Điều khoản thanh toán đối với B2B

Điều khoản thanh toán cho phép bạn đặt thời hạn công ty phải thanh toán cho đơn hàng của họ. Bạn có thể thiết lập điều khoản thanh toán cho bất kỳ địa điểm công ty nào bạn tạo. Sau khi thiết lập điều khoản thanh toán cho một địa điểm, mọi khách hàng B2B tại địa điểm đó có thể chọn thanh toán ngay hoặc nhập số thẻ tín dụng để được tính phí vào ngày đến hạn.

Sau đây là các điều khoản thanh toán hiện có:

  • Không có điều khoản thanh toán - Nếu bạn chọn Không làm điều khoản thanh toán khi tạo công ty thì khách hàng phải thanh toán đơn hàng ngay khi họ chuyển đến trang thanh toán.
  • Thực (thời hạn) - Nếu bạn chỉ định điều khoản thực cho địa điểm của công ty, mọi khách hàng B2B tại địa điểm đó đều có thể thanh toán đơn hàng tại bất kỳ thời điểm nào kể từ khi họ đặt hàng cho đến ngày đến hạn. Khách hàng có thể thanh toán bằng cách đăng nhập vào tài khoản, chọn đơn hàng, rồi nhấp vào Thanh toán ngay.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí