Tùy chọn mua

Bạn có thể thiết lập cửa hàng để cung cấp cho khách hàng nhiều tùy chọn mua hàng khác ngoài mô hình "mua, thanh toán và vận chuyển ngay" mặc định. Ví dụ: Khách hàng có thể đặt hàng một album trước khi phát hành hoặc đặt hàng gói đăng ký để nhận một túi hạt cà phê mỗi tháng.

Có ba tùy chọn mua mà bạn có thể cung cấp cho khách hàng: gói đăng ký, đơn đặt hàng trước và thử trước khi mua (TBYB).

  • Gói đăng ký: bán sản phẩm và thu phí khách hàng định kỳ.
  • Đơn hàng đặt trước: khách hàng có thể mua hoặc giữ lại các mặt hàng chưa sẵn sàng để thực hiện, nhưng bạn sẽ thực hiện mặt hàng trong tương lai.
  • Thử trước khi mua: khách hàng có thể đặt hàng mặt hàng mà chưa cần thanh toán ngay. Bạn sẽ thực hiện đơn hàng TBYB tương tự đơn hàng thông thường, nhưng khách hàng sẽ thanh toán vào một ngày cụ thể trong tương lai sau khi họ dùng thử sản phẩm.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí