Phương thức thanh toán thủ công

Một số khách hàng không muốn thanh toán đơn hàng bằng thẻ tín dụng. Những khách hàng này vẫn có thể đặt đơn hàng trực tuyến nếu bạn thiết lập phương thức thanh toán thủ công. Khi khách hàng sử dụng phương thức thanh toán thủ công, bạn có thể sắp xếp để nhận khoản thanh toán sao cho phù hợp nhất với họ. Bạn có thể gửi hóa đơn cho khách hàng. Sau khi nhận thanh toán, bạn có thể phê duyệt đơn hàng theo cách thủ công.

Các hình thức thanh toán thủ công thường gặp bao gồm thu tiền khi giao hàng (COD), đơn hàng thu tiền mặt và chuyển khoản. Nếu cửa hàng và khách hàng của bạn ở Canada, bạn có thể chấp nhận chuyển tiền qua email. Giao dịch thanh toán B2B không hỗ trợ phương thức thanh toán thủ công.

Các đơn hàng chấp nhận thanh toán theo cách thủ công được đánh dấu là "Chưa thanh toán" trên trang Đơn hàng. Sau khi nhận thanh toán cho đơn hàng của khách, bạn có thể đánh dấu đơn hàng là "Đã thanh toán" trên trang thông tin chi tiết về đơn hàng và thực hiện đơn hàng tương tự như khi họ thanh toán trực tuyến.

Để bắt đầu sử dụng phương thức thanh toán thủ công, bạn có hai tùy chọn: bạn có thể sử dụng phương thức thanh toán thủ công được đề xuất hoặc tạo phương thức thanh toán thủ công tùy chỉnh.

Sử dụng phương thức thanh toán thủ công được đề xuất

Bạn có thể chọn từ danh sách phương thức thanh toán thủ công đề xuất trên trang cài đặt Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

Tạo phương thức thanh toán thủ công tùy chỉnh

Nếu doanh nghiệp của bạn có nhu cầu riêng về thu tiền thanh toán hoặc nếu bạn muốn cung cấp cho khách hàng những phương thức thanh toán khác, ví dụ như thuê dịch vụ và thanh toán trực tiếp, bạn có thể tạo phương thức thanh toán thủ công tùy chỉnh.

Các bước thực hiện:

Khách hàng sử dụng phương thức thanh toán thủ công sẽ hiển thị tên của phương thức thanh toán và hướng dẫn hoàn tất thanh toán trên màn hình xác nhận đơn hàng.

Vô hiệu hóa phương thức thanh toán thủ công

Nếu không muốn hỗ trợ một hình thức thanh toán thủ công nhất định nữa, bạn có thể vô hiệu hóa phương thức thanh toán thủ công đó bất kỳ lúc nào.

Các bước thực hiện:

Sau khi vô hiệu hóa một phương thức thanh toán, bạn có thể kích hoạt lại phương thức thanh toán bất kỳ lúc nào từ menu thả xuống Manual payment methods (Phương thức thanh toán thủ công) trong mục Manual payments (Thanh toán thủ công).

Đánh dấu một thanh toán thủ công là "Đã thanh toán"

Khi khách hàng thực hiện đơn hàng bằng phương thức thanh toán thủ công, đơn hàng đó được đánh dấu là Pending (Đang chờ xử lý) trên trang Đơn hàng. Sau khi nhận được khoản thanh toán cho đơn hàng, bạn cần đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán theo cách thủ công. Tham khảo để Chấp nhận thanh toán cho các bước để đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán.

Phương thức thanh toán thủ công trong B2B

Bạn có thể thiết lập phương thức thanh toán thủ công cho giao dịch thanh toán B2B. Tất cả khách hàng B2B và D2C đều có thể sử dụng phương thức thanh toán thủ công.

Nếu bạn chỉ muốn hiển thị phương thức thanh toán thủ công đối với các khách hàng cụ thể hoặc hạn chế phương thức thanh toán thủ công đối với các khu vực cụ thể, bạn cần sử dụng API chức năng tùy chỉnh thanh toán hoặc ứng dụng bên thứ ba. Tùy chỉnh thanh toán không hoạt động với đơn hàng nháp trong B2B.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí