Mô tả quyền nhân viên

Để nhân viên có thể truy cập để hỗ trợ bạn điều hành cửa hàng, bạn cần cấp cho nhân viên quyền truy cập vào các phần cụ thể trên trang quản trị Shopify và các tính năng cụ thể. Bạn có thể cấp cho nhân viên quyền truy cập cấp cao hoặc giới hạn quyền truy cập vào các chức năng rất cụ thể, tùy thuộc vào vai trò của nhân viên trong cửa hàng. Trong một số trường hợp, bạn cần cấp cho nhân viên nhiều quyền để hoàn tất tác vụ tại một khu vực cụ thể trên trang quản trị Shopify.

Quyền nhân viên chung

Các quyền trong mục Chung của trang cho phép nhân viên truy cập vào nhiều trang trong trang quản trị Shopify, báo cáo và truy cập đơn hàng.
Quyền Mô tả
Trang chủ Cho phép nhân viên xem Trang chủ, bao gồm thông tin bán hàng và dữ liệu khác về cửa hàng.
Đơn hàng

Cho phép nhân viên xem, tạo, cập nhật, hoàn tiền, xóa, hủy, xuất đơn hàng và nhận thông báo về đơn hàng.

  • Chỉnh sửa đơn hàng: Nhân viên cần quyền này để chỉnh sửa mặt hàng và ưu đãi giảm giá trong đơn hàng.
  • Xuất đơn hàng: Nhân viên cần quyền này để xuất đơn hàng. Chỉ thương nhân sử dụng gói Shopify Plus mới có thể cấp quyền này cho nhân viên.
Đơn hàng nháp

Cho phép nhân viên tạo, thay đổi và xóa đơn hàng nháp.

  • Xuất đơn hàng nháp: Đây là quyền cần thiết để nhân viên xuất các đơn hàng nháp. Chỉ những thương nhân sử dụng gói Shopify Plus mới có thể cấp quyền này cho nhân viên.
Sản phẩm Cho phép nhân viên xem, tạo, nhập và thay đổi sản phẩm, bộ sưu tập và hàng trong kho.
Thẻ quà tặng

Cho phép nhân viên xem, tạo, phát hành thẻ quà tặng và xuất dữ liệu về thẻ quà tặng thành tệp CSV.

Nếu nhân viên cần tạo hoặc chỉnh sửa khách hàng trong trang Thẻ quà tặng, bạn cũng cần cấp cho họ quyền Khách hàng.

Khách hàng

Cho phép nhân viên xem, thêm, chỉnh sửa và xóa hồ sơ khách hàng.

  • Xuất khách hàng: Nhân viên cần quyền này để xuất hồ sơ khách hàng. Chỉ những thương nhân sử dụng gói Shopify Plus mới có thể cấp quyền này cho nhân viên.
Báo cáo Cho phép nhân viên xem và tạo báo cáo, bao gồm thông tin bán hàng và dữ liệu khác về cửa hàng. Bạn không thể chỉ định báo cáo mà nhân viên có thể truy cập.
Trang quản lý Cho phép nhân viên xem trang Tổng quanXem trực tiếp, bao gồm thông tin bán hàng và các dữ liệu khác về cửa hàng và kênh bán hàng.
Tiếp thị Cho phép nhân viên xem, tạo và tự động hóa chiến dịch tiếp thị. Nếu thực hiện tiếp thị bằng ứng dụng hoặc kênh bán hàng, ví dụ như Shopify Email, bạn cũng cần quyền thích hợp đối với Ứng dụng và kênh.
Giảm giá Cho phép nhân viên xem, tạo mã giảm giá và ưu đãi giảm giá tự động và xuất dữ liệu về ưu đãi giảm giá thành tệp CSV.

Quyền trong cửa hàng trực tuyến

Các quyền trong Cửa hàng trực tuyến cho phép nhân viên truy cập các tính năng có ảnh hưởng đến giao diện của cửa hàng trực tuyến.
Quyền Mô tả
Chủ đề Cho phép nhân viên xem, thay đổi và đăng chủ đề.
Bài viết blog và trang Cho phép nhân viên xem, tạo, thay đổi, đăng và xóa bài viết blog và trang.
Navigation (Điều hướng) Cho phép nhân viên xem, tạo, thay đổi và xóa menu điều hướng.
Miền Cho phép nhân viên xem và chỉnh sửa cài đặt miền.

Quyền quản trị

Chỉ chủ cửa hàng mới có thể thay đổi gói đăng ký hoặc thông tin ngân hàng của cửa hàng.

Các quyền trong mục Quản trị của trang quản trị Shopify cho phép nhân viên cấp quyền cho nhân viên khác.
Quyền Mô tả
Quản lý cài đặt

Cho phép nhân viên truy cập hầu hết các tùy chọn quản trị trên trang Cài đặt cũng như trang Tùy chọn ưu tiên của trang quản trị Shopify và tạo webhook.

Để biết thông tin về quyền tối thiểu cần thiết để truy cập vào tác vụ quản trị trên trang Cài đặt, tham khảo Truy cập các tính năng quản trị trên trang Cài đặt

Quản lý địa điểm Cho phép nhân viên tạo, thay đổi và xóa địa điểm bạn lưu kho hoặc quản lý hàng trong kho.
Chỉnh sửa quyền

Cho phép nhân viên xem và thay đổi quyền đối với nhân viên và cộng tác viên.

Chủ cửa hàng có thể chỉnh sửa mọi quyền của nhân viên bất kỳ lúc nào. Nhân viên có quyền Chỉnh sửa quyền có thể chỉnh sửa quyền cho nhân viên khác nhưng chỉ đối với các quyền mà họ đã có.

Ví dụ: Nhân viên có quyền Chỉnh sửa quyềnQuản lý cài đặt cũng phải có quyền Chủ đề để có thể cấp hoặc xóa quyền Chủ đề của nhân viên khác

Nếu nhân viên có quyền Chỉnh sửa quyền, nhân viên đó có thể cấp cho nhân viên khác quyền Chỉnh sửa quyền. Vì lý do bảo mật, để cấp cho nhân viên khác quyền Chỉnh sửa quyền, nhân viên cấp quyền phải có quyền ngang với nhân viên được cấp quyền.

  • Thêm và xóa nhân viên: Cho phép nhân viên thêm nhân viên khác và cập nhật hoặc xóa tài khoản nhân viên.
Xem các khoản thanh toán trong Shopify Payments Cho phép nhân viên xem cài đặt, khoản thanh toán và giao dịch trong Shopify Payments.
Xem thông tin thanh toán và nhận email thanh toán

Cho phép nhân viên thực hiện những tác vụ sau:

  • xem, tải xuống hoặc xuất hóa đơn Shopify
  • xem thông tin thanh toán và phương thức thanh toán
  • nhận email liên quan đến việc thanh toán.

Cộng tác viên có quyền này không nhận được email thanh toán.

Xem các ứng dụng do nhân viên và cộng tác viên phát triển

Cho phép nhân viên xem các ứng dụng do nhân viên hoặc cộng tác viên phát triển.

  • Phát triển ứng dụng: Cho phép nhân viên tạo, xem, cập nhật và xóa các ứng dụng tùy chỉnh đã cài đặt trên cửa hàng.

Quyền đối với ứng dụng và kênh

Nhân viên có thể xem và truy cập các ứng dụng và kênh bán hàng mà bạn chỉ định.

Các quyền trong mục Ứng dụng và kênh của trang quản trị Shopify cho phép nhân viên cài đặt và quản lý ứng dụng và kênh bán hàng.
Quyền Mô tả
Quản lý và cài đặt ứng dụng và kênh

Cho phép nhân viên quản lý ứng dụng và kênh nếu quyền của nhân viên khớp với các quyền mà ứng dụng hoặc kênh yêu cầu. Nhân viên có thể thêm, truy cập hoặc xóa ứng dụng và kênh. Nếu bạn cài đặt ứng dụng hoặc kênh mới nào trong tương lai, nhân viên có thể truy cập hoặc xóa những ứng dụng hoặc kênh đó mà không cần bạn cập nhật quyền này.

  • Phê duyệt cước phí ứng dụng: Cho phép nhân viên cài đặt các ứng dụng có chi phí đi kèm, như cước phí một lần hoặc gói đăng ký định kỳ. Nhân viên cần có quyền này để có thể cài đặt các ứng dụng cung cấp thời gian dùng thử miễn phí trước khi chuyển thành gói đăng ký trả phí.
Ứng dụng và kênh bán hàng cụ thể Nếu bạn chọn các ứng dụng và kênh bán hàng cụ thể, nhân viên chỉ có thể truy cập những ứng dụng và kênh bán hàng đó. Họ không thể cài đặt hoặc xóa ứng dụng. Nếu bạn cài đặt ứng dụng mới nào trong tương lai, bạn cần cập nhật quyền này để nhân viên có quyền truy cập vào những ứng dụng đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí