Thực hiện đơn hàng

Sau khi thiết lập quá trình thực hiện, bạn có thể bắt đầu thực hiện đơn hàng.

Các bước yêu cầu và hủy thực hiện thay đổi tùy theo phương thức thực hiện. Để xem hướng dẫn, nhấp vào phương thức thực hiện muốn sử dụng:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí