Thiết lập Shopify Payments

Bạn có thể kích hoạt Shopify Payments trên trang Thanh toán trong phần cài đặt Shopify. Trước khi thiết lập Shopify Payments, hãy xem lại các yêu cầu về điều kiện hợp lệtài khoản ngân hàng.

Thông tin cần thiết để hoàn tất thiết lập tài khoản Shopify Payments phụ thuộc vào quốc gia mà bạn đặt cửa hàng. Tham khảo danh sách yêu cầu đối với từng quốc gia được hỗ trợ.

Sau khi bạn thiết lập Shopify Payments, khách hàng sẽ có thể thanh toán trong cửa hàng của bạn bằng cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ có mã CVV.

Chi phí sử dụng Shopify Payments

Chi phí sử dụng Shopify Payments khác nhau tùy theo gói của bạn. Bạn có thể giảm phí thẻ tín dụng bằng cách nâng cấp gói đăng ký Shopify. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ về chi tiết giá theo gói trên trang giá của Shopify.

Ngoài phí thẻ tín dụng và phí đăng ký cho gói đăng ký Shopify của cửa hàng, bạn không phải trả phí hằng tháng, phí ẩn và phí thiết lập đối với Shopify Payments. Khi bạn đang sử dụng Shopify Payments làm bên xử lý, các đơn hàng sẽ không bị tính phí giao dịch bên thứ ba.

Trong trường hợp bạn quyết định thay đổi gói, phí thẻ tín dụng Shopify Payments sẽ được cập nhật. Khi kích hoạt Shopify Payments, bạn sẽ không còn phải trả phí giao dịch đăng ký được liệt kê trên trang giá của Shopify. Tương tự, nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments và chuyển sang đơn vị xử lý thanh toán khác, bạn sẽ phải thanh toán phí giao dịch đăng ký cho Shopify. Những phí này được tính thêm vào phí bạn thanh toán cho đơn vị xử lý thanh toán bên thứ ba mới.

Sau khi đã thiết lập Shopify Payments và bắt đầu tiếp nhận đơn hàng được thanh toán bằng Shopify Payments, bạn có thể xuất dữ liệu giao dịch để theo dõi các khoản phí. Tìm hiểu thêm về xuất dữ liệu giao dịch.

Thiết lập Shopify Payments

Trước khi thiết lập Shopify Payments, bạn nên quyết định đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Đơn vị tiền tệ của cửa hàng là đơn vị tiền tệ được sử dụng trong trang quản trị Shopify. Đây là đơn vị tiền tệ bạn dùng để định giá cho sản phẩm và sử dụng trong báo cáo. Bạn nên chọn đơn vị tiền tệ của cửa hàng trước khi bán món hàng đầu tiên. Nếu bạn muốn thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng sau khi bán món hàng đầu tiên, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Chỉ chủ sở hữu cửa hàng mới có thể thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Thông tin cần thiết để hoàn tất thiết lập tài khoản Shopify Payments phụ thuộc vào quốc gia mà bạn đặt cửa hàng. Tham khảo danh sách yêu cầu đối với từng quốc gia được hỗ trợ.

Các bước thực hiện:

Cách hoàn tất thiết lập tài khoản

Khi thiết lập tài khoản Shopify Payments, bạn cần điền biểu mẫu một cách chính xác và đầy đủ để giảm khả năng xảy ra các vấn đề yêu cầu xác minh từ các đối tác ngân hàng trong tương lai.

Trong mục Thông tin doanh nghiệp, chọn loại hình kinh doanh. Nếu có thể, hãy thêm vào Mã số kinh doanh, EIN hoặc Mã định danh người nộp thuế (TIN) tùy thuộc vào quốc gia mà bạn đặt doanh nghiệp. Địa chỉ trong mục này phải là địa chỉ được ghi trên bất kỳ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nào bạn có. Nếu không có doanh nghiệp đã đăng ký mã số đăng ký thì có lẽ bạn nên chọn doanh nghiệp cá thể/tư nhân làm loại hình kinh doanh.

Nếu bạn thiết lập tài khoản Shopify Payments trên danh nghĩa doanh nghiệp đã đăng ký hoặc loại hình kinh doanh không phải là doanh nghiệp cá thể/tư nhân, bạn vẫn cần cung cấp thông tin chi tiết cá nhân cho đại diện tài khoản. Đại diện tài khoản phải là chủ sở hữu, người điều hành cấp cao hoặc giám đốc thi hành quyền kiểm soát chủ chốt đối với công ty và là người có quyền ràng buộc pháp lý công ty với các Điều khoản dịch vụ của Shopify Payments. Đây là yêu cầu từ các đối tác ngân hàng của chúng tôi để phục vụ mục đích xác minh.

Nếu bạn ở Hoa Kỳ thì bạn cần thiết lập xác thực hai bước để nhận tiền quyết toán. Bạn có thể tạm dừng khoản quyết toán nếu tính năng xác thực hai bước đang không hoạt động trên tài khoản Shopify.

Để tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với giấy tờ xác minh danh tính và loại giấy tờ được chấp nhận tại mỗi quốc gia, hãy tham khảo phần yêu cầu về thông tin cá nhân đối với Shopify Payments.

Mọi yêu cầu về giấy tờ thông tin cá nhân đều được liệt kê trong Mục B1-3 của Thỏa thuận Điều khoản dịch vụ của Shopify Payments. Để xem lại toàn bộ Điều khoản dịch vụ, cuộn đến cuối trang và chọn quốc gia của bạn.

Sau khi thiết lập Shopify Payments, bạn có thể định cấu hình cài đặt hoặc thực hiện giao dịch thử nghiệm tại cửa hàng.

Nếu bạn muốn chuyển quyền sở hữu tài khoản Shopify Payments, liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Yêu cầu về thông tin cho Shopify Payments

Để tuân thủ quy định tại nhiều quốc gia khác nhau, bạn phải cung cấp thông tin về bạn và doanh nghiệp của mình. Thông tin được thu thập nhằm xác định những thương nhân sử dụng Shopify Payments, bao gồm chủ sở hữu thụ hưởng của một tổ chức doanh nghiệp cụ thể. Mục đích của việc thu thập thông tin này là để tuân thủ các yêu cầu quy định nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hình thức tội phạm tài chính khác.

Do quy tắc và quy định của địa phương không ngừng cải thiện, Shopify và các đối tác có thể liên hệ với bạn để thu thập thông tin bổ sung về bạn và doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi có thể thực hiện những thủ tục đánh giá tiêu chuẩn này bất cứ lúc nào trong suốt thời gian bạn sử dụng tài khoản Shopify Payments.

Thông tin mà Shopify phải thu thập tại mỗi quốc gia đều khác nhau, nhưng thường bao gồm chi tiết về những thông tin sau:

 • cá nhân tạo tài khoản Shopify Payments
 • doanh nghiệp liên kết với tài khoản Shopify Payments
 • những cá nhân sở hữu hoặc quản lý doanh nghiệp, bao gồm chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc giám đốc điều hành cấp cao có thẩm quyền ký kết hợp pháp cho doanh nghiệp này

Để hỗ trợ quá trình xác minh, khi cung cấp tài liệu làm bằng chứng, đảm bảo rằng tài liệu của bạn:

 • rõ ràng và đủ lớn để đọc
 • chính xác và hợp lệ
 • được cập nhật vào ngày gần nhất có thể
 • hoàn chỉnh và ghi rõ mọi thông tin chi tiết
 • không có lỗi sai hoặc lỗi chính tả
 • khớp với thông tin đã cung cấp

Giấy tờ xác minh danh tính và địa chỉ nhà

Nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn bằng thông tin mà bạn đã cung cấp tại thời điểm đăng ký Shopify Payments, bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ. Để xác minh một cá nhân trên tài khoản Shopify Payments, có thể cần 2 loại giấy tờ sau:

 • giấy tờ làm bằng chứng xác minh danh tính
 • giấy tờ làm bằng chứng xác minh địa chỉ nhà

Bạn không thể sử dụng cùng một loại giấy tờ làm bằng chứng xác minh cả danh tính và địa chỉ nhà.

Khi tải lên giấy tờ chứng minh danh tính, đảm bảo những điều sau:

 • Giấy tờ tải lên phải có đầy đủ màu. Không chấp nhận bản quét, bản sao và hình ảnh đen trắng.
 • Giấy tờ phải hợp lệ và chưa hết hạn.
 • Giấy tờ phải rõ ràng và đủ lớn để đọc.
 • Bản sao giấy tờ tùy thân không được chấp nhận.
 • Giấy tờ tải lên phải hoàn chỉnh, bao gồm những mục sau:

  • cả mặt trước và mặt sau của giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước trong riêng từng hình ảnh
  • toàn bộ trang thông tin cá nhân của hộ chiếu
 • Có thể tải lên giấy tờ bằng định dạng .png hoặc .jpg .

Giấy tờ làm bằng chứng xác minh địa chỉ nhà phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Giấy tờ phải rõ ràng và đủ lớn để đọc. Không được che lấp thông tin nào hoặc loại bỏ thông tin nhạy cảm.
 • Giấy tờ phải có ngày tháng trong vòng ba đến sáu tháng qua, tùy thuộc vào yêu cầu của Shopify Payments đối với quốc gia của bạn.
 • Giấy tờ phải hoàn chỉnh, bao gồm những mục sau:

  • toàn bộ trang của giấy tờ
  • họ tên và địa chỉ của cá nhân rõ ràng và dễ đọc
 • Giấy tờ tải lên có thể ở định dạng .png, .jpg hoặc .pdf.

Để biết thêm chi tiết về yêu cầu đối với thông tin và giấy tờ, tham khảo danh sách đầy đủ các loại giấy tờ được chấp nhận đối với từng quốc gia.

Giấy tờ xác minh doanh nghiệp

Nếu chúng tôi không thể xác minh doanh nghiệp của bạn bằng thông tin mà bạn đã cung cấp tại thời điểm đăng ký Shopify Payments, bạn cần phải cung cấp thêm giấy tờ. Giấy tờ mà bạn cung cấp phải có tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp và mã số đăng ký công ty hoặc số thuế GTGT.

Để xác minh doanh nghiệp, hãy tải lên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh liên bang chính thức, nếu có, bao gồm mã số đăng ký thuế liên bang của bạn.

Giấy tờ xác minh doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Giấy tờ phải rõ ràng và đủ lớn để đọc.
 • Giấy tờ phải hợp lệ và đại diện cho thông tin đăng ký mới nhất.
 • Giấy tờ tải lên phải hoàn chỉnh, bao gồm những mục sau:

  • tên doanh nghiệp đầy đủ, địa chỉ doanh nghiệp và số thuế GTGT HOẶC mã số đăng ký công ty được nêu rõ ràng và dễ đọc
  • tất cả các trang của giấy tờ có nhiều trang. Hãy tải lên tệp PDF chứa tất cả các trang có liên quan
 • Giấy tờ tải lên có thể ở định dạng .png, .jpg hoặc .pdf .

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo danh sách đầy đủ các loại giấy tờ được chấp nhận đối với từng quốc gia.

Thông tin về quyền sở hữu thụ hưởng

Các công ty đăng ký tại Ireland phải cung cấp thông tin về quyền sở hữu thụ hưởng. Thông tin này phải chính xác và cập nhật. Để biết thêm thông tin, tham khảo thông tin về quyền sở hữu thụ hưởng tại Ireland.

Tải lên giấy tờ xác minh

Do tính chất nhạy cảm của thông tin cá nhân có trong các loại giấy tờ xác minh được yêu cầu, chỉ những giấy tờ được tải lên qua biểu ngữ bảo mật trong trang quản trị Shopify mới được chấp nhận. Giấy tờ gửi qua email hoặc cuộc trò chuyện sẽ bị loại bỏ thông tin nhạy cảm vì lý do bảo mật và quyền riêng tư, do đó không sử dụng được.

Quy trình xét duyệt giấy tờ

Chúng tôi phải xét duyệt và so khớp thành công giấy tờ xác minh danh tính, địa chỉ và bằng chứng xác minh pháp nhân mà bạn tải lên với thông tin trên tài khoản Shopify Payments để có thể xác minh đầy đủ cho doanh nghiệp của bạn.

Trong quá trình đánh giá, các khoản quyết toán của bạn có thể bị tạm dừng cho đến khi bạn được xác minh thông tin, nhưng thông thường cửa hàng vẫn mở và khách hàng vẫn có thể mua sản phẩm. Nếu bạn đã tải lên giấy tờ đáp ứng các yêu cầu và sau đó nhận được thông báo rằng thông tin của bạn chưa được xác minh, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Tìm hiểu thêm về tạm dừng tài khoản.

Quy trình đánh giá thủ công phương thức thanh toán

Một số phương thức thanh toán địa phương phải được phê duyệt thì mới dùng được trên Shopify Payments. Khi bạn kích hoạt Shopify Payments, quá trình phê duyệt đối với phương thức thanh toán địa phương hiện hành sẽ bắt đầu tự động. Phương thức thanh toán vẫn còn trong trạng thái "đánh giá thủ công" khi quá trình đánh giá diễn ra. Bạn và khách hàng có thể bắt đầu sử dụng phương thức thanh toán nếu đơn đăng ký sử dụng được phê duyệt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí