Kích hoạt phương thức thanh toán bổ sung

Để khách hàng có thêm tùy chọn thanh toán ở bước thanh toán, bạn có thể kích hoạt phương thức thanh toán bổ sung cho cửa hàng Shopify.

Kích hoạt phương thức thanh toán bổ sung

Nếu bạn đã kích hoạt phương thức thanh toán bổ sung, khách hàng có thể sử dụng phương thức này khi thanh toán.

Ứng dụng là phương thức thanh toán bổ sung

Ngoài các phương thức thanh toán được tích hợp sẵn, bạn cũng có thể cài đặt các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bổ sung dưới dạng ứng dụng trong mục Thanh toán, phần Cài đặt của trang quản trị Shopify. Tuy nhiên, bạn cần định cấu hình và kích hoạt thì mới có thể dùng được những ứng dụng này.

Để đảm bảo đồng bộ thông tin giữa Shopify và một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bổ sung, các hoạt động trên các đơn hàng đang chờ thanh toán có thể bị hạn chế.

Cài đặt ứng dụng là phương thức thanh toán bổ sung

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Phương thức thanh toán được hỗ trợ, nhấp vào Thêm phương thức thanh toán.
 3. Tìm kiếm và chọn theo phương thức thanh toán hoặc theo nhà cung cấp.
 4. Chọn nhà cung cấp từ kết quả tìm kiếm, rồi nhấp vào Kích hoạt.
 5. Nhấp vào Cài đặt ứng dụng để cài đặt ứng dụng cho phương thức thanh toán bổ sung.

Định cấu hình và kích hoạt ứng dụng là phương thức thanh toán bổ sung

Bạn cần định cấu hình và kích hoạt ứng dụng là phương thức thanh toán bổ sung để có thể sử dụng. Mỗi ứng dụng là phương thức thanh toán bổ sung có các yêu cầu riêng về xác thực và cấu hình, nhưng thông thường, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập hoặc tạo tài khoản với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Sau khi bạn kích hoạt ứng dụng là phương thức thanh toán bổ sung, phương thức thanh toán sẽ hiển thị trên trang thanh toán.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Phương thức thanh toán được hỗ trợ, nhấp vào Thêm phương thức thanh toán.
 3. Tìm kiếm và chọn theo phương thức thanh toán hoặc theo nhà cung cấp.
 4. Chọn nhà cung cấp từ kết quả tìm kiếm, rồi nhấp vào Kích hoạt.
 5. Nhấp vào Quản lý.
 6. Bạn được chuyển hướng đến ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để kết nối với tài khoản bên ngoài.
 7. Sau khi hoàn tất việc định cấu hình, nhấp vào Activate (Kích hoạt).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí