Tổng quan phân tích đơn hàng

Bạn có thể hiểu nhanh về các đơn hàng, bao gồm số lượng, quy trình và quá trình thực hiện, trên trang Đơn hàng có thanh phân tích đơn hàng. Thanh phân tích xuất hiện ở đầu trang đơn hàng, cung cấp số liệu trong khoảng thời gian đã chọn cùng dữ liệu so sánh để giúp bạn biết được mọi việc đã thay đổi như thế nào.

Thanh phân tích hiển thị số liệu đơn hàng trong khoảng thời gian bạn đã chọn. Mỗi số liệu cho biết số liệu tăng, giảm hoặc giữ nguyên như so với khoảng thời gian tương đương trước đó. Ví dụ: Nếu bạn chọn xem số liệu trong 7 hoặc 30 ngày qua, con số này sẽ được so sánh với số liệu trong 7 hoặc 30 ngày trước đó. Nếu bạn chọn xem số liệu hôm nay, con số này sẽ được so sánh với số liệu trung bình hằng ngày trong 7 ngày qua. Để biết thêm thông tin chi tiết về đơn hàng, bạn có thể truy cập báo cáo phân tích đơn hàng bằng cách nhấp vào bất kỳ số liệu nào trong thanh phân tích đơn hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

  2. Không bắt buộc: Chọn phạm vi ngày để xem dữ liệu trong khoảng thời gian khác.

Bảng sau cho biết số liệu có trên thanh phân tích đơn hàng và báo cáo được liên kết đến để biết thêm thông tin:

Thông tin báo cáo có trên thanh phân tích
Thuật ngữ Định nghĩa Báo cáo liên quan
Tổng số đơn hàng Tổng số đơn hàng trong khoảng thời gian đã chọn, bao gồm so sánh cho thấy mức tăng hoặc mức giảm so với khoảng thời gian trước đó. Báo cáo đơn hàng theo thời gian
Số mặt hàng đã đặt theo thời gian Tổng số mặt hàng được đặt hàng trong khoảng thời gian đã chọn, bao gồm so sánh cho thấy mức tăng hoặc mức giảm so với khoảng thời gian trước đó. Báo cáo đơn hàng và đơn hàng trả lại
Đơn hàng trả lại Tổng số mặt hàng trả lại trong khoảng thời gian đã chọn, bao gồm so sánh cho thấy mức tăng hoặc giảm so với khoảng thời gian trước đó. Báo cáo đơn hàng và đơn hàng trả lại
Số đơn hàng đã thực hiện theo thời gian Tổng số đơn hàng được thực hiện trong khoảng thời gian đã chọn, bao gồm so sánh cho thấy mức tăng hoặc mức giảm so với khoảng thời gian trước đó. Báo cáo quá trình thực hiện đơn hàng theo thời gian
Số đơn hàng đã giao theo thời gian Tổng số đơn hàng được giao trong khoảng thời gian đã chọn, bao gồm so sánh cho thấy mức tăng hoặc mức giảm so với khoảng thời gian trước đó. Báo cáo quá trình thực hiện đơn hàng theo thời gian
Thời gian thực hiện Khoảng thời gian trung bình, theo giờ hoặc ngày, cần để thực hiện đơn hàng, bao gồm so sánh cho thấy sự tăng hoặc giảm so với khoảng thời gian trước đó. Báo cáo thời gian thực hiện, vận chuyển và giao hàng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí