Thực hiện đơn hàng

Sau khi thiết lập quá trình thực hiện, bạn có thể bắt đầu thực hiện đơn hàng.

Quá trình thực hiện nhiều mặt hàng có thể phân tách hoặc nhóm lại với nhau trong một đơn hàng dựa trên trạng thái thực hiện, địa điểm thực hiện, ngày thực hiện và hồ sơ vận chuyển của sản phẩm.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí