Điều khoản thanh toán đối với B2B

Điều khoản thanh toán cho phép bạn thiết lập thời hạn công ty phải thanh toán cho đơn hàng của họ. Bạn có thể thiết lập điều khoản thanh toán cho bất kỳ địa điểm công ty nào bạn tạo. Sau khi thiết lập điều khoản thanh toán cho một địa điểm, mọi khách hàng B2B tại địa điểm đó có thể nhập thông tin thanh toán cho đơn hàng.

Sau đây là các điều khoản thanh toán hiện có:

  • Không có - Theo mặc định, điều khoản thanh toán được đặt là Không có. Khách hàng thanh toán cho đơn hàng ngay tại trang thanh toán.
  • Thực (thời hạn) - Nếu bạn chỉ định điều khoản thực cho địa điểm của công ty, mọi khách hàng B2B tại địa điểm đó đều có thể thanh toán đơn hàng tại bất kỳ thời điểm nào kể từ khi họ đặt hàng cho đến ngày đến hạn. Khách hàng có thể thanh toán bằng cách đăng nhập vào tài khoản, chọn đơn hàng, rồi nhấp vào Thanh toán ngay. Các điều khoản có sẵn là net 7, net 15, net 30, net 60, và net 90.
  • Đến hạn khi thực hiện đơn hàng - Nếu bạn chỉ định đến hạn khi thực hiện đơn hàng cho một địa điểm công ty thì mọi khách hàng B2B tại địa điểm đó có thể thanh toán đơn hàng bất kỳ lúc nào kể từ khi họ đặt hàng đến khi tất cả mặt hàng trong đơn hàng đã được thực hiện. Ngày đến hạn thanh toán sẽ được đặt là ngày mà tất cả mặt hàng trong đơn hàng được thực hiện. Khách hàng có thể thanh toán bằng cách đăng nhập vào tài khoản, chọn đơn hàng, rồi nhấp vào Thanh toán ngay.

Bạn cũng có thể sử dụng điều khoản thanh toán khi tạo đơn hàng nháp cho khách hàng B2B.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí