Phương thức thanh toán thủ công

Một số khách hàng không muốn thanh toán đơn hàng bằng thẻ tín dụng. Những khách hàng này vẫn có thể đặt đơn hàng trực tuyến nếu bạn thiết lập phương thức thanh toán thủ công. Khi khách hàng sử dụng phương thức thanh toán thủ công, bạn có thể sắp xếp để nhận khoản thanh toán sao cho phù hợp nhất với họ. Bạn có thể gửi hóa đơn cho khách hàng. Sau khi nhận thanh toán, bạn có thể phê duyệt đơn hàng theo cách thủ công.

Các loại thanh toán theo cách thủ công thường gặp gồm thanh toán khi nhận hàng (COD), ngân phiếu và chuyển khoản. Nếu cửa hàng và khách hàng của bạn ở Canada, bạn có thể chấp nhận chuyển tiền qua email.

Các đơn hàng chấp nhận thanh toán theo cách thủ công được đánh dấu là "Chưa thanh toán" trên trang Đơn hàng. Sau khi nhận thanh toán cho đơn hàng của khách, bạn có thể đánh dấu đơn hàng là "Đã thanh toán" trên trang thông tin chi tiết về đơn hàng và thực hiện đơn hàng tương tự như khi họ thanh toán trực tuyến.

Để bắt đầu thanh toán theo cách thủ công, bạn có thể sử dụng phương thức thanh toán thủ công được đề xuất hoặc tạo phương thức thanh toán thủ công tùy chỉnh.

Sử dụng phương thức thanh toán thủ công được đề xuất

Bạn có thể chọn từ danh sách phương thức thanh toán thủ công đề xuất trên trang cài đặt Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, chọn một trong những phương thức thanh toán thủ công có sẵn.

 2. Trong Additional details (Chi tiết bổ sung), nhập mọi thông tin bạn muốn hiển thị bên cạnh phương thức thanh toán trong giao dịch thanh toán.

 3. Trong Payment instructions (Hướng dẫn thanh toán), nhập hướng dẫn mà bạn muốn khách hàng thực hiện để thanh toán một đơn hàng. Những hướng dẫn này được hiển thị trên trang xác nhận đơn hàng sau khi một khách hàng hoàn tất đơn hàng.

 4. Nhấp vào nút kích hoạt phương thức thanh toán.

Tạo phương thức thanh toán thủ công tùy chỉnh

 1. Trong mục Phương thức thanh toán thủ công, chọn Tạo phương thức thanh toán tùy chỉnh.

 2. Trong Custom payment method name (Tên phương thức thanh toán tùy chỉnh), nhập tên phương thức của bạn. Các tên sau đây được Shopify bảo lưu và không được sử dụng:

 3. Trong Additional details (Chi tiết bổ sung), nhập mọi thông tin bạn muốn hiển thị bên cạnh phương thức thanh toán trong giao dịch thanh toán.

 4. Trong Payment instructions (Hướng dẫn thanh toán), nhập hướng dẫn mà bạn muốn khách hàng thực hiện theo để thanh toán đơn hàng. Những hướng dẫn này được hiển thị trên trang xác nhận đơn hàng sau khi khách hàng hoàn tất đơn hàng.

 5. Nhấp vào Activate (Kích hoạt).

Khách hàng sử dụng phương thức thanh toán thủ công sẽ thấy tên của phương thức thanh toán và hướng dẫn hoàn tất thanh toán trên màn hình xác nhận đơn hàng.

Vô hiệu hóa phương thức thanh toán thủ công

Nếu không muốn hỗ trợ một hình thức thanh toán thủ công nhất định nữa, bạn có thể vô hiệu hóa phương thức thanh toán thủ công đó bất kỳ lúc nào.

Các bước thực hiện:

 1. Trong hộp Phương thức thanh toán thủ công, ở mục Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhấp vào Quản lý bên cạnh phương thức thanh toán thủ công bạn muốn vô hiệu hóa.

 2. Nhấp vào nút vô hiệu hóa phương thức thanh toán.

 3. Nhấp vào nút vô hiệu hóa phương thức thanh toán lần nữa để xác nhận.

Sau khi vô hiệu hóa một phương thức thanh toán, bạn có thể kích hoạt lại phương thức thanh toán bất kỳ lúc nào từ menu thả xuống Manual payment methods (Phương thức thanh toán thủ công) trong mục Manual payments (Thanh toán thủ công).

Đánh dấu một thanh toán thủ công là "Đã thanh toán"

Khi khách hàng thực hiện đơn hàng bằng phương thức thanh toán thủ công, đơn hàng đó được đánh dấu là Pending (Đang chờ xử lý) trên trang Đơn hàng. Sau khi nhận được khoản thanh toán cho đơn hàng, bạn cần đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán theo cách thủ công. Tham khảo để Chấp nhận thanh toán cho các bước để đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí