Hủy, lưu trữ và xóa đơn hàng

Bạn có thể hủy, lưu trữ và xóa đơn hàng. Hủy đơn hàng có nghĩa là bạn sẽ dừng đơn hàng đang được thực hiện. Lưu trữ đơn hàng có nghĩa là bạn sẽ gắn cờ cho đơn hàng đã hoàn tất để có thể lọc khỏi danh sách đơn hàng bỏ ngỏ. Xóa đơn hàng có nghĩa là bạn sẽ xóa đơn hàng khỏi trang quản trị Shopify.

Hủy đơn hàng

Nếu đơn hàng là đơn hàng gian lận, khách hàng yêu cầu hủy đơn hàng hoặc khách đặt hàng nhưng sản phẩm không có sẵn, bạn có thể cần hủy đơn hàng.

Bạn chỉ có thể hủy đơn hàng trong các trường hợp sau:

 • Bạn chưa thu hồi thanh toán đối với đơn hàng.
 • Bạn đã thu hồi thanh toán đối với đơn hàng nhưng chưa thực hiện mặt hàng nào.

Nếu bạn hủy đơn hàng đã thực hiện, bạn cần hủy thực hiện đơn hàng theo cách thủ công. Việc hủy thực hiện đơn hàng trong Shopify không dừng quá trình thực hiện đơn hàng đang diễn ra.

Nếu bạn đã thu tiền thanh toán cho đơn hàng, khách hàng sẽ đượchoàn tiền toàn bộ khi đơn hàng bị hủy. Bạn không thể hoàn tiền một phần khi hủy đơn hàng.

Sau khi hủy đơn hàng, thông tin chi tiết về những mặt hàng được trả về kho và hoàn tiền được lưu trữ trong Dòng thời giancủa đơn hàng.

Khi bạn hủy đơn hàng, trạng thái thanh toán sẽ thay đổi thành Đã hoàn tiền hoặc Đã hủy giá trị. Nếu chưa thu hồi khoản thanh toán, trạng thái thanh toán sẽ là Đã hủy giá trị. Nếu đã thu hồi khoản thanh toán, trạng thái thanh toán sẽ là Đã hoàn tiền. Nếu bạn hoàn tiền một phần đơn hàng đã thu hồi thanh toán, trạng thái sẽ là Đã hoàn tiền một phần.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn hủy.

 3. Nhấp vào More actions (Thao tác khác) > Cancel order (Hủy đơn hàng).

 4. Nếu đã thu hồi thanh toán, thông tin chi tiết về khoản hoàn tiền sẽ được hiển thị.

 5. Nếu bạn không muốn trả về kho mặt hàng đã hoàn tiền, bỏ đánh dấu Restock items (Trả mặt hàng về kho).

 6. Chọn lý do hủy đơn hàng trong menu thả xuống.

 7. Nếu bạn không muốn thông báo cho khách hàng về việc hủy đơn hàng, bỏ đánh dấu Send a notification to the customer (Gửi thông báo cho khách hàng).

 8. Nhấp vào Cancel order (Hủy đơn hàng).

Lưu trữ đơn hàng đã thực hiện

Khi thực hiện đơn hàng, bạn có thể lưu trữ để xóa đơn hàng khỏi danh sách đơn hàng bỏ ngỏ. Việc lưu trữ giúp bạn theo dõi đơn hàng bỏ ngỏ chưa hoàn tất và đảm bảo rằng bạn nắm được số lượng chính xác đơn hàng bỏ ngỏ trong Shopify. Lưu trữ đơn hàng không giống hủy đơn hàng. Lưu trữ nghĩa là bạn không xóa đơn hàng. Bạn loại đơn hàng khỏi danh sách đơn hàng bỏ ngỏ.

Để xem danh sách đầy đủ đơn hàng đã lưu trữ, bạn có thể áp dụng bộ lọc cho danh sách đơn hàng.

Bạn có thể bật Automatically archive the order (Tự động lưu trữ đơn hàng) trong mục Order Processing (Xử lý đơn hàng) của cài đặt Thanh toán trong trang quản trị Shopify nếu muốn lưu trữ tự động tất cả đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Đơn hàng của bạn lúc này hiển thị là đã lưu trữ.

Bạn cũng có thể thực hiện Thao tác hàng loạt để lưu trữ hoặc hủy lưu trữ nhiều đơn hàng.

Xóa đơn hàng

Các đơn hàng đã xóa sẽ bị xóa khỏi trang quản trị Shopify và không còn được theo dõi trong báo cáo. Chỉ có thể xóa những loại đơn hàng sau:

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng được lưu trữ hoặc bị hủy.

 3. Nhấp vào Delete this order (Xóa đơn hàng này) ở cuối trang.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí