Mô tả quyền nhân viên

Để nhân viên có thể truy cập để hỗ trợ bạn điều hành cửa hàng, bạn cần cấp cho nhân viên quyền truy cập vào các phần cụ thể trên trang quản trị Shopify và các tính năng cụ thể. Bạn có thể cấp cho nhân viên quyền truy cập cấp cao hoặc giới hạn quyền truy cập vào các chức năng rất cụ thể, tùy thuộc vào vai trò của nhân viên trong cửa hàng.

Trong một số trường hợp, bạn cần cấp cho nhân viên nhiều quyền để hoàn tất tác vụ tại một khu vực cụ thể trên trang quản trị Shopify.

Nhân viên bị hạn chế quyền sẽ có chế độ lại thu nhỏ của trang quản trị Shopify ngay khi bạn lưu quyền.

Quyền nhân viên chung

Quyền

Trang chủ

Quyền trong mục Trang chủ trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Trang chủ Cho phép nhân viên xem Trang chủ, bao gồm thông tin bán hàng và dữ liệu khác về cửa hàng.

Đơn hàng

Quyền trong mục Đơn hàng trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Đơn hàng Cho phép nhân viên xem, tạo, cập nhật, xóa, hủy, xuất đơn hàng.
Cho phép nhân viên nhận thông báo về đơn hàng.
Chỉnh sửa đơn hàng Nhân viên cần quyền này để chỉnh sửa mặt hàng và ưu đãi giảm giá trong đơn hàng.
Tính phí thẻ được bảo lưu Nhân viên cần có quyền này để tính phí thẻ tín dụng được bảo lưu, đây là thẻ tín dụng có thông tin được lưu trữ trong két bảo lưu thẻ tín dụng. Quyền này chỉ áp dụng cho sản phẩm đã mua bằng tùy chọn mua trước, thanh toán sau như đặt hàng trước hoặc thử trước khi mua.
Xuất dữ liệu về đơn hàng Nhân viên cần quyền này để xuất đơn hàng. Chỉ những thương nhân sử dụng gói Shopify Plus mới có thể cấp quyền này cho nhân viên.
Hoàn tiền cho đơn hàng Nhân viên cần có quyền này để hoàn tiền đơn hàng.

Đơn hàng nháp

Quyền trong mục Đơn hàng nháp trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Đơn hàng nháp Cho phép nhân viên tạo, thay đổi, xóa và sao chép đơn hàng nháp.
Xuất dữ liệu về đơn hàng nháp Nhân viên cần quyền này để xuất đơn hàng nháp. Chỉ những thương nhân sử dụng gói Shopify Plus mới có thể cấp quyền này cho nhân viên.

Sản phẩm

Quyền trong mục Sản phẩm trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Xem sản phẩm Cho phép nhân viên xem sản phẩm.
Quyền này không cho phép nhân viên xem chi phí sản phẩm.
Xem chi phí sản phẩm Cho phép nhân viên xem chi phí sản phẩm.
Tạo và chỉnh sửa sản phẩm Cho phép nhân viên tạo, chỉnh sửa, nhập, đăng, chia sẻ và lưu trữ sản phẩm và bộ sưu tập.
Quyền này không cho phép nhân viên chỉnh sửa chi phí sản phẩm hoặc giá sản phẩm.
Chỉnh sửa chi phí sản phẩm Cho phép nhân viên chỉnh sửa chi phí sản phẩm.
Chỉnh sửa giá sản phẩm Cho phép nhân viên chỉnh sửa giá sản phẩm.
Quản lý hàng trong kho Cho phép nhân viên tạo, chuyển, theo dõi, nhập và xuất hàng trong kho.
Cho phép nhân viên chỉnh sửa số lượng hàng tồn kho, SKU và mã vạch.
Cho phép nhân viên xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho đối với sản phẩm và mẫu mã có hàng trong kho đang được Shopify theo dõi, đồng thời phân tích các thay đổi về mức hàng trong kho trong mục Báo cáo hàng trong kho.
Xuất dữ liệu về sản phẩm và hàng trong kho Cho phép nhân viên xuất dữ liệu sản phẩm và hàng trong kho.
Xóa sản phẩm và bộ sưu tập Cho phép nhân viên xóa sản phẩm, mẫu mã và bộ sưu tập.

Danh mục

Quyền trong mục Danh mục trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Xem danh mục Cho phép nhân viên xem danh mục.
Tạo và chỉnh sửa danh mục Cho phép nhân viên xem, tạo, chỉnh sửa, lưu trữ và nhập danh mục.
Xóa danh mục Cho phép nhân viên xóa danh mục.

Thẻ quà tặng

Quyền trong mục Thẻ quà tặng trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Xem, tạo và xóa thẻ quà tặng Cho phép nhân viên xem, tạo, phát hành thẻ quà tặng và xuất dữ liệu về thẻ quà tặng thành tệp CSV. Nếu nhân viên cần tạo hoặc chỉnh sửa khách hàng trên trang Thẻ quà tặng, bạn cũng cần cấp cho họ quyền Khách hàng.

Nội dung

Quyền trong mục Nội dung trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Xem định nghĩa siêu đối tượng Cho phép nhân viên xem định nghĩa siêu đối tượng, bao gồm thông tin chi tiết và tất cả mục nhập liên quan.
Tạo và chỉnh sửa định nghĩa siêu đối tượng Cho phép nhân viên tạo và chỉnh sửa định nghĩa siêu đối tượng.
Xóa định nghĩa siêu đối tượng Cho phép nhân viên xóa định nghĩa siêu đối tượng.
Xem mục nhập Cho phép nhân viên xem mục nhập siêu đối tượng.
Tạo và chỉnh sửa mục nhập Cho phép nhân viên tạo và chỉnh sửa mục nhập siêu đối tượng.
Xóa mục nhập Cho phép nhân viên xóa mục nhập siêu đối tượng.

Khách hàng

Quyền trong mục Khách hàng trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Khách hàng Cho phép nhân viên xem, thêm, chỉnh sửa và xóa hồ sơ khách hàng.
Xuất dữ liệu về khách hàng Nhân viên cần quyền này để xuất hồ sơ khách hàng. Chỉ những thương nhân sử dụng gói Shopify Plus mới có thể cấp quyền này cho nhân viên.
Xóa dữ liệu khách hàng Cho phép nhân viên yêu cầu xóa dữ liệu khách hàng.
Yêu cầu dữ liệu khách hàng Cho phép nhân viên yêu cầu xuất dữ liệu khách hàng theo định dạng CSV để gửi cho khách hàng.
Gộp khách hàng Cho phép nhân viên gộp hồ sơ khách hàng.

Phân tích

Quyền trong mục Phân tích trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Báo cáo Cho phép nhân viên xem và tạo báo cáo, bao gồm thông tin bán hàng và dữ liệu khác về cửa hàng. Bạn không thể chỉ định báo cáo mà nhân viên có thể truy cập.
Xem trực tiếp Cho phép nhân viên xem trang Tổng quanXem trực tiếp, bao gồm thông tin bán hàng và các dữ liệu khác về cửa hàng và kênh bán hàng.

Tiếp thị

Quyền trong mục Tiếp thị trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Tiếp thị Cho phép nhân viên xem, tạo và tự động hóa chiến dịch tiếp thị. Nếu thực hiện tiếp thị bằng ứng dụng hoặc kênh bán hàng, ví dụ như Shopify Email, bạn cũng cần quyền thích hợp đối với Ứng dụng và kênh.
Nhân viên có thể cũng cần quyền truy cập Trang chủ để xem phân tích tiếp thị trên trang tiếp thị.

Ưu đãi giảm giá

Quyền trong mục Ưu đãi giảm giá trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Xem, tạo và xóa ưu đãi giảm giá Cho phép nhân viên xem, tạo mã giảm giá và ưu đãi giảm giá tự động và xuất dữ liệu về ưu đãi giảm giá thành tệp CSV.

Cửa hàng trực tuyến

Quyền trong mục Cửa hàng trực tuyến trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Chủ đề Cho phép nhân viên xem, thay đổi và đăng chủ đề.
Cấp cho nhân viên quyền truy cập vào công cụ CLI.
Sửa mã Cho phép nhân viên trực tiếp sửa đổi mã chủ đề qua trình chỉnh sửa mã.
Quyền này không chặn hoặc ngăn quyền truy cập vào Assets API.
Quyền truy cập vào công cụ CLI vẫn được cấp trong quyền Chủ đề.
Bài viết blog và trang Cho phép nhân viên xem, tạo, thay đổi, đăng và xóa bài viết blog và trang.
Navigation (Điều hướng) Cho phép nhân viên xem, tạo, thay đổi và xóa menu điều hướng.

Quản lý người dùng

Quyền trong mục Quản lý người dùng trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Sửa quyền Cho phép nhân viên xem và thay đổi quyền đối với nhân viên và cộng tác viên.

Chủ cửa hàng có thể chỉnh sửa mọi quyền của nhân viên bất kỳ lúc nào. Nhân viên có quyền Chỉnh sửa quyền có thể chỉnh sửa quyền đối với nhân viên khác nhưng chỉ đối với các quyền mà họ đã có.

Ví dụ: Nhân viên có quyền Chỉnh sửa quyềnQuản lý cài đặt cũng phải có quyền Chủ đề để cấp hoặc xóa quyền Chủ đề của nhân viên khác

Nếu nhân viên có quyền Chỉnh sửa quyền, nhân viên đó có thể cấp cho nhân viên khác quyền Chỉnh sửa quyền. Vì lý do bảo mật, để cấp cho nhân viên khác quyền Chỉnh sửa quyền, nhân viên cấp quyền phải có quyền ngang với nhân viên được cấp quyền.
Thêm và xóa nhân viên Cho phép nhân viên thêm nhân viên khác và cập nhật hoặc xóa tài khoản nhân viên.
Quản lý yêu cầu của cộng tác viên Cho phép nhân viên đánh giá, chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu cộng tác viên trong cửa hàng.
Dịch vụ đăng nhập bên ngoài Cho phép nhân viên xem hoặc cập nhật dịch vụ đăng nhập bên ngoài trên trang Người dùng và quyền.
Thu hồi token truy cập của nhân viên khác Cho phép nhân viên thu hồi quyền truy cập thiết bị của nhân viên đối với các ứng dụng Shopify như Point of Sale, Shopify Inbox hoặc Shopify Mobile. Mọi nhân viên đều có thể thu hồi quyền truy cập của mình nhưng chỉ nhân viên có quyền này mới có thể thu hồi quyền truy cập của nhân viên khác.

Phát triển ứng dụng

Quyền trong mục Phát triển ứng dụng trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Xem các ứng dụng do nhân viên và cộng tác viên phát triển Cho phép nhân viên xem các ứng dụng do nhân viên hoặc cộng tác viên phát triển.
Phát triển ứng dụng Cho phép nhân viên cập nhật các ứng dụng tùy chỉnh đã cài đặt trên cửa hàng.
Bật tính năng phát triển ứng dụng Cho phép nhân viên cấp phép cho nhân viên và cộng tác viên phát triển ứng dụng tùy chỉnh. Theo mặc định, phát triển ứng dụng tùy chỉnh là tác vụ không được phép.

Cài đặt cửa hàng

Quyền trong mục Cài đặt cửa hàng trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Quản lý cài đặt Cho phép nhân viên truy cập hầu hết các tùy chọn quản trị trên trang Cài đặt cũng như trang Tùy chọn ưu tiên của trang quản trị Shopify và tạo webhook.

Tìm hiểu về quyền tối thiểu cần thiết để truy cập vào tác vụ quản trị trên trang Cài đặt.
Thuế và thuế nhập khẩu Cho phép nhân viên quản lý thuế và thuế.
Địa điểm Cho phép nhân viên tạo, thay đổi và xóa địa điểm bạn lưu kho hoặc quản lý hàng trong kho.
Miền Cho phép nhân viên xem và chỉnh sửa cài đặt miền.
Chuyển miền sang cửa hàng Shopify khác Cho phép nhân viên chuyển miền của cửa hàng sang cửa hàng Shopify khác. Để chuyển miền, nhân viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
  • là nhân viên tại cả hai cửa hàng
  • được cấp quyền này trong cả hai cửa hàng
Chính sách cửa hàng Cho phép nhân viên tạo và quản lý chính sách cửa hàng.

Tài chính

Quyền trong mục Tài chính trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Xem thông tin thanh toán và nhận email thanh toán Cho phép nhân viên thực hiện những tác vụ sau:
  • xem, tải xuống hoặc xuất hóa đơn Shopify
  • xem thông tin thanh toán và phương thức thanh toán
  • nhận email liên quan đến việc thanh toán.
Cộng tác viên có quyền này không nhận được email thanh toán.
Chỉnh sửa phương thức thanh toán hóa đơn và thanh toán hóa đơn Cho phép nhân viên thêm phương thức thanh toán vào trang Thanh toán và thanh toán hóa đơn nếu thanh toán không thành công.
Quản lý gói Cho phép nhân viên thực hiện thay đổi đối với gói đăng ký của cửa hàng. Chỉ chủ cửa hàng mới có thể tạm dừng hoặc hủy kích hoạt cửa hàng.
Quản lý thanh toán ứng dụng Cho phép nhân viên xem các khoản phí thanh toán ứng dụng đối với các giao dịch mua một lần, sử dụng ứng dụng và gói đăng ký ứng dụng.
Xem các khoản thanh toán trong Shopify Payments Cho phép nhân viên xem cài đặt, khoản thanh toán và giao dịch trong Shopify Payments.
Quản lý cài đặt thanh toán Cho phép nhân viên quản lý các phương thức thanh toán khác ngoài Shopify Payments, bao gồm PayPal, nhà cung cấp bên thứ ba, thanh toán thủ côngcác loại thanh toán bổ sung
Xem hoạt động trong tài khoản Balance Cho phép nhân viên xem các giao dịch trên Shopify Balance và số tiền có thể dùng để chi tiêu.

Quyền đối với ứng dụng và kênh

Nhân viên có thể xem và truy cập các ứng dụng và kênh bán hàng mà bạn chỉ định.

Các quyền trong mục Ứng dụng và kênh của trang Người dùng và quyền cho phép nhân viên cài đặt, quản lý ứng dụng và kênh bán hàng.
Quyền Mô tả
Quản lý và cài đặt ứng dụng và kênh Cho phép nhân viên quản lý ứng dụng và kênh nếu quyền của nhân viên khớp với các quyền mà ứng dụng hoặc kênh yêu cầu. Nhân viên có thể thêm, truy cập hoặc xóa ứng dụng và kênh. Nếu bạn cài đặt ứng dụng hoặc kênh mới nào trong tương lai, nhân viên có thể truy cập hoặc xóa những ứng dụng hoặc kênh đó mà không cần bạn cập nhật quyền này.
Phê duyệt phí ứng dụng Cho phép nhân viên cài đặt các ứng dụng có chi phí đi kèm, như cước phí một lần hoặc gói đăng ký định kỳ. Nhân viên cần có quyền này để cài đặt các ứng dụng cung cấp thời gian dùng thử miễn phí trước khi chuyển thành gói đăng ký trả phí.
Ứng dụng và kênh bán hàng cụ thể Nếu bạn chọn các ứng dụng và kênh bán hàng cụ thể, nhân viên chỉ có thể truy cập những ứng dụng và kênh bán hàng đó. Họ không thể cài đặt hoặc xóa ứng dụng. Nếu bạn cài đặt ứng dụng mới nào trong tương lai, bạn cần cập nhật quyền này để nhân viên có quyền truy cập vào những ứng dụng đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí