Đơn hàng đặt trước

Bạn có thể bán sản phẩm đã hết hàng hoặc chưa có hàng bằng cách thiết lập sản phẩm đó làm đơn đặt hàng trước. Bạn có thể dựa vào các đơn hàng đặt trước để dự báo nhu cầu về sản phẩm mới mà bạn sắp cho ra mắt hoặc thu hút sự quan tâm của khách hàng về sản phẩm mới.

Tùy thuộc vào tùy chọn đặt hàng trước mà bạn cung cấp, bạn có thể thu toàn bộ, một phần hoặc chưa thu tiền thanh toán tại thời điểm khách đặt hàng. Việc thu tiền thanh toán sẽ lưu phương thức thanh toán của khách hàng, sau đó, bạn có thể thực hiện đơn hàng và thu khoản tiền thanh toán còn lại trong tương lai.

Để sử dụng đơn hàng đặt trước, bạn cần cài đặt ứng dụng đặt hàng trước từ Shopify App Store và quản lý đơn hàng đặt trước trên trang quản trị Shopify. Để thiết lập mặt hàng cho tính năng đặt hàng trước, bạn cần hoàn tất quá trình thiết lập trong ứng dụng bạn cài đặt.

Nếu bạn gỡ cài đặt ứng dụng đặt hàng trước, mọi dữ liệu đặt hàng trước (không bao gồm thông tin thanh toán của khách hàng) mà bạn đã tạo trong ứng dụng sẽ bị xóa sau 48 giờ. Nếu ứng dụng có cơ chế dự phòng, bạn có thể khôi phục dữ liệu trong tương lai.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí