Nhập sản phẩm với tệp CSV

Việc nhập sản phẩm vào cửa hàng Shopify bằng tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy (CSV) sẽ hữu ích khi bạn đổi từ nền tảng khác sang Shopify hoặc khi bạn muốn thực hiện nhiều thay đổi đối với sản phẩm hoặc hàng trong kho.

Khi bạn nhập sản phẩm, dữ liệu được chuyển đổi từ tệp CSV thành sản phẩm và bạn có thể chọn đăng sản phẩm mới lên tất cả các kênh bán hàng hay chỉ lên cửa hàng trực tuyến của mình.

Trước khi bắt đầu

Trước khi nhập sản phẩm bằng tệp CSV, hãy đảm bảo bạn đã đọc các chủ đề sau:

Kiểm tra tác vụ nhập bằng cửa hàng thử nghiệm

Nếu bạn là Đối tác của Shopify và đang thực hiện tác vụ nhập có quy mô lớn cho thương nhân, trước tiên, hãy nhớ kiểm tra một tập hợp con nhỏ các thay đổi bằng cửa hàng thử nghiệm trước khi thực hiện công việc nhập thực tế.

Những lưu ý khi ghi đè chi tiết sản phẩm bằng tệp CSV nhập

Khi nhập tệp CSV, bạn có thể chọn tùy chọn Ghi đè sản phẩm có mã điều khiển trùng khớp. Nếu bạn chọn tùy chọn này, khi mã điều khiển trong tệp CSV nhập thông tin trùng với mã điều khiển hiện có trong danh sách sản phẩm, giá trị trong tệp CSV sẽ ghi đè lên giá trị của các cột trùng khớp trong danh sách sản phẩm hiện có. Nếu không chọn tùy chọn ghi đè thì các sản phẩm trùng khớp với mã điều khiển hiện có sẽ bị bỏ qua trong quá trình nhập CSV.

 • Nếu để trống cột không bắt buộc trong tệp CSV nhập thông tin, giá trị tương ứng trong danh sách sản phẩm sẽ được ghi đè là trống.

  • Ví dụ: Giá trị Vendor trong danh sách sản phẩm hiện tại của bạn là John's Apparel, nhưng bạn để trống cột Vendor trong tệp CSV mà bạn nhập nên John's Apparel sẽ được ghi đè là trống.
 • Nếu cột không bắt buộc không có trong tệp CSV nhập thông tin nhưng có trong danh sách sản phẩm hiện tại, thì giá trị trong danh sách sản phẩm vẫn giữ nguyên.

  • Ví dụ: Nếu cột Variant Image có trong danh sách sản phẩm hiện tại nhưng không có trong tệp CSV nhập thông tin, giá trị trong danh sách sản phẩm vẫn giữ nguyên.
 • Nếu một cột không bắt buộc có trong tệp CSV nhập và dựa trên dữ liệu của cột khác không có trong tệp thì dữ liệu hiện có sẽ bị xóa hoặc gỡ bỏ.

  • Ví dụ: Nếu tệp CSV nhập có cột SKU mẫu mã nhưng không có cột Giá trị tùy chọn 1Tên tùy chọn 1 thì tùy chọn mẫu mã sản phẩm sẽ bị xóa.

Nhập sản phẩm từ cửa hàng khác

Nếu bạn có tệp CSV được xuất từ cửa hàng khác hoặc từ nguồn khác, hãy xác minh rằng tệp đó phù hợp với định dạng tệp CSV. Nếu định dạng không phù hợp hoặc nếu bị thiếu đầu trang, tác vụ nhập sẽ không thành công.

CSV sản phẩm không được vượt quá 15 MB. Nếu bạn gặp lỗi khi cố tải lên tệp CSV mới, hãy xác minh rằng tệp đó không vượt quá giới hạn kích cỡ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào Import (Nhập).

 3. Nhấp vào Thêm tệp, rồi chọn tệp CSV bạn muốn nhập.

 4. Không bắt buộc: Nếu bạn chỉ muốn đăng sản phẩm mới lên cửa hàng trực tuyến thay vì tất cả các kênh bán hàng, hãy bỏ chọn Đăng sản phẩm mới lên tất cả các kênh bán hàng.

 5. Không bắt buộc: Để thay đổi URL bằng cách ghi đè giá trị của các mã điều khiển hiện có, chọn Ghi đè sản phẩm có mã điều khiển trùng khớp. Các giá trị hiện có sẽ bị thay thế cho tất cả các cột có trong tệp CSV.

 6. Nhấp vào Tải lên và tiếp tục.

 7. Xem lại thông tin chi tiết về quá trình nhập, rồi nhấp vào Nhập dữ liệu sản phẩm.

Khi tệp CSV được tải lên, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ Shopify vào tài khoản email bạn dùng để thiết lập cửa hàng Shopify. Hãy đọc một số giải pháp cho các vấn đề thường gặp.

Nhập dữ liệu sản phẩm bằng tệp CSV

Nếu muốn thực hiện thay đổi đối với sản phẩm bằng cách sử dụng tệp CSV, trước tiên, bạn cần xuất sản phẩm. Bạn có thể thực hiện thay đổi với tệp CSV trong chương trình bảng tính như Google Sheets, sau đó, nhập CSV đã cập nhật vào trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào Import (Nhập).

 3. Nhấp vào Thêm tệp, rồi chọn tệp CSV bạn muốn nhập.

 4. Không bắt buộc: Nếu bạn chỉ muốn đăng sản phẩm mới lên cửa hàng trực tuyến thay vì tất cả các kênh bán hàng, hãy bỏ chọn Đăng sản phẩm mới lên tất cả các kênh bán hàng.

 5. Không bắt buộc: Để thay đổi URL bằng cách ghi đè giá trị của các mã điều khiển hiện có, chọn Ghi đè sản phẩm có mã điều khiển trùng khớp. Các giá trị hiện có sẽ bị thay thế cho tất cả các cột có trong tệp CSV.

 6. Nhấp vào Tải lên và tiếp tục.

 7. Xem lại thông tin chi tiết về quá trình nhập, rồi nhấp vào Nhập dữ liệu sản phẩm.

Sau khi tệp CSV được tải lên, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ Shopify vào tài khoản email bạn dùng để thiết lập cửa hàng Shopify. Hãy đọc một số giải pháp cho các vấn đề thường gặp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí