Phương thức thanh toán bổ sung

Bạn có thể thiết lập phương thức thanh toán khác để khách hàng có thể thanh toán đơn hàng trực tuyến bằng phương thức khác, thay vì thẻ tín dụng. Ví dụ: Tiền mã hóa là tùy chọn phổ biến cho phép khách hàng thanh toán không cần qua ngân hàng hoặc tổ chức khác.

Kích hoạt phương thức thanh toán bổ sung

Nếu bạn đã kích hoạt phương thức thanh toán bổ sung, khách hàng có thể sử dụng phương thức này khi thanh toán.

Hủy kích hoạt phương thức thanh toán bổ sung

Ứng dụng là phương thức thanh toán bổ sung

Bạn có thể cài đặt một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bổ sung làm ứng dụng trong mục Thanh toán của phần Cài đặt trong trang quản trị Shopify. Sau khi cài đặt ứng dụng là phương thức thanh toán bổ sung, bạn cần định cấu hình và kích hoạt ứng dụng để có thể sử dụng.

Để đảm bảo đồng bộ thông tin giữa Shopify và một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bổ sung, các hoạt động trên các đơn hàng đang chờ thanh toán có thể bị hạn chế.

Cài đặt ứng dụng là phương thức thanh toán bổ sung

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Phương thức thanh toán được hỗ trợ, nhấp vào Thêm phương thức thanh toán.
 3. Tìm kiếm và chọn theo phương thức thanh toán hoặc theo nhà cung cấp.
 4. Chọn nhà cung cấp từ kết quả tìm kiếm, rồi nhấp vào Kích hoạt.
 5. Nhấp vào Cài đặt ứng dụng để cài đặt ứng dụng cho phương thức thanh toán bổ sung.

Định cấu hình và kích hoạt ứng dụng là phương thức thanh toán bổ sung

Bạn cần định cấu hình và kích hoạt ứng dụng là phương thức thanh toán bổ sung để có thể sử dụng. Mỗi ứng dụng là phương thức thanh toán bổ sung có các yêu cầu riêng về xác thực và cấu hình, nhưng thông thường, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập hoặc tạo tài khoản với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Sau khi bạn kích hoạt ứng dụng là phương thức thanh toán bổ sung, phương thức thanh toán sẽ hiển thị trên trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Phương thức thanh toán được hỗ trợ, nhấp vào Thêm phương thức thanh toán.
 3. Tìm kiếm và chọn theo phương thức thanh toán hoặc theo nhà cung cấp.
 4. Chọn nhà cung cấp từ kết quả tìm kiếm, rồi nhấp vào Kích hoạt.
 5. Nhấp vào Quản lý.
 6. Bạn được chuyển hướng đến ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để kết nối với tài khoản bên ngoài.
 7. Sau khi hoàn tất việc định cấu hình, nhấp vào Activate (Kích hoạt).

Hủy kích hoạt ứng dụng là phương thức thanh toán bổ sung

Nếu không cần ứng dụng là phương thức thanh toán bổ sung nữa, bạn có thể hủy kích hoạt ứng dụng đó. Khi bạn hủy kích hoạt, ứng dụng sẽ bị xóa khỏi danh sách phương thức thanh toán có sẵn nhưng vẫn có thể được sử dụng nếu bạn cần trong các trường hợp như hoàn trả đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Phương thức thanh toán được hỗ trợ, tìm nhà cung cấp trong danh sách.
 2. Nhấp vào Quản lý.
 3. Nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt) để tắt nhà cung cấp.
 4. Nhấp vào Deactivate Payments App (Hủy kích hoạt ứng dụng thanh toán).

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí