Phòng chống gian lận

Cửa hàng Shopify cung cấp thông tin và công cụ để giúp bạn ngăn chặn hành vi gian lận. Nghiên cứu bảng sau để tìm hiểu thêm về các tính năng và công cụ ngăn chặn gian lận sẵn dùng. Những tính năng và công cụ này có thể cho bạn biết các thao tác bạn có thể thực hiện để giảm thiểu gian lận và ảnh hưởng của gian lận đến cửa hàng.

Tính năng chống gian lận tại Shopify
Tính năng Phạm vi sử dụng Mô tả
Phân tích gian lận
  • Cửa hàng sử dụng Shopify Payments.
  • Cửa hàng sử dụng hầu hết các đơn vị xử lý thanh toán bên thứ ba và đang dùng gói Shopify, Advanced Shopify hoặc Shopify Plus.
Sử dụng phân tích gian lận để giúp bạn quyết định cần thực hiện đơn hàng nào dựa vào thông tin chuyên sâu chính và mức độ rủi ro.
Shopify Protect Cửa hàng tại Hoa Kỳ sử dụng Shop Pay. Sử dụng Shopify Protect để bảo vệ các đơn hàng đủ điều kiện khỏi những khoản bồi hoàn do gian lận và không xác định.
Shopify Flow
  • Cửa hàng sử dụng gói Basic, Shopify, Advanced Shopify hoặc Shopify Plus.
  • Cửa hàng sử dụng Shopify Fulfillment Network (SFN).
Sử dụng quy trình làm việc của Shopify Flow để tạo quy tắc, danh sách cho phép và danh sách chặn nhằm kiểm soát những đơn hàng được cửa hàng của bạn chấp nhận.
3DS động Cửa hàng sử dụng Shopify Payments. Mọi khoản thanh toán qua Shopify Payments đều được tự động xác thực bằng 3D Secure để giúp phòng tránh bồi hoàn do gian lận.
Bảo vệ bằng cách kiểm tra thẻ Cửa hàng sử dụng Shopify Payments. Tính năng bảo vệ tích hợp bằng cách kiểm tra thẻ giúp phòng ngừa gian lận thẻ tín dụng khi thanh toán.
Quản lý khiếu nại Cửa hàng sử dụng Shopify Payments Quản lý khiếu nại là tính năng tự động để hỗ trợ bạn tập trung vào điều hành doanh nghiệp.
Phát hiện proxy Cửa hàng sử dụng Shopify Payments. Khách hàng sử dụng dịch vụ proxy hoặc địa chỉ IP sẽ bị gắn cờ.
Tối ưu hóa phí ủy quyền Các cửa hàng đang dùng gói Shopify Plus, Shopify Payments và ứng dụng ShopifyQL Notebooks. Shopify Payments sử dụng máy học để tối ưu hóa phí ủy quyền cho giao dịch, từ đó có thể giúp tăng số lượt ủy quyền được chấp nhận và giảm số lượng giao dịch bị từ chối trong cửa hàng của bạn. Điều này được thực hiện bằng cách cải thiện thông tin cung cấp cho đơn vị xử lý thanh toán khi giao dịch được gửi và khôi phục giao dịch bị từ chối bằng tính năng thử lại và định tuyến lại thông minh.
Kiểm soát thu hồi thanh toán Cửa hàng không sử dụng Shopify Payments. Khi cửa hàng tự động thu hồi thanh toán cho tất cả đơn hàng, bao gồm các đơn hàng rủi ro cao, hãy thận trọng với phí giao dịch bên thứ ba liên quan đến đơn hàng của bạn. Bạn có thể kiểm soát các đơn hàng bạn chấp nhận thanh toán và thời điểm chấp nhận thanh toán bằng cài đặt Thu hồi thanh toán trên trang Thanh toán của trang quản trị Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí