Sử dụng thao tác hàng loạt trên trang quản trị Shopify

Bạn có thể thực hiện thao tác hàng loạt trong trang quản trị Shopify. Ví dụ: Bạn có thể hoàn thành nhiều đơn hàng, xóa nhiều tệp hoặc đăng nhiều sản phẩm cùng một lúc.

Bạn có thể sử dụng thao tác hàng loạt trên nhiều trang của trang quản trị Shopify, bao gồm trang Đơn hàng, Khách hàngSản phẩm.

Chọn mặt hàng để chỉnh sửa hàng loạt

Sử dụng một trong những cách sau để chọn các mặt hàng trong danh sách để thao tác hàng loạt:

Chọn từng mặt hàng

Để chọn lần lượt từng mặt hàng, hãy nhấp vào hộp kiểm bên cạnh mặt hàng bạn muốn chọn.

Nhấp vào hộp kiểm để chọn mặt hàng

Chọn từng mặt hàng trên thiết bị di động

Bạn có thể chọn tối đa 25 mặt hàng trên thiết bị di động.

Các bước thực hiện:

Chọn một loạt mặt hàng

Nhấp để chọn một mặt hàng, rồi giữ phím shift và nhấp vào mặt hàng khác. Khi đó, bạn sẽ chọn được hai mặt hàng đã nhấp vào và toàn bộ các mặt hàng ở giữa hai mặt hàng đó.

Chọn tất cả các mặt hàng trong danh sách trên trang

Hầu hết các danh sách mặt hàng đều có hộp kiểm tổng ở đầu. Bạn có thể nhấp vào hộp kiểm này để chọn tất cả mặt hàng có trên trang.

Chọn tất cả mặt hàng

Chọn tất cả các mặt hàng trong danh sách (50 +)

Hầu hết các danh sách mặt hàng đều có hộp kiểm để chọn tất cả ở trên cùng. Bạn có thể nhấp vào hộp kiểm này để chọn tất cả mặt hàng trên trang. Bạn có thể chọn hơn 50 mặt hàng để thực hiện thao tác hàng loạt.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào hộp kiểm chọn tất cả.

 2. Nhấp vào Chọn tất cả 50+ mặt hàng của cửa hàng.

Chọn một thao tác hàng loạt để thực hiện trong trang quản trị Shopify

Danh sách thao tác hàng loạt trên trang quản trị Shopify

Bạn có thể dùng thao tác hàng loạt trên các trang sau của trang quản trị Shopify, mỗi trang sẽ có bộ thao tác riêng:

Thao tác hàng loạt khả dụng trong Shopify
Trang quản trị Thao tác hàng loạt cho máy tính để bàn Thao tác hàng loạt cho di động
Đơn hàng
 • Tạo và chỉnh sửa nhãn vận chuyển (yêu cầu Shopify Shipping)
 • Thực hiện đơn hàng
 • Thu hồi khoản thanh toán cho đơn hàng
 • In phiếu đóng gói
 • Lưu trữ đơn hàng
 • Hủy lưu trữ đơn hàng
 • Thêm thẻ
 • Gỡ thẻ
 • Chức năng ứng dụng (tùy theo ứng dụng đã cài đặt)
 • Chạy quy trình làm việc tự động (cần có Shopify Flow)
 • Tạo nhãn vận chuyển (bắt buộc dùng Shopify Shipping)
 • Thực hiện đơn hàng
 • Thu hồi khoản thanh toán cho đơn hàng
 • In đơn hàng
 • In phiếu đóng gói
 • Lưu trữ đơn hàng
 • Hủy lưu trữ đơn hàng
Đơn hàng/Nháp
 • Xóa đơn hàng nháp
 • Thêm thẻ
 • Gỡ thẻ
Đơn hàng/Giao dịch thanh toán bỏ dở
 • Lưu trữ giao dịch thanh toán
 • Hủy lưu trữ giao dịch thanh toán
Sản phẩm
 • Đặt sản phẩm là còn hàng
 • Đặt sản phẩm là hết hàng
 • Xóa các sản phẩm đã chọn
 • Thêm thẻ
 • Gỡ thẻ
 • Thêm vào bộ sưu tập
 • Xóa khỏi bộ sưu tập
 • Chức năng ứng dụng (tùy theo ứng dụng đã cài đặt)
 • Chạy quy trình làm việc tự động (cần có Shopify Flow)
Sản phẩm/Đợt chuyển
 • Lưu trữ đợt chuyển
 • Hủy lưu trữ đợt chuyển
 • Thêm thẻ
 • Gỡ thẻ
Sản phẩm/Kho hàng
 • Tiếp tục bán khi hết hàng
 • Dừng bán khi hết hàng
 • Tạo đợt chuyển
 • Cập nhật số lượng
Sản phẩm/Bộ sưu tập
 • Đặt bộ sưu tập là còn hàng
 • Đặt bộ sưu tập là hết hàng
 • Xóa các bộ sưu tập đã chọn
Sản phẩm/Thẻ quà tặng
 • Vô hiệu hóa thẻ quà tặng đã chọn
Khách hàng
 • Xóa khách hàng đã chọn
 • Thêm thẻ
 • Gỡ thẻ
 • Chạy quy trình làm việc tự động (cần có Shopify Flow)
Giảm giá
 • Kích hoạt ưu đãi giảm giá
 • Vô hiệu hóa ưu đãi giảm giá
 • Xóa giảm giá
Cài đặt/Tệp
 • Xóa các tệp đã chọn

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí