tư cách chủ cửa hàng.

 2. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Plan (Gói đăng ký).

 3. Nhấp vào Change plan (Thay đổi gói).

 4. Nhấp vào Thay đổi thời hạn thanh toán. Nếu không thấy nút Thay đổi thời hạn thanh toán, bạn không thể kéo dài kỳ thanh toán của gói hiện tại. Nếu bạn không thấy liên kết, hãy tìm gói bạn đang sử dụng và nhấp vào Chọn gói.

 5. Khi tùy chọn thanh toán hiển thị, chọn kỳ thanh toán bạn muốn.

 6. Xem xét bản mô tả phí thẻ tín dụng bạn đồng ý sử dụng.

 7. Nhấp vào Confirm changes (Xác nhận thay đổi) để chấp nhận thỏa thuận mới.

Cập nhật thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán bao gồm số thẻ tín dụng và địa chỉ thanh toán. Nếu bạn cần cập nhật thông tin thanh toán, có thể truy cập từ menu Settings (Cài đặt) trong trang quản trị.

Thay đổi thông tin chi tiết thẻ tín dụng

Nếu thay đổi mã số thẻ tín dụng, hãy nhớ cập nhật trong tài khoản Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào cửa hàng với tư cách chủ cửa hàng.

 2. Vào Cài đặt > Billing (Thanh toán).

 3. Trong mục Thông tin thanh toán, nhấp vào Replace credit card (Đổi thẻ tín dụng).

 4. Hoàn tất trường thông tin thẻ tín dụng, sau đó nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Thay đổi địa chỉ thanh toán

Nếu bạn thay đổi địa chỉ liên kết với thẻ tín dụng, hãy nhớ cập nhật thông tin thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào cửa hàng với tư cách chủ cửa hàng.

 2. Vào Cài đặt > Billing (Thanh toán).

 3. Trong mục Thông tin thanh toán, nhấp vào Replace credit card (Đổi thẻ tín dụng).

 4. Nhấp vào Update billing address (Cập nhật địa chỉ thanh toán).

 5. Điền địa chỉ thanh toán, sau đó nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Cập nhật gói

Bạn chỉ có thể cập nhật gói của mình thành các gói hiện có mà bạn có thể xem trên trang định giá của Shopify. Nếu cửa hàng của bạn đang sử dụng gói không còn được cung cấp nữa, bạn sẽ không thể chuyển đổi lại nếu đổi gói hoặc tạm dừng cửa hàng.

Nếu bạn cập nhật gói, ngay lập tức sẽ có hóa đơn chỉ thể hiện phí đăng ký đối với gói mới. Giá của gói trước được chia theo tỷ lệ và áp dụng cho chi phí gói đăng ký mới trong tháng bạn thay đổi gói. Hóa đơn về việc thay đổi gói mà bạn nhận được không bao gồm các khoản phí đang chờ xử lý khác trên tài khoản. Những khoản phí này sẽ được lập hóa đơn khi các khoản phí chưa thanh toán trên tài khoản của bạn đạt ngưỡng thanh toán hoặc vào cuối kỳ thanh toán của bạn.

Kiểm tra gói đang sử dụng

Nâng cấp gói

Nếu cửa hàng của bạn đang dùng thử miễn phí khi nâng cấp gói, bạn sẽ không mất bất kỳ thông tin nào về cửa hàng và thời gian dùng thử miễn phí vẫn giữ nguyên.

Nâng cấp có hiệu lực ngay lập tức. Bạn có thể sử dụng ngay gói mới và phí gói của bạn được tính theo tỷ lệ nên bạn phải trả phí cho gói mới bắt đầu từ ngày nâng cấp.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào cửa hàng với tư cách chủ cửa hàng.
 1. Nhấp vào Change plan (Thay đổi gói).

 2. Xem lại các gói hiện có, rồi nhấp vào Choose plan (Chọn gói).

 3. Chọn kỳ thanh toán và đọc mô tả về các khoản phí thẻ tín dụng mà bạn đồng ý.

 4. Nhấp vào Start Plan (Bắt đầu gói) để chấp nhận thỏa thuận mới hoặc nhấp vào Cancel (Hủy).

Thay đổi gói của bạn

Nếu muốn thay đổi gói, bạn có thể chọn một trong số các tùy chọn sẵn có.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang Plan (Gói), nhấp vào Change Plan (Thay đổi gói) trong mục Plan details (Chi tiết gói).

 2. Xem lại các gói hiện có, rồi nhấp vào Choose plan (Chọn gói).

 3. Chọn kỳ thanh toán và phương thức thanh toán, sau đó xem kỹ lại chi tiết gói, kỳ thanh toán và ngày thanh toán cũng như phí gói.

 4. Nhấp vào Start plan (Bắt đầu gói). Nếu bạn không muốn thay đổi gói, hãy nhấp vào Cancel (Hủy).

Bạn có thể dùng ngay gói mới và phí gói của bạn được tính theo tỷ lệ nên bạn phải trả phí cho gói mới bắt đầu từ ngày đổi gói. Nếu bạn thay đổi kỳ thanh toán, thì:

 • hóa đơn sẽ được phát hành
 • kỳ thanh toán mới bắt đầu cho gói mới của bạn
 • bạn sẽ nhận được tín dụng theo tỷ lệ nếu gói mới có chi phí thấp hơn gói cũ

Nếu bạn thay đổi gói mà không thay đổi kỳ thanh toán, kỳ thanh toán cũ của bạn sẽ được giữ nguyên và khoản thanh toán sẽ được điều chỉnh. Nếu thay đổi kỳ thanh toán, bạn sẽ nhận được ngay hóa đơn của gói đang sử dụng để tiến hành thanh toán. Cùng lúc đó, kỳ thanh toán mới sẽ bắt đầu cho gói mới và bạn được ghi có đối với bất kỳ khoảng thời gian nào bạn đã thanh toán nhưng chưa sử dụng.

Thay đổi loại cửa hàng

Nếu bạn là chủ sở hữu cửa hàng, bạn có thể thay đổi loại cửa hàng bất kỳ lúc nào.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập với tư cách chủ sở hữu cửa hàng.
 1. Trong trang cài đặt Kênh bán hàng, bạn có thể thêm hoặc xóa cửa hàng trực tuyến, cửa hàng bán lẻ Shopify POS hoặc loại cửa hàng sẵn có khác.

Thay đổi email tài khoản của chủ cửa hàng

Địa chỉ email tài khoản của bạn là địa chỉ email bạn dùng để đăng ký Shopify. Nếu bạn là chủ cửa hàng, đây là địa chỉ email bạn sử dụng để đăng nhập vào trang quản trị Shopify. Địa chỉ email này được sử dụng để liên hệ với bạn về tài khoản Shopify và khác với địa chỉ email liên hệ của cửa hàng mà khách hàng sử dụng để liên hệ với bạn.

Hóa đơn Shopify được gửi qua email đến chủ cửa hàng và bất kỳ nhân viên nào có quyền Xem thông tin thanh toán và nhận email thanh toán. Để thay đổi địa chỉ email dùng để đăng nhập vào trang quản trị Shopify hoặc nhận hóa đơn, bạn cần cập nhật chi tiết về nhân viên của chủ cửa hàng.

Các bước thực hiện:

Thay đổi địa chỉ email liên hệ với khách hàng của cửa hàng

Địa chỉ email dùng để liên hệ với khách hàng là địa chỉ email khách hàng dùng để liên hệ với bạn về sản phẩm, đơn hàng hoặc các câu hỏi khác mà khách hàng đặt ra về cửa hàng của bạn. Đây cũng là địa chỉ email hiển thị với khách hàng khi họ nhận được email thông báo về đơn hàng từ cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang Chi tiết cửa hàng, tìm mục Thông tin liên hệ của Cửa hàng.

 2. Thay đổi địa chỉ email người gửi.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi hồ sơ của chủ sở hữu cửa hàng

Chủ cửa hàng có hồ sơ tương tự với nhân viên. Địa chỉ email và mật khẩu mà chủ cửa hàng sử dụng để đăng nhập vào Shopify được liên kết với hồ sơ của họ.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào cửa hàng với tư cách chủ cửa hàng.

 2. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.

 3. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản).

 4. Cập nhật thông tin tài khoản của chủ sở hữu cửa hàng.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí