Ủy quyền và thu hồi thanh toán

Khi thu hồi thanh toán, khách hàng sẽ bị tính phí. Theo mặc định, khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng và một số phương thức thanh toán bổ sung được tự động thu hồi, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt cửa hàng để thu hồi thanh toán thủ công nếu tùy chọn này phù hợp với doanh nghiệp của bạn hơn.

Trong quá trình thanh toán bằng thẻ tín dụng, khoản thanh toán được ủy quyền và sau đó phải được thu hồi trong thời hạn xác thực. Quá trình thu hồi thanh toán sẽ gửi thông tin thẻ tín dụng đến ngân hàng của khách hàng để xử lý.

Cách xử lý các phương thức thanh toán bổ sung khác với cách xử lý thẻ tín dụng, nhưng nhiều nhà cung cấp hỗ trợ thu hồi thanh toán thủ công và tự động. Nếu bạn thiết lập cửa hàng để thu hồi thanh toán thủ công, nhưng bạn thêm một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bổ sung không hỗ trợ thanh toán thủ công, thì tiền thanh toán cho các đơn hàng do nhà cung cấp đó xử lý sẽ được thu hồi tự động chứ không phải theo cách thủ công.

Nếu bạn sử dụng Shopify Payments, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng khác hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bổ sung, bạn cần quyết định cách thức thu hồi thanh toán từ khách hàng. Có thể thu hồi thanh toán bằng những cách sau:

 • Tự động khi thanh toán: thu hồi thanh toán tại thời điểm bán hàng hoặc khi nhà cung cấp hoàn tất quá trình xử lý thanh toán trong trường hợp sử dụng phương thức thanh toán bổ sung. Thu hồi thanh toán tự động ở bước thanh toán là cài đặt mặc định. Tùy chọn này giúp bạn tiết kiệm thời gian xử lý đơn hàng và được hầu hết thương nhân sử dụng.
 • Tự động khi thực hiện đơn hàng: khoản thanh toán Đã ủy quyền ở bước thanh toán và được tự động thu hồi khi toàn bộ đơn hàng được thực hiện trước khi hết thời hạn ủy quyền thanh toán. Nếu cần thu hồi thanh toán trước khi hết thời hạn xác thực hoặc vào thời điểm sớm hơn, bạn có thể thu hồi thanh toán thủ công. Bạn cũng có thể cài đặt email thông báo để cảnh báo bạn 2 ngày trước khi hết hạn ủy quyền.
 • Tự động thu hồi mỗi lần thực hiện (chỉ dành cho Plus): khoản thanh toán Đã ủy quyền khi thanh toán và được tự động thu hồi sau khi thực hiện mục hàng. Phương thức thu hồi thanh toán này có sẵn thay cho phương thức Tự động sau khi thực hiện đơn hàng. Nếu cần thu hồi thanh toán trước khi hết thời hạn xác thực hoặc vào thời điểm sớm hơn, bạn có thể thu hồi thanh toán thủ công. Bạn cũng có thể cài đặt email thông báo để cảnh báo bạn 2 ngày trước khi hết hạn ủy quyền.
 • Thủ công: Khi trạng thái thanh toán của đơn hàng là Đã ủy quyền, bạn cần thu hồi thanh toán trước khi bạn được thanh toán cho đơn hàng. Phải thu hồi các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng trong thời hạn xác thực. Quá trình thu hồi thanh toán thủ công sẽ thêm thời gian trễ và một bước bổ sung vào quy trình xử lý đơn hàng. Bạn có thể thiết lập thanh toán thủ công vì những lý do sau:
  • Xem lại phân tích gian lận của đơn hàng rồi mới quyết định thu hồi giao dịch hay hủy đơn hàng.
  • Tuân thủ tiêu chuẩn kế toán yêu cầu thu hồi thanh toán sau khi thực hiện đơn hàng.
  • Tuân thủ quy định địa phương, đảm bảo thương nhân bán hàng trực tuyến phải cung cấp ít nhất một phương thức thanh toán cho phép khách hàng thanh toán đơn hàng sau khi giao hàng.
  • Thu hồi nhiều khoản thanh toán bằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được hỗ trợ.

Thời hạn xác thực thẻ tín dụng là gì?

Tất cả nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng có thời hạn ủy quyền để cho phép thu phí đối với thẻ tín dụng của khách hàng. Quá trình ủy quyền trước hết sẽ kiểm tra xem thẻ tín dụng hợp lệ không, sau đó xem thẻ có đủ tiền cho giao dịch không.

Thời hạn xác thực sẽ kết thúc sau một khoảng thời gian nhất định. Thời hạn xác thực phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng. Bạn cần thu hồi thanh toán trong thời hạn xác thực để thu tiền cho đơn hàng.

Shopify Payments cung cấp thời hạn xác thực là 7 ngày.

Thời hạn ủy quyền gia hạn

Thương nhân sử dụng gói Shopify Plus đã gia hạn thời hạn xác thực khi sử dụng một số thẻ tín dụng lúc thanh toán.

Thời hạn xác thực được gia hạn có thể khác nhau tùy thuộc vào ngân hàng phát hành thẻ tín dụng. Một số thẻ có thể không hỗ trợ thời hạn xác thực được gia hạn nên bạn cần theo dõi trang Đơn hàng để biết thông tin về hết hạn xác thực.

Khi thu hồi thanh toán theo cách thủ công sau khoảng thời gian 7 ngày tiêu chuẩn, khoản phí 1,75% sẽ áp dụng cho giao dịch bên cạnh phí thẻ tín dụng tiêu chuẩn.

Thời hạn ủy quyền đối với các nhà cung cấp thẻ tín dụng khác nhau.
Loại thẻ Thời hạn ủy quyền
Visa Lên đến 30 ngày
Mastercard Lên đến 30 ngày
Discover Lên đến 10 ngày
JCB Lên đến 10 ngày
American Express Lên đến 30 ngày
Diners Club 7 ngày
China UnionPay 7 ngày

Nếu bạn có khoản thanh toán chưa được thu hồi trong vòng 7 ngày và không muốn chịu khoản phí này, hãy hủy đơn hàng và tạo đơn hàng mới. Ngày hết hạn ủy quyền hiển thị trên trang Đơn hàng.

Thiết lập thu hồi thanh toán tự động khi thanh toán

Theo mặc định, tính năng thu hồi thanh toán tự động khi thanh toán được kích hoạt ở các cửa hàng mới. Nếu bạn đang thu hồi thanh toán thủ công nhưng muốn thay đổi cài đặt của cửa hàng, bạn có thể kích hoạt tính năng thu hồi thanh toán tự động.

Khi kích hoạt tính năng thu hồi thanh toán tự động khi thanh toán, khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ tự động bị tính phí vào thời điểm bán hàng và khách hàng thanh toán bằng một số phương thức thanh toán bổ sung sẽ bị tính phí khi nhà cung cấp hoàn tất xử lý đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Thiết lập thu hồi thanh toán tự động khi thực hiện đơn hàng

Khi kích hoạt tính năng thu hồi thanh toán tự động khi thực hiện đơn hàng, khoản thanh toán cho đơn hàng sẽ có trạng thái Đã ủy quyền ở bước thanh toán. Tiền thanh toán được tự động thu hồi khi toàn bộ đơn hàng được thực hiện trong thời hạn xác thực. Tính năng thu hồi thanh toán tự động khi thực hiện đơn hàng chỉ áp dụng cho các đơn hàng được đặt sau khi kích hoạt tính năng này. Mọi đơn hàng đang trong quá trình xử lý sẽ không được thu hồi thanh toán tự động khi thực hiện.

Nếu cần thu hồi thanh toán trước khi hết thời hạn xác thực hoặc vào thời điểm sớm hơn, bạn có thể thu hồi thanh toán thủ công.

Giới hạn

Tính năng thu hồi tự động khi thực hiện đơn hàng có những hạn chế sau:

 • Chỉ có thể thu hồi thanh toán trong thời hạn xác thực.
 • Bạn phải thực hiện toàn bộ đơn hàng thì mới có thể thu hồi tự động. Đơn hàng đã thực hiện một phần sẽ không được thu hồi thanh toán.
 • Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn phải hỗ trợ trong thời hạn xác thực.
 • Phải thu hồi thanh toán thủ công các đơn hàng và đơn hàng nháp có khách hàng B2B hoặc trên trang thanh toán B2B khi các đơn hàng này không có thông tin ủy quyền hợp lệ và điều khoản thanh toán "Đến hạn khi thực hiện đơn hàng".
 • Tính năng này không tương thích với các ứng dụng thực hiện có yêu cầu trạng thái đơn hàng là đã thanh toán trước khi bắt đầu quá trình thực hiện.

Các bước thực hiện:

Thiết lập thu hồi thanh toán tự động mỗi lần thực hiện đơn hàng

Khi kích hoạt tính năng thu hồi thanh toán tự động mỗi lần thực hiện đơn hàng, khoản thanh toán cho đơn hàng sẽ có trạng thái Đã ủy quyền ở bước thanh toán.

Tiền thanh toán được tự động thu hồi cho mục hàng và khoản thuế hiện hành khi các mục hành được thực hiện trong thời hạn xác thực. Tất cả số tiền thanh toán còn lại như phí vận chuyển, phí và thuế được tự động thu hồi khi toàn bộ đơn hàng được thực hiện trong thời hạn xác thực. Tính năng thu hồi thanh toán tự động mỗi lần thực hiện chỉ áp dụng cho các đơn hàng được đặt sau khi kích hoạt tính năng này.

Nếu cần thu hồi thanh toán trước khi hết thời hạn xác thực hoặc vào thời điểm sớm hơn, bạn có thể thu hồi thanh toán thủ công.

Hạn chế và yêu cầu

Tính năng thu hồi tự động mỗi lần thực hiện đơn hàng có những hạn chế sau:

 • Chỉ có thể thu hồi thanh toán trong thời hạn xác thực.
 • Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phải hỗ trợ thời hạn xác thực và nhiều lần thu hồi ủy quyền.
 • Khoản thanh toán sẽ đến hạn sau khi thực hiện toàn bộ đơn hàng thay vì theo mỗi lần thực hiện trong các trường hợp sau:

  • Bạn đã thêm điều khoản thanh toán Đến hạn khi thực hiện đơn hàng cho đơn hàng.
  • Đơn hàng do công ty B2B đặt có điều khoản thanh toán cho địa điểm được đặt thành Đến hạn khi thực hiện đơn hàng.
 • Phải thu hồi thủ công cho các đơn hàng được tạo trên trang thanh toán B2B mà không có điều khoản thanh toán Đến hạn khi thực hiện đơn hàng.

 • Tính năng tự động thu hồi mỗi lần thực hiện này không tương thích với các ứng dụng thực hiện có yêu cầu trạng thái đơn hàng là đã thanh toán trước khi bắt đầu quá trình thực hiện.

 • Không phải tất cả phương thức thanh toán đều hỗ trợ thu hồi nhiều khoản thanh toán từng phần. Nếu không hỗ trợ thu hồi nhiều khoản thanh toán từng phần, tiền thanh toán cho toàn bộ đơn hàng sẽ được thu hồi vào lần đầu tiên thực hiện.

 • Ưu đãi giảm giá khi thu hồi thanh toán mỗi lần thực hiện đơn hàng được áp dụng theo những cách sau:

  • Ưu đãi giảm giá cấp độ mặt hàng đã bao gồm trong tổng phụ của mặt hàng và được tính cho mỗi lần thực hiện.
  • Ưu đãi giảm giá cấp độ đơn hàng được khấu trừ vào tổng giá trị đơn hàng và được chia đều cho mỗi lần thực hiện.
  • Ưu đãi giảm giá vận chuyển được thu hồi trong lần thực hiện cuối cùng.

Quá trình tự động hóa để thu hồi mỗi lần thực hiện sẽ bị gỡ bỏ trong các trường hợp sử dụng sau:

 • quá trình thực hiện bị hủy
 • tiền thanh toán được thu hồi thủ công
 • mặt hàng bị trả lại
 • đơn hàng được hoàn tiền một phần hoặc toàn bộ

Các bước thực hiện:

Thiết lập thu hồi thanh toán thủ công

Khi kích hoạt tính năng thu hồi thanh toán thủ công, khách hàng thanh toán cho đơn hàng trong cửa hàng trực tuyến bằng thẻ tín dụng và một số phương thức thanh toán bổ sung sẽ không tự động bị tính phí tại thời điểm bán hàng. Để nhận tiền thanh toán, bạn cần thu hồi thanh toán theo cách thủ công trong thời hạn xác thực.

Bạn có thể thu hồi thủ công toàn bộ số tiền của đơn hàng hoặc một phần tiền thanh toán. Bạn có thể thu hồi nhiều khoản thanh toán từng phần khi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba có hỗ trợ chức năng đó, hoặc nếu bạn sử dụng Shopify Plus.

Kích hoạt tính năng thu hồi thanh toán thủ công nếu tính năng này phù hợp với doanh nghiệp của bạn hơn thu hồi thanh toán tự động.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí