Phòng chống gian lận

Cửa hàng Shopify cung cấp thông tin và công cụ để giúp bạn ngăn chặn hành vi gian lận. Nghiên cứu bảng sau để tìm hiểu thêm về các tính năng và công cụ ngăn chặn gian lận sẵn dùng. Những tính năng và công cụ này có thể cho bạn biết các thao tác bạn có thể thực hiện để giảm thiểu gian lận và ảnh hưởng của gian lận đến cửa hàng.

Tính năng chống gian lận tại Shopify
Tính năng Phạm vi sử dụng Mô tả
Phân tích gian lận
  • Cửa hàng sử dụng Shopify Payments
  • Cửa hàng sử dụng đơn vị xử lý thanh toán bên thứ ba và đang dùng gói Shopify, Advanced Shopify hoặc Shopify Plus
Sử dụng phân tích gian lận để giúp bạn quyết định cần thực hiện đơn hàng nào dựa vào thông tin chuyên sâu chính và mức độ rủi ro.
Ứng dụng Fraud Control Tất cả thương nhân tại các địa điểm có Shopify Payments khả dụng Theo dõi hành vi gian lận bằng phân tích tích hợp sẵn về rủi ro đơn hàng, phí ủy quyền và tiền bồi hoàn.
Shopify Protect Cửa hàng tại Hoa Kỳ sử dụng Shop Pay Sử dụng Shopify Protect để bảo vệ các đơn hàng đủ điều kiện khỏi những khoản bồi hoàn do gian lận và không xác định.
Shopify Flow
  • Cửa hàng sử dụng gói Shopify, Advanced Shopify hoặc Shopify Plus
  • Cửa hàng sử dụng Shopify Fulfillment Network (SFN)
Sử dụng quy trình làm việc của Shopify Flow để tạo quy tắc, danh sách cho phép và danh sách chặn nhằm kiểm soát những đơn hàng được cửa hàng của bạn chấp nhận.
3DS động Cửa hàng sử dụng Shopify Payments Mọi khoản thanh toán qua Shopify Payments đều được tự động xác thực bằng 3D Secure để giúp phòng tránh bồi hoàn do gian lận.
Bảo vệ bằng cách kiểm tra thẻ Cửa hàng sử dụng Shopify Payments Tính năng bảo vệ tích hợp bằng cách kiểm tra thẻ giúp phòng ngừa gian lận thẻ tín dụng khi thanh toán.
Quản lý khiếu nại Cửa hàng sử dụng Shopify Payments Quản lý khiếu nại là tính năng tự động để hỗ trợ bạn tập trung vào điều hành doanh nghiệp.
Phát hiện proxy Cửa hàng sử dụng Shopify Payments Khách hàng sử dụng dịch vụ proxy hoặc địa chỉ IP sẽ bị gắn cờ.
Tối ưu hóa phí ủy quyền Các cửa hàng đang dùng gói Shopify Plus, sử dụng Shopify Payments và ứng dụng ShopifyQL Notebooks Shopify Payments sử dụng máy học để tối ưu hóa phí ủy quyền cho giao dịch, từ đó có thể giúp tăng số lượt ủy quyền được chấp nhận và giảm số lượng giao dịch bị từ chối trong cửa hàng của bạn. Điều này được thực hiện bằng cách cải thiện thông tin cung cấp cho đơn vị xử lý thanh toán khi giao dịch được gửi và khôi phục giao dịch bị từ chối bằng tính năng thử lại và định tuyến lại thông minh.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí