Tự thực hiện hàng loạt đơn hàng của bạn

Bạn có thể sử dụng thao tác hàng loạt để tác động đến quá trình thực hiện nhiều đơn hàng cùng lúc. Thao tác hàng loạt tác động đến quá trình thực hiện đơn hàng cần thêm thời gian để hoàn tất. Khi bạn sử dụng một trong những thao tác này, bảng chỉ báo trên trang quản trị sẽ hiển thị tiến độ của các thao tác. Để thu nhỏ bảng, nhấp vào Ẩn bảng.

Nếu thao tác được hoàn tất thành công trên tất cả đơn hàng đã chọn thì bảng điều khiển sẽ bị xóa và thông báo thành công sẽ hiển thị. Nếu không thể hoàn tất thao tác trên một số đơn hàng thì bảng tiến độ sẽ hiển thị số lượng đơn hàng không được thực hiện thao tác thành công. Nhấp vào Xem để xem lại đơn hàng chưa được hoàn tất thao tác.

Nếu bạn chọn hơn 250 đơn hàng để thực hiện thao tác hàng loạt thì một số chức năng có thể sẽ không khả dụng, tùy thuộc vào thao tác bạn đang thực hiện.

Đánh dấu là đã thực hiện

Thao tác hàng loạt Đánh dấu là đã thực hiện sẽ thay đổi trạng thái thực hiện của đơn hàng thành Đã thực hiện. Tính năng này áp dụng cho các cửa hàng thực hiện đơn hàng theo cách thủ công. Nếu không sử dụng Shopify Shipping, bạn cần thêm mã theo dõi cho đơn hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Không bắt buộc: Nhấp vào tab Unfulfilled (Chưa thực hiện) để chỉ xem những đơn hàng cần thực hiện.

 3. Chọn các đơn hàng bạn muốn thực hiện bằng cách nhấp vào hộp kiểm.

 4. Nhấp vào Mark as fulfilled (Đánh dấu là đã thực hiện).

 5. Không bắt buộc: Chọn hộp kiểm Gửi thông báo cho khách hàng để gửi thông báo xác nhận vận chuyển cho khách hàng.

 6. Nhấp vào Mark as fulfilled (Đánh dấu là đã thực hiện).

Đánh dấu là chưa thực hiện

Thao tác hàng loạt Đánh dấu là chưa thực hiện sẽ thay đổi trạng thái thực hiện của đơn hàng thành Chưa thực hiện.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Trên trang Đơn hàng, chọn đơn hàng cần đánh dấu là chưa thực hiện.

 3. Nhấp vào ..., sau đó chọn Đánh dấu là chưa thực hiện.

 4. Chọn đơn hàng để đánh dấu là chưa thực hiện dựa trên phương thức thực hiện.

 5. Nhấp vào Đánh dấu là chưa thực hiện.

Chỉ báo trên trang quản trị sẽ hiển thị tiến độ đánh dấu đơn hàng là chưa thực hiện.

Tìm hiểu thêm về trạng thái thực hiện.

Hủy đơn hàng

Thao tác hàng loạt Hủy đơn hàng sẽ hủy đơn hàng mà khách hàng đã đặt trong cửa hàng của bạn.

Khi hủy đơn hàng, bạn có tùy chọn hoàn tiền cho khách hàng. Bạn chỉ có thể hoàn tiền cho đơn hàng đã thanh toán. Nếu đơn hàng đã bị hủy thanh toán, đã được ủy quyền nhưng chưa thu hồi thanh toán, hoặc đang trong trạng thái đang chờ thanh toán, thì bạn có thể hủy đơn hàng nhưng khách hàng sẽ không được nhận hoàn tiền.

Khi bạn hủy đơn hàng, chỉ báo trên trang quản trị sẽ hiển thị tiến độ hủy đơn hàng. Tìm hiểu thêm về hủy đơn hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Sử dụng hộp kiểm để chọn các đơn hàng bạn muốn hủy.

 3. Nhấp vào ..., sau đó nhấp vào Hủy đơn hàng.

 4. Trong mục Hoàn tiền khoản thanh toán, chọn cách thức bạn muốn hoàn tiền khoản thanh toán:

  • Để hoàn tiền toàn bộ ngay, chọn Ngay.
  • Để hoàn tiền sau, chọn Để sau.
 5. Trong menu thả xuống Lý do hủy, chọn lý do hủy đơn hàng.

 6. Không bắt buộc: Trong trường Ghi chú nhân viên, nhập ghi chú nội bộ về việc hủy đơn hàng.

 7. Không bắt buộc: Để trả lại mặt hàng đã hoàn tiền về kho hàng, chọn Trả hàng về kho.

 8. Không bắt buộc: Để thông báo cho khách hàng về việc hủy đơn hàng, chọn Gửi thông báo cho khách hàng.

 9. Nhấp vào Hủy đơn hàng.

Yêu cầu thực hiện

Thao tác hàng loạt Yêu cầu thực hiện gửi yêu cầu đến dịch vụ hoàn tất đơn hàng để thực hiện đơn hàng đã chọn.

Đơn hàng thực hiện chỉ được đi kèm một dịch vụ hoàn tất đơn hàng. Thao tác hàng loạt Yêu cầu thực hiện có thể tác động đến các đơn hàng được thiết lập để thực hiện bằng nhiều dịch vụ hoàn tất đơn hàng, nhưng không thể thay đổi dịch vụ hoàn tất đơn hàng nào được dùng cho những đơn hàng này.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Trên trang Đơn hàng, chọn đơn hàng cần thực hiện.

 3. Nhấp vào ..., sau đó chọn Yêu cầu thực hiện.

 4. Nếu có nhiều dịch vụ hoàn tất đơn hàng, chọn dịch vụ để gửi yêu cầu thực hiện đơn hàng tới. Dịch vụ hoàn tất đơn hàng mặc định cho mỗi quá trình thực hiện sẽ nhận được yêu cầu.

 5. Không bắt buộc: Chọn Gửi thông báo cho khách hàng khi hoàn thành để gửi email cho khách hàng khi đơn hàng của họ đã được thực hiện.

 6. Nhấp vào Yêu cầu thực hiện.

Chỉ báo trên trang quản trị sẽ hiển thị tiến độ yêu cầu thực hiện.

Tìm hiểu thêm về yêu cầu thực hiện.

Hủy yêu cầu thực hiện

Thao tác hàng loạt Hủy yêu cầu thực hiện sẽ gửi email đến dịch vụ hoàn tất đơn hàng để hủy yêu cầu thực hiện đang được xử lý. Thao tác này sẽ thay đổi trạng thái của các đơn hàng đã chọn thành Chưa thực hiện. Sau đó, bạn có thể mua nhãn vận chuyển mới hoặc thực hiện thủ công đơn hàng.

Đơn hàng thực hiện chỉ được đi kèm một dịch vụ hoàn tất đơn hàng. Thao tác hàng loạt Hủy yêu cầu thực hiện có thể tác động đến các đơn hàng được thiết lập để thực hiện bằng nhiều dịch vụ hoàn tất đơn hàng, nhưng không thể thay đổi dịch vụ hoàn tất đơn hàng nào được dùng cho những đơn hàng này.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Trên trang Đơn hàng, chọn đơn hàng cần hủy thực hiện. Các đơn hàng này phải có Trạng thái thực hiệnĐang thực hiện.

 3. Nhấp vào ..., sau đó chọn Hủy yêu cầu thực hiện.

 4. Nếu có nhiều dịch vụ hoàn tất đơn hàng, chọn dịch vụ để gửi yêu cầu hủy. Dịch vụ hoàn tất đơn hàng mặc định cho mỗi quá trình thực hiện sẽ nhận được yêu cầu.

 5. Nhấp vào Hủy yêu cầu.

Chỉ báo trên trang quản trị sẽ hiển thị tiến độ hủy yêu cầu.

Tìm hiểu thêm về hủy quá trình thực hiện đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí