Ủy quyền và thu hồi thanh toán

Khi thu hồi thanh toán, khách hàng sẽ bị tính phí. Theo mặc định, khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng và một số phương thức thanh toán bổ sung được tự động thu hồi, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt cửa hàng để thu hồi thanh toán thủ công nếu tùy chọn này phù hợp với doanh nghiệp của bạn hơn.

Trong quá trình thanh toán bằng thẻ tín dụng, khoản thanh toán được ủy quyền và sau đó phải được thu hồi trong thời hạn xác thực. Quá trình thu hồi thanh toán sẽ gửi thông tin thẻ tín dụng đến ngân hàng của khách hàng để xử lý.

Cách xử lý các phương thức thanh toán bổ sung khác với cách xử lý phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng, nhưng nhiều nhà cung cấp hỗ trợ thu hồi thanh toán thủ công và tự động. Nếu bạn thiết lập thu hồi thanh toán thủ công cho cửa hàng nhưng thêm một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bổ sung không hỗ trợ thanh toán thủ công, khoản thanh toán sẽ được thu hồi tự động chứ không phải theo cách thủ công đối với đơn hàng do nhà cung cấp đó xử lý.

Nếu bạn sử dụng Shopify Payments, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng khác hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bổ sung, bạn cần quyết định cách thức thu hồi thanh toán từ khách hàng. Có thể thu hồi thanh toán bằng những cách sau:

 • Tự động khi thanh toán: thu hồi thanh toán tại thời điểm bán hàng hoặc khi nhà cung cấp hoàn tất quá trình xử lý thanh toán trong trường hợp sử dụng phương thức thanh toán bổ sung. Thu hồi thanh toán tự động ở bước thanh toán là cài đặt mặc định. Tùy chọn này giúp bạn tiết kiệm thời gian xử lý đơn hàng và được hầu hết thương nhân sử dụng.
 • Tự động khi thực hiện đơn hàng: trạng thái thanh toán là Đã ủy quyền ở bước thanh toán và khoản thanh toán được tự động thu hồi khi toàn bộ đơn hàng được thực hiện trước khi hết thời hạn ủy quyền thanh toán. Nếu cần thu hồi thanh toán trước khi hết thời hạn xác thực hoặc vào thời điểm sớm hơn, bạn có thể thu hồi thanh toán thủ công.
 • Thủ công: Khi trạng thái thanh toán của đơn hàng là Đã ủy quyền, bạn cần thu hồi thanh toán trước khi bạn được thanh toán cho đơn hàng. Phải thu hồi các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng trong thời hạn xác thực. Quá trình thu hồi thanh toán thủ công sẽ thêm thời gian trễ và một bước bổ sung vào quy trình xử lý đơn hàng. Bạn có thể thiết lập thanh toán thủ công vì những lý do sau:
  • Xem lại phân tích gian lận của đơn hàng rồi mới quyết định thu hồi giao dịch hay hủy đơn hàng.
  • Tuân thủ tiêu chuẩn kế toán yêu cầu thu hồi thanh toán sau khi thực hiện đơn hàng.
  • Tuân thủ quy định địa phương, đảm bảo thương nhân bán hàng trực tuyến phải cung cấp ít nhất một phương thức thanh toán cho phép khách hàng thanh toán đơn hàng sau khi giao hàng.
  • Thu hồi nhiều khoản thanh toán bằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được hỗ trợ.

Thời hạn xác thực thẻ tín dụng là gì?

Tất cả nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng có thời hạn ủy quyền để cho phép thu phí đối với thẻ tín dụng của khách hàng. Quá trình ủy quyền trước hết sẽ kiểm tra xem thẻ tín dụng hợp lệ không, sau đó xem thẻ có đủ tiền cho giao dịch không.

Thời hạn ủy quyền sẽ kết thúc sau một khoảng thời gian nhất định. Thời hạn ủy quyền phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng. Bạn cần thu hồi thanh toán trong thời hạn ủy quyền để thu tiền cho đơn hàng.

Shopify Payments cung cấp thời hạn ủy quyền 7 ngày.

Thời hạn ủy quyền gia hạn

Thương nhân sử dụng gói Shopify Plus đã gia hạn thời hạn xác thực khi sử dụng một số thẻ tín dụng lúc thanh toán.

Thời hạn ủy quyền gia hạn có thể khác nhau, tùy thuộc vào ngân hàng phát hành thẻ tín dụng. Một số thẻ có thể không hỗ trợ thời hạn ủy quyền gia hạn nên bạn cần theo dõi trang Đơn hàng để biết thông tin về ủy quyền hết hạn.

Kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2020, nếu bạn tự thu hồi thanh toán sau khoảng thời gian bảy ngày tiêu chuẩn, giao dịch sẽ phải chịu phí 1,75% ngoài phí thẻ tín dụng tiêu chuẩn.

Thời hạn ủy quyền đối với các nhà cung cấp thẻ tín dụng khác nhau.
Loại thẻ Thời hạn ủy quyền
Visa Lên đến 30 ngày
Mastercard Lên đến 30 ngày
Discover Lên đến 10 ngày
JCB Lên đến 10 ngày
American Express Lên đến 30 ngày
Diners Club 7 ngày
China UnionPay 7 ngày

Nếu bạn có khoản thanh toán chưa được thu hồi trong vòng 7 ngày và không muốn chịu khoản phí này, hãy hủy đơn hàng vàtạo đơn hàng mới. Ngày hết hạn ủy quyền được hiển thị trên trang Đơn hàng.

Thiết lập thu hồi thanh toán tự động khi thanh toán

Theo mặc định, tính năng thu hồi thanh toán tự động khi thanh toán được kích hoạt ở các cửa hàng mới. Nếu bạn đang thu hồi thanh toán thủ công nhưng muốn thay đổi cài đặt của cửa hàng, bạn có thể kích hoạt tính năng thu hồi thanh toán tự động.

Khi kích hoạt tính năng thu hồi thanh toán tự động khi thanh toán, khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ tự động bị tính phí vào thời điểm bán hàng và khách hàng thanh toán bằng một số phương thức thanh toán bổ sung sẽ bị tính phí khi nhà cung cấp hoàn tất xử lý đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Thiết lập thu hồi thanh toán tự động khi thực hiện đơn hàng

Khi kích hoạt tính năng thu hồi thanh toán tự động khi thực hiện đơn hàng, khoản thanh toán cho đơn hàng sẽ có trạng thái Đã ủy quyền ở bước thanh toán. Tiền thanh toán được tự động thu hồi khi toàn bộ đơn hàng được thực hiện trong thời hạn xác thực. Tính năng thu hồi thanh toán tự động khi thực hiện đơn hàng chỉ áp dụng cho các đơn hàng được đặt sau khi kích hoạt tính năng này. Mọi đơn hàng đang trong quá trình xử lý sẽ không được thu hồi thanh toán tự động khi thực hiện. Nếu cần thu hồi thanh toán trước khi hết thời hạn xác thực hoặc vào thời điểm sớm hơn, bạn có thể thu hồi thanh toán thủ công.

Các bước thực hiện:

Thiết lập thu hồi thanh toán thủ công

Khi kích hoạt tính năng thu hồi thanh toán thủ công, khách hàng thanh toán cho đơn hàng trong cửa hàng trực tuyến bằng thẻ tín dụng và một số phương thức thanh toán bổ sung sẽ không tự động bị tính phí tại thời điểm bán hàng. Để nhận tiền thanh toán, bạn cần thu hồi thanh toán theo cách thủ công trong thời hạn xác thực.

Bạn có thể thu hồi thủ công toàn bộ số tiền của đơn hàng hoặc một phần tiền thanh toán. Bạn có thể thu hồi nhiều khoản thanh toán từng phần khi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba có hỗ trợ chức năng đó, hoặc nếu bạn sử dụng Shopify Plus.

Kích hoạt tính năng thu hồi thanh toán thủ công nếu tính năng này phù hợp với doanh nghiệp của bạn hơn thu hồi thanh toán tự động.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí