Nhận thanh toán cho đơn hàng nháp

Nếu có thông tin thanh toán của khách hàng, bạn có thể chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp bằng thẻ tín dụng hoặc bằng cách đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán cho khoản thanh toán đã nhận. Khi bạn chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp, đơn hàng đó sẽ trở thành đơn hàng trên trang Đơn hàng.

Những lưu ý khi nhận thanh toán cho đơn hàng nháp

Trước khi chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp, bạn cần lưu ý những điều sau:

Phí giao dịch đối với đơn hàng nháp

Bạn không bị tính phí giao dịch bên thứ ba đối với đơn hàng nháp trong các trường hợp sau:

Khi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tiếp của bên thứ ba được hỗ trợ để chấp nhận thanh toán, bạn phải thanh toán các khoản phí giao dịch bên thứ ba tương tự như khi xử lý các giao dịch mua bằng thẻ tín dụng mà bạn thanh toán cho đơn hàng trực tuyến.

Đánh dấu khoản thanh toán cho đơn hàng nháp là đã thanh toán

Nếu bạn đã nhận được khoản thanh toán cho đơn hàng hiện tại hoặc nếu bạn nhập đơn hàng cũ từ nền tảng khác vào trang quản trị Shopify, bạn có thể đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ không thu hồi lại số tiền bạn đã nhận và khách hàng sẽ nhận được email xác nhận đơn hàng.

Nếu bạn sử dụng International, giá trị cho Số tiền nhận được sẽ là giá trị theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng được chuyển đổi từ đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng. Việc chuyển đổi dựa trên tỷ giá tiền tệ trực tiếp. Tỷ giá này có dao động. Nếu số tiền bạn nhận được khác với số tiền hiển thị, hãy cập nhật để phục vụ mục đích báo cáo.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng > Đơn hàng nháp.
  2. Nhấp vào đơn hàng nháp hiện có mà bạn muốn đánh dấu là đã thanh toán.
  3. Trong mục Thanh toán , nhấp vào Thu tiền thanh toán rồi nhấp vào Đánh dấu là đã thanh toán.
  4. Không bắt buộc: Nếu giá trị Số tiền nhận được khác với số tiền bạn nhận được, hãy cập nhật giá trị.
  5. Nhấp vào Create order (Tạo đơn hàng).

Sau khi tạo đơn hàng, bạn có thể truy cập đơn hàng từ trang Đơn hàng.

Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng đối với đơn hàng nháp

Nếu bạn có thông tin thanh toán của khách hàng hoặc nếu khách hàng có thể nhập trực tiếp thông tin thanh toán, bạn có thể chấp nhận thanh toán cho đơn hàng bằng thẻ tín dụng. Phương thức thanh toán này chỉ áp dụng cho Shopify Payments.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng > Đơn hàng nháp.
  2. Nhấp vào đơn hàng nháp hiện có mà bạn muốn chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.
  3. Trong mục Thanh toán, nhấp vào Thu tiền thanh toán rồi nhấp vào Nhập thẻ tín dụng.
  4. Nhập thông tin thanh toán và thông tin thẻ tín dụng của khách hàng.
  5. Nhấp vào Phí để xác nhận cài đặt thanh toán và tạo đơn hàng từ đơn hàng nháp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí