Sử dụng thao tác hàng loạt trên trang quản trị Shopify

Bạn có thể thực hiện thao tác hàng loạt trên trang quản trị Shopify. Ví dụ: Bạn có thể hoàn thành nhiều đơn hàng, xóa nhiều tệp hoặc đăng nhiều sản phẩm cùng một lúc.

Bạn có thể sử dụng thao tác hàng loạt trên nhiều trang của trang quản trị Shopify, bao gồm trang Đơn hàng, Sản phẩm, Khách hàngƯu đãi giảm giá.

Chọn mặt hàng để chỉnh sửa hàng loạt

Bạn có thể chọn từng mặt hàng để thực hiện thao tác hàng loạt trên trang Đơn hàng, Khách hàngSản phẩm. Bạn cũng có thể thực hiện thao tác hàng loạt trên Ưu đãi giảm giá trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

Chọn một thao tác hàng loạt để thực hiện trên trang quản trị Shopify

Danh sách thao tác hàng loạt trên trang quản trị Shopify

Bạn có thể dùng thao tác hàng loạt trên các trang sau của trang quản trị Shopify, mỗi trang sẽ có bộ thao tác riêng:

Thao tác hàng loạt khả dụng trong Shopify
Trang quản trị Thao tác hàng loạt cho máy tính để bàn Thao tác hàng loạt cho di động
Đơn hàng
 • Tạo nhãn vận chuyển (bắt buộc dùng Shopify Shipping)
 • Thực hiện đơn hàng
 • Thu hồi khoản thanh toán cho đơn hàng
 • In đơn hàng
 • In phiếu đóng gói
 • Lưu trữ đơn hàng
 • Hủy lưu trữ đơn hàng
 • Thêm thẻ
 • Gỡ thẻ
Đơn hàng/Nháp
 • Xóa đơn hàng nháp
 • Thêm thẻ
 • Gỡ thẻ
Đơn hàng/Giao dịch thanh toán bỏ dở
 • Lưu trữ giao dịch thanh toán
 • Hủy lưu trữ giao dịch thanh toán
Sản phẩm
 • Đặt sản phẩm là còn hàng
 • Đặt sản phẩm là hết hàng
 • Xóa các sản phẩm đã chọn
 • Thêm thẻ
 • Gỡ thẻ
 • Thêm vào bộ sưu tập
 • Xóa khỏi bộ sưu tập
 • Chức năng ứng dụng (tùy theo ứng dụng đã cài đặt)
 • Chạy quy trình làm việc tự động (cần có Shopify Flow)
 • Đặt sản phẩm là còn hàng
 • Đặt sản phẩm là hết hàng
 • Xóa các sản phẩm đã chọn
 • Thêm thẻ
 • Gỡ thẻ
 • Thêm vào bộ sưu tập
 • Xóa khỏi bộ sưu tập
Sản phẩm/Đợt chuyển
 • Lưu trữ đợt chuyển
 • Hủy lưu trữ đợt chuyển
 • Thêm thẻ
 • Gỡ thẻ
Sản phẩm/Kho hàng
 • Tiếp tục bán khi hết hàng
 • Dừng bán khi hết hàng
 • Tạo đợt chuyển
 • Cập nhật số lượng
Sản phẩm/Bộ sưu tập
 • Đặt bộ sưu tập là còn hàng
 • Đặt bộ sưu tập là hết hàng
 • Xóa các bộ sưu tập đã chọn
Sản phẩm/Thẻ quà tặng
 • Vô hiệu hóa thẻ quà tặng đã chọn
Khách hàng
 • Xóa khách hàng đã chọn
 • Thêm thẻ
 • Gỡ thẻ
 • Chạy quy trình làm việc tự động (cần có Shopify Flow)
 • Xóa khách hàng đã chọn
 • Thêm thẻ
 • Gỡ thẻ
Giảm giá
 • Kích hoạt ưu đãi giảm giá
 • Vô hiệu hóa ưu đãi giảm giá
 • Xóa giảm giá
Nội dung / Tệp
 • Xóa các tệp đã chọn

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí