Nhập sản phẩm với tệp CSV

Việc nhập sản phẩm sẽ hữu ích nếu bạn đổi từ nền tảng khác sang Shopify hoặc nếu bạn muốn thực hiện nhiều thay đổi đối với sản phẩm hoặc hàng trong kho.

Khi nhập, Shopify chuyển dữ liệu từ tệp CSV thành sản phẩm.

Trước khi bắt đầu, đảm bảo bạn đã đọc các chủ đề sau:

Nhập sản phẩm từ cửa hàng khác

Nếu bạn có tệp CSV được xuất từ cửa hàng khác hoặc từ nguồn khác, đảm bảo tệp đó phù hợp với định dạng tệp CSV. Nếu định dạng không khớp hoặc nếu bị thiếu đầu trang, tác vụ nhập sẽ không thành công.

CSV sản phẩm không được vượt quá 15 MB. Nếu bạn gặp lỗi khi cố tải lên tệp CSV mới, kiểm tra để đảm bảo tệp không vượt quá giới hạn kích cỡ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > All products (Tất cả sản phẩm).

 2. Nhấp vào Import (Nhập).

 3. Nhấp vào Choose File (Chọn tệp) trong cửa sổ Import products by CSV file (Nhập sản phẩm từ tệp CSV).

 4. Xác định vị trí tệp CSV, sau đó nhấp vào Open (Mở).

 5. Nhấp vào Upload file (Tải tệp lên).

Khi tệp CSV được tải lên, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ Shopify vào tài khoản email bạn dùng để thiết lập cửa hàng Shopify. Đọc một số giải pháp cho vấn đề thường gặp.

Nhập sản phẩm với tệp CSV

Nếu muốn thực hiện thay đổi đối với sản phẩm bằng cách sử dụng tệp CSV, trước tiên, bạn cần xuất sản phẩm. Bạn có thể thực hiện thay đổi với tệp CSV trong chương trình bảng tính như Google Sheets, sau đó, nhập CSV đã cập nhật vào trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > All products (Tất cả sản phẩm).

 2. Nhấp vào Import (Nhập).

 3. Trong hộp thoại Import products by CSV file (Nhập sản phẩm bằng tệp CSV), nhấp vào Choose File (Chọn tệp).

 4. Xác định vị trí tệp CSV, sau đó nhấp vào Open (Mở).

 5. Nhấp vào hộp kiểm Replace any current products that have the same handle (Thay thế các sản phẩm hiện tại có cùng mã điều khiển). Thao tác này sẽ ghi đè mọi dữ liệu trên Shopify. Dữ liệu sản phẩm giữ nguyên với các cột không xuất hiện trong tệp CSV. Ví dụ: Giả sử có tệp CSV liệt kê mã điều khiển sản phẩm red-socks và mã đó đã tồn tại trong cửa hàng Shopify. Tệp CSV có tất cả các trường dành cho sản phẩm, nhưng thiếu cột Price. Sau khi bạn tải tệp CSV này lên cửa hàng, tất cả giá trị cho red-socks sẽ được thay bằng giá trị trong tệp CSV, nhưng trường Price sẽ giữ nguyên.

 6. Nhấp vào Upload file (Tải tệp lên).

Khi tệp CSV được tải lên thành công, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ Shopify vào tài khoản email đã dùng để thiết lập cửa hàng Shopify. Đọc một số giải pháp cho vấn đề thường gặp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí