Nhập và xuất dữ liệu về sản phẩm

Nếu muốn chuyển lượng lớn thông tin sản phẩm giữa Shopify và hệ thống khác, bạn có thể sử dụng bảng tính có định dạng đặc biệt để nhập hoặc xuất dữ liệu đó. Shopify sử dụng tệp CSV (giá trị phân tách bằng dấu phẩy) để thực hiện loại tác vụ hàng loạt này.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí