Mô tả quyền nhân viên

Để nhân viên có thể truy cập để hỗ trợ bạn điều hành cửa hàng, bạn cần cấp cho nhân viên quyền truy cập vào các phần cụ thể trên trang quản trị Shopify và các tính năng cụ thể. Bạn có thể cấp cho nhân viên quyền truy cập cấp cao hoặc giới hạn quyền truy cập vào các chức năng rất cụ thể, tùy thuộc vào vai trò của nhân viên trong cửa hàng.

Trong một số trường hợp, bạn cần cấp cho nhân viên nhiều quyền để hoàn tất tác vụ tại một khu vực cụ thể trên trang quản trị Shopify.

Nhân viên bị hạn chế quyền sẽ có chế độ lại thu nhỏ của trang quản trị Shopify ngay khi bạn lưu quyền.

Quyền nhân viên chung

Quyền

Trang chủ

Quyền trong mục Trang chủ trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Trang chủ Cho phép nhân viên xem Trang chủ, bao gồm thông tin bán hàng và dữ liệu khác về cửa hàng.

Đơn hàng

Quyền trong mục Đơn hàng trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Xem Cho phép nhân viên xem đơn hàng.
Quản lý thông tin đơn hàng Cho phép nhân viên chỉnh sửa và cập nhật các thuộc tính không liên quan đến mục hàng, ví dụ như thông tin khách hàng, thông tin vận chuyển, thẻ và trường thông tin bổ sung, cũng như thực hiện các thao tác như gửi hóa đơn, lưu trữ đơn hàng hoặc hủy lưu trữ đơn hàng.
Chỉnh sửa mục hàng Cho phép nhân viên thêm hoặc xóa mục hàng khỏi đơn hàng.
Áp dụng ưu đãi giảm giá Cho phép nhân viên áp dụng ưu đãi giảm giá cho các mục hàng mới hoặc hiện có trong đơn hàng.
Đặt điều khoản thanh toán Cho phép nhân viên thêm điều khoản thanh toán cho đơn hàng hoặc chỉnh sửa điều khoản thanh toán hiện có.
Trừ vào thẻ tín dụng Cho phép nhân viên thu tiền bằng cách nhập thông tin thẻ tín dụng.
Tính phí thẻ được bảo lưu Cho phép nhân viên tính phí thẻ tín dụng được bảo lưu, đây là thẻ tín dụng có thông tin được lưu trữ trong két bảo lưu thẻ tín dụng. Quyền này chỉ áp dụng cho sản phẩm đã mua bằng tùy chọn mua trước, thanh toán sau như đặt hàng trước hoặc thử trước khi mua.
Đánh dấu là đã thanh toán Cho phép nhân viên đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán.
Thu hồi thanh toán Cho phép nhân viên thu hồi thanh toán theo cách thủ công cho đơn hàng.
Thực hiện và vận chuyển Cho phép nhân viên thực hiện và vận chuyển đơn hàng.
Mua nhãn vận chuyển Cho phép nhân viên tạo và mua nhãn vận chuyển.
Nhãn trả hàng Cho phép nhân viên tạo và xử lý nhãn trả hàng.
Hoàn tiền Cho phép nhân viên hoàn tiền và trả đơn hàng về kho.
Hủy Cho phép nhân viên hủy đơn hàng.
Xuất Cho phép nhân viên xuất đơn hàng.
Xóa Cho phép nhân viên xóa đơn hàng.
Giao dịch thanh toán bỏ dở
Quản lý Cho phép nhân viên quản lý giao dịch thanh toán bỏ dở.

Đơn hàng nháp

Quyền trong mục Đơn hàng nháp trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Xem Cho phép nhân viên xem đơn hàng nháp.
Tạo và chỉnh sửa Cho phép nhân viên tạo và chỉnh sửa đơn hàng nháp, nhân bản đơn hàng, gửi và chia sẻ hóa đơn, cũng như cập nhật thông tin liên hệ và vận chuyển của khách hàng.
Quyền này yêu cầu tối thiểu một quyền thanh toán để nhân viên chuyển đổi đơn hàng nháp thành đơn hàng. Quyền thanh toán bao gồm Đặt điều khoản thanh toán, Trừ tiền vào thẻ tín dụng hoặc Đánh dấu đơn hàng nháp là đã thanh toán.
Áp dụng ưu đãi giảm giá Cho phép nhân viên áp dụng và gỡ bỏ ưu đãi giảm giá mục hàng và đơn hàng tùy chỉnh. Nhân viên cũng cần quyền Ưu đãi giảm giá để áp dụng mã giảm giá.
Đặt điều khoản thanh toán Cho phép nhân viên đặt điều khoản thanh toán cho đơn hàng nháp và chuyển đổi đơn hàng nháp thành đơn hàng.
Trừ vào thẻ tín dụng Cho phép nhân viên thu tiền bằng cách nhập thông tin thẻ tín dụng.
Đánh dấu là đã thanh toán Cho phép nhân viên đánh dấu đơn hàng nháp là đã thanh toán.
Xuất Cho phép nhân viên xuất đơn hàng nháp.
Xóa Cho phép nhân viên xóa đơn hàng nháp.

Sản phẩm

Quyền trong mục Sản phẩm trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Xem Cho phép nhân viên xem sản phẩm.
Quyền này không cho phép nhân viên xem chi phí sản phẩm.
Xem chi phí Cho phép nhân viên xem chi phí sản phẩm.
Tạo và chỉnh sửa Cho phép nhân viên tạo, chỉnh sửa, nhập, đăng, chia sẻ và lưu trữ sản phẩm và bộ sưu tập.
Quyền này không cho phép nhân viên chỉnh sửa chi phí sản phẩm hoặc giá sản phẩm.
Chỉnh sửa chi phí Cho phép nhân viên chỉnh sửa chi phí sản phẩm.
Chỉnh sửa giá Cho phép nhân viên chỉnh sửa giá sản phẩm.
Xuất Cho phép nhân viên xuất dữ liệu sản phẩm và hàng trong kho.
Xóa Cho phép nhân viên xóa sản phẩm, mẫu mã và bộ sưu tập.
Hàng trong kho
Quản lý Cho phép nhân viên tạo, chuyển, theo dõi, nhập và xuất hàng trong kho.
Cho phép nhân viên chỉnh sửa số lượng hàng tồn kho, SKU và mã vạch.
Cho phép nhân viên xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho đối với sản phẩm và mẫu mã có hàng trong kho đang được Shopify theo dõi, đồng thời phân tích các thay đổi về mức hàng trong kho trong mục Báo cáo hàng trong kho.

Danh mục

Quyền trong mục Danh mục trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Xem Cho phép nhân viên xem danh mục.
Tạo và chỉnh sửa Cho phép nhân viên xem, tạo, chỉnh sửa, lưu trữ và nhập danh mục.
Xóa Cho phép nhân viên xóa danh mục.

Thẻ quà tặng

Quyền trong mục Thẻ quà tặng trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Xem, tạo và xóa Cho phép nhân viên xem, tạo và xóa thẻ quà tặng và xuất dữ liệu về thẻ quà tặng thành tệp CSV. Nếu nhân viên cần tạo hoặc chỉnh sửa khách hàng trên trang Thẻ quà tặng, bạn cũng cần cấp cho họ quyền Khách hàng.

Nội dung

Quyền trong mục Nội dung trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Định nghĩa siêu đối tượng
Xem Cho phép nhân viên xem định nghĩa siêu đối tượng, bao gồm thông tin chi tiết và tất cả mục nhập liên quan.
Tạo và chỉnh sửa Cho phép nhân viên tạo và chỉnh sửa định nghĩa siêu đối tượng.
Xóa Cho phép nhân viên xóa định nghĩa siêu đối tượng.
Mục nhập
Xem Cho phép nhân viên xem mục nhập siêu đối tượng.
Tạo và chỉnh sửa Cho phép nhân viên tạo và chỉnh sửa mục nhập siêu đối tượng.
Xóa Cho phép nhân viên xóa mục nhập siêu đối tượng.

Khách hàng

Quyền trong mục Khách hàng trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Khách hàng Cho phép nhân viên xem, tạo, chỉnh sửa và xóa hồ sơ khách hàng.
Xóa dữ liệu cá nhân Cho phép nhân viên yêu cầu xóa dữ liệu khách hàng.
Yêu cầu dữ liệu Cho phép nhân viên yêu cầu xuất dữ liệu khách hàng theo định dạng CSV để gửi cho khách hàng.
Xuất Nhân viên cần quyền này để xuất hồ sơ khách hàng.
Gộp Cho phép nhân viên gộp hồ sơ khách hàng.
Xem giao dịch tín dụng cửa hàng Cho phép nhân viên xem chi tiết về các giao dịch trong tài khoản tín dụng cửa hàng.
Chỉnh sửa tín dụng cửa hàng Cho phép nhân viên ghi nợ và ghi có vào tài khoản tín dụng cửa hàng của khách hàng.

Công ty

Bạn phải thiết lập thủ công quyền dành cho nhân viên trong tổ chức Plus đối với từng cửa hàng mà nhân viên đó có quyền truy cập, trừ khi bạn chọn tạo vai trò. Tìm hiểu thêm về quản lý người dùng bằng Cài đặt tổ chức.

Quyền chỉ dành cho Plus trong mục Công ty của trang Quyền cửa hàng.
Quyền Mô tả
Xem công ty Cho phép nhân viên xem công ty và địa điểm công ty.
Tạo và chỉnh sửa công ty Cho phép nhân viên xem, tạo và chỉnh sửa công ty cũng như địa điểm công ty.
Chỉ định nhân viên khác cho địa điểm công ty Cho phép nhân viên chỉ định nhân viên khác cho một số địa điểm công ty cụ thể.
Xóa công ty Cho phép nhân viên xóa công ty và địa điểm công ty.
Hạn chế quyền đối với địa điểm công ty được chỉ định Giới hạn trang quản trị chỉ hiển thị Đơn hàng, Đơn hàng nháp, Khách hàng và Công ty liên quan đến địa điểm công ty được chỉ định cho nhân viên.

Tất cả các trang khác thuộc trang quản trị sẽ không được lọc theo công ty. Một số giá trị về khách hàng như Số tiền đã chi tiêu cho giá trị đơn hàng sẽ hiển thị con số tổng của tất cả các địa điểm thay vì chỉ con số tổng của các địa điểm mà nhân viên được chỉ định.

Phân tích

Quyền trong mục Phân tích trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Báo cáo Cho phép nhân viên xem và tạo báo cáo, bao gồm thông tin bán hàng và dữ liệu khác về cửa hàng. Bạn không thể chỉ định báo cáo mà nhân viên có thể truy cập.
Trang quản lý Cho phép nhân viên xem trang Tổng quanXem trực tiếp, bao gồm thông tin bán hàng và các dữ liệu khác về cửa hàng và kênh bán hàng.

Tiếp thị

Quyền trong mục Tiếp thị trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Xem, tạo và xóa chiến dịch Cho phép nhân viên xem, tạo và tự động hóa chiến dịch tiếp thị. Nếu thực hiện tiếp thị bằng ứng dụng hoặc kênh bán hàng, ví dụ như Shopify Email, bạn cũng cần quyền thích hợp đối với Ứng dụng và kênh.
Nhân viên cũng cần quyền truy cập Trang chủBáo cáo để xem phân tích tiếp thị trên trang Tiếp thị.

Ưu đãi giảm giá

Quyền trong mục Ưu đãi giảm giá trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Xem, tạo và xóa Cho phép nhân viên xem, tạo mã giảm giá và ưu đãi giảm giá tự động và xuất dữ liệu về ưu đãi giảm giá thành tệp CSV.

Cửa hàng trực tuyến

Quyền trong mục Cửa hàng trực tuyến trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Chủ đề Cho phép nhân viên xem, thay đổi và đăng chủ đề miễn phí hoặc trả phí trong mục Thư viện chủ đề của trang Chủ đề thuộc trang quản trị Shopify. Quyền này còn cấp cho nhân viên quyền truy cập vào công cụ giao diện dòng lệnh (CLI).

Người dùng cũng cần một số Quyền ứng dụng và kênh để cài đặt chủ đề bổ sung từ Shopify Theme Store hoặc mua chủ đề dùng thử hiện có trong thư viện chủ đề. Cần có quyền Quản lý và cài đặt ứng dụng và kênh để cài đặt các chủ đề bổ sung và cần có quyền Phê duyệt cước phí ứng dụng để cài đặt các chủ đề có chi phí đi kèm.
Sửa mã Cho phép nhân viên trực tiếp sửa đổi mã chủ đề qua trình chỉnh sửa mã.
Quyền này không chặn hoặc ngăn quyền truy cập vào Assets API.
Quyền truy cập vào công cụ CLI vẫn được cấp trong quyền Chủ đề.
Bài viết blog và trang Cho phép nhân viên xem, tạo, thay đổi, đăng và xóa bài viết blog và trang.
Navigation (Điều hướng) Cho phép nhân viên xem, tạo, thay đổi và xóa menu điều hướng.

Người dùng

Quyền trong mục Quản lý người dùng trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Sửa quyền Cho phép nhân viên xem và thay đổi quyền đối với nhân viên và cộng tác viên.

Chủ cửa hàng có thể chỉnh sửa mọi quyền của nhân viên bất kỳ lúc nào. Nhân viên có quyền Chỉnh sửa quyền có thể chỉnh sửa quyền đối với nhân viên khác nhưng chỉ đối với các quyền mà họ đã có.

Ví dụ: Nhân viên có quyền Chỉnh sửa quyềnQuản lý cài đặt cũng phải có quyền Chủ đề để cấp hoặc xóa quyền Chủ đề của nhân viên khác.

Nếu nhân viên có quyền Chỉnh sửa quyền, nhân viên đó có thể cấp cho nhân viên khác quyền Chỉnh sửa quyền. Vì lý do bảo mật, để cấp cho nhân viên khác quyền Chỉnh sửa quyền, nhân viên cấp quyền phải có quyền ngang với nhân viên được cấp quyền.
Thêm và xóa Cho phép nhân viên thêm nhân viên khác và cập nhật hoặc xóa tài khoản nhân viên.
Dịch vụ đăng nhập bên ngoài Cho phép nhân viên xem hoặc cập nhật dịch vụ đăng nhập bên ngoài trên trang Người dùng và quyền.
Thu hồi token truy cập Cho phép nhân viên thu hồi quyền truy cập thiết bị của nhân viên đối với các ứng dụng Shopify như Point of Sale, Shopify Inbox hoặc ứng dụng Shopify. Mọi nhân viên đều có thể thu hồi quyền truy cập của mình nhưng chỉ nhân viên có quyền này mới có thể thu hồi quyền truy cập của nhân viên khác.
Cộng tác viên
Quản lý yêu cầu của cộng tác viên Cho phép nhân viên đánh giá, chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu cộng tác viên trong cửa hàng.

Phát triển ứng dụng

Quyền trong mục Phát triển ứng dụng trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Xem các ứng dụng do nhân viên và cộng tác viên phát triển Cho phép nhân viên xem các ứng dụng do nhân viên hoặc cộng tác viên phát triển.
Phát triển Cho phép nhân viên tạo và cập nhật các ứng dụng tùy chỉnh đã cài đặt trên cửa hàng.
Bật tính năng phát triển Cho phép nhân viên cấp phép cho nhân viên và cộng tác viên phát triển ứng dụng tùy chỉnh. Theo mặc định, phát triển ứng dụng tùy chỉnh là tác vụ không được phép.

Cài đặt cửa hàng

Quyền trong mục Cài đặt cửa hàng trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Quản lý cài đặt Cho phép nhân viên truy cập hầu hết các tùy chọn quản trị trên trang Cài đặt cũng như trang Tùy chọn ưu tiên của trang quản trị Shopify và tạo webhook.

Tìm hiểu về quyền tối thiểu cần thiết để truy cập vào tác vụ quản trị trên trang Cài đặt.
Vận chuyển và giao hàng Cho phép nhân viên quản lý cài đặt vận chuyển và giao hàng.
Thuế và thuế nhập khẩu Cho phép nhân viên quản lý thuế và thuế.
Địa điểm Cho phép nhân viên tạo, thay đổi và xóa địa điểm bạn lưu kho hoặc quản lý hàng trong kho.
Điểm tín dụng cửa hàng Cho phép nhân viên quản lý cài đặt tín dụng cửa hàng.
Miền Cho phép nhân viên xem và chỉnh sửa cài đặt miền.
Chuyển miền sang cửa hàng Shopify khác Cho phép nhân viên chuyển miền của cửa hàng sang cửa hàng Shopify khác. Để chuyển miền, nhân viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
  • là nhân viên tại cả hai cửa hàng
  • được cấp quyền này trong cả hai cửa hàng
Xem sự kiện khách hàng Cho phép nhân viên xem sự kiện khách hàng, bao gồm pixel ứng dụng và pixel tùy chỉnh.
Quản lý và thêm pixel tùy chỉnh Cho phép nhân viên quản lý và thêm pixel tùy chỉnh.
Chính sách cửa hàng Cho phép nhân viên tạo và quản lý chính sách cửa hàng.

Tài chính

Quyền trong mục Tài chính trên trang Người dùng và quyền.
Quyền Mô tả
Xem thông tin thanh toán và nhận email thanh toán Cho phép nhân viên xem, tải xuống hoặc xuất hóa đơn Shopify. Họ cũng có thể xem thông tin thanh toán, phương thức thanh toán và nhận email liên quan đến thanh toán. Tuy nhiên, những Người đóng góp có quyền này sẽ không nhận được email thanh toán.
Chỉnh sửa phương thức thanh toán hóa đơn và thanh toán hóa đơn Cho phép nhân viên thêm phương thức thanh toán vào trang Thanh toán và thanh toán hóa đơn nếu thanh toán không thành công.
Quản lý gói Cho phép nhân viên thực hiện thay đổi đối với gói đăng ký của cửa hàng. Chỉ chủ cửa hàng mới có thể tạm dừng hoặc hủy kích hoạt cửa hàng.
Quản lý thanh toán ứng dụng Cho phép nhân viên xem các khoản phí thanh toán ứng dụng đối với các giao dịch mua một lần, sử dụng ứng dụng và gói đăng ký ứng dụng.
Xem các khoản thanh toán trong Shopify Payments Cho phép nhân viên xem cài đặt, khoản quyết toán và giao dịch trong Shopify Payments.

Để sử dụng quyền này, bạn cũng phải kích hoạt quyền Quản lý cài đặt.
Quản lý cài đặt thanh toán khác Cho phép nhân viên quản lý các phương thức thanh toán khác ngoài Shopify Payments, bao gồm PayPal, nhà cung cấp bên thứ ba, thanh toán thủ côngcác hình thức thanh toán bổ sung

Để sử dụng quyền này, bạn cũng phải kích hoạt quyền Quản lý cài đặt.
Xem hoạt động trong tài khoản Balance Cho phép nhân viên xem các giao dịch trên Shopify Balance và số tiền có thể dùng để chi tiêu.
Xem mọi hoạt động trong tài khoản Shopify Credit Cho phép nhân viên xem các giao dịch trên Shopify Credit, thông tin chi tiết chủ thẻ, hạn mức chi tiêu và việc sử dụng của họ, cũng như hạn mức tín dụng còn lại.

Quyền đối với ứng dụng và kênh

Nhân viên có thể xem và truy cập các ứng dụng và kênh bán hàng mà bạn chỉ định.

Các quyền trong mục Ứng dụng và kênh của trang Người dùng và quyền cho phép nhân viên cài đặt, quản lý ứng dụng và kênh bán hàng.
Quyền Mô tả
Quản lý và cài đặt ứng dụng và kênh Cho phép nhân viên quản lý ứng dụng và kênh nếu quyền của nhân viên khớp với các quyền mà ứng dụng hoặc kênh yêu cầu. Nhân viên có thể thêm, truy cập hoặc xóa ứng dụng và kênh. Nếu bạn cài đặt ứng dụng hoặc kênh mới nào trong tương lai, nhân viên có thể truy cập hoặc xóa những ứng dụng hoặc kênh đó mà không cần bạn cập nhật quyền này.

Người dùng cần có quyền Quản lý và cài đặt ứng dụng và kênh để cài đặt chủ đề bổ sung từ Shopify Theme Store.
Phê duyệt phí ứng dụng Cho phép nhân viên cài đặt các ứng dụng hoặc chủ đề từ Shopify Theme Store có chi phí đi kèm, như phí tính một lần hoặc gói đăng ký định kỳ. Nhân viên vẫn cần có quyền Phê duyệt phí ứng dụng để cài đặt các ứng dụng cung cấp thời gian dùng thử miễn phí trước khi chuyển thành gói đăng ký trả phí.
Ứng dụng và kênh bán hàng cụ thể Nếu bạn chọn các ứng dụng và kênh bán hàng cụ thể, nhân viên chỉ có thể truy cập những ứng dụng và kênh bán hàng đó. Họ không thể cài đặt hoặc xóa ứng dụng. Nếu bạn cài đặt ứng dụng mới nào trong tương lai, bạn cần cập nhật quyền này để nhân viên có quyền truy cập vào những ứng dụng đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí