Thanh toán và tài khoản đối vói B2B

Khách hàng Kinh doanh với doanh nghiệp (B2B) và Bán trực tiếp cho người tiêu dùng (DTC) có thể có nhiều tài khoản khách hàng trong cửa hàng trực tuyến. Có hai phiên bản tài khoản khách hàng: tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới. Khách hàng B2B phải đăng nhập vào tài khoản khách hàng mới để đặt đơn hàng B2B, truy cập danh mục xuất hiện trong cửa hàng trực tuyến và truy cập thông tin công ty cũng như địa điểm trong tài khoản. Khách hàng DTC có thể đăng nhập vào tài khoản khách hàng cổ điển hoặc tài khoản khách hàng mới để quản lý đơn hàng.

Thiết lập thông tin đăng nhập của khách hàng B2B

Khách hàng B2B phải đăng nhập bằng tài khoản khách hàng mới, đây là một phiên bản của tài khoản khách hàng mà trong đó, khách hàng đăng nhập bằng mã xác minh 6 chữ số được gửi đến địa chỉ email. Cả khách hàng DTC và B2B đều có thể đăng nhập vào tài khoản khách hàng mới. Trải nghiệm khách hàng phụ thuộc vào loại hồ sơ khách hàng liên kết với email của họ:

 • Nếu địa chỉ email của khách hàng được liên kết với hồ sơ khách hàng B2B, khách hàng có quyền truy cập vào trải nghiệm khách hàng B2B.
 • Nếu địa chỉ email của khách hàng được liên kết với hồ sơ khách hàng DTC thì khách hàng sẽ có được trải nghiệm khách hàng DTC.
 • Nếu địa chỉ email của khách hàng không được liên kết với hồ sơ khách hàng hiện có thì hệ thống sẽ tạo hồ sơ khách hàng DTC mới.

Bạn có thể chọn cách cấp quyền truy cập vào tài khoản khách hàng mới cho khách hàng B2B:

Thiết lập tài khoản khách hàng mới trong cài đặt

Khi bạn chọn tài khoản khách hàng mới trong cài đặt, cả khách hàng DTC và B2B đều bị ảnh hưởng.

Nếu bạn đang có khách hàng DTC sử dụng tài khoản khách hàng cổ điển thì họ có thể đăng nhập vào tài khoản khách hàng mới thay vì đăng nhập bằng mã xác minh 6 chữ số được gửi đến địa chỉ email của họ. Khách hàng DTC có thể xem lại lịch sử đặt hàng trong tài khoản khách hàng mới của họ. Khách hàng DTC sẽ không thể truy cập vào tài khoản khách hàng cổ điển của họ nếu bạn thay đổi cài đặt thành tài khoản khách hàng mới. Mọi liên kết đến tài khoản khách hàng cổ điển sẽ chuyển hướng đến tài khoản khách hàng mới. Tìm hiểu thêm về chuyển đổi sang tài khoản khách hàng mới.

Tài khoản khách hàng mới hiện không hỗ trợ Đa nền tảng hoặc ứng dụng. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới.

Nếu bạn có cửa hàng chuyên biệt dành cho khách hàng B2B hoặc cửa hàng hỗn hợp dành cho cả khách hàng B2B và DTC không phụ thuộc vào những tính năng của tài khoản khách hàng cổ điển, hãy cập nhật cài đặt để sử dụng tài khoản khách hàng mới.

Nếu cửa hàng của bạn phụ thuộc vào các tính năng của tài khoản khách hàng cổ điển thì hãy cân nhắc chọn một trong các tùy chọn khác để cho phép khách hàng B2B đăng nhập.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Tài khoản khách hàng.
 2. Trong mục Tài khoản trong cửa hàng trực tuyến và trên trang thanh toán, nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Trong mục Trải nghiệm đăng nhập, chọn tùy chọn sau:

  • Hiển thị liên kết đăng nhập ở đầu trang của cửa hàng trực tuyến và trang thanh toán: Nếu bạn chọn tùy chọn này, liên kết đăng nhập sẽ hiển thị trên cửa hàng trực tuyến. Liên kết thường nằm ở đầu trang của cửa hàng nhưng vị trí có thể thay đổi tùy theo chủ đề. Liên kết đăng nhập cũng sẽ hiển thị trên trang thanh toán.
 4. Trong mục Chọn phiên bản tài khoản khách hàng để sử dụng, chọn Tài khoản khách hàng mới.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

 6. Tạo miền phụ dựa trên tên miền bên thứ ba trỏ đến tài khoản khách hàng.

 7. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn yêu cầu tất cả khách hàng đăng nhập trước khi thanh toán thì trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán và chọn Yêu cầu khách hàng đăng nhập vào tài khoản trước khi thanh toán trong mục Phương thức liên hệ của khách hàng.

Thêm URL vào menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến bằng cách thủ công

Nếu bạn không muốn cập nhật cài đặt để sử dụng tài khoản khách hàng mới nhưng lại muốn cung cấp cho khách hàng B2B một nơi để đăng nhập từ cửa hàng trực tuyến, hãy thêm URL của tài khoản khách hàng mới ở vị trí khác trong menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến và gắn nhãn riêng cho B2B. Ví dụ: Thêm liên kết Bán buôn vào chân trang của cửa hàng trực tuyến có liên kết đến tài khoản khách hàng mới.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Tài khoản khách hàng.
 2. Trong mục URL, sao chép URL dành cho Tài khoản khách hàng mới.
 3. Thêm mục menu vào menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến sử dụng URL dành cho Tài khoản khách hàng mới.

Chia sẻ URL trực tiếp với khách hàng B2B

Bạn có thể chia sẻ liên kết đến tài khoản khách hàng mới trong thông tin liên hệ trực tiếp với khách hàng B2B hoặc trong bất kỳ tài nguyên nào mà bạn tạo cho họ.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Tài khoản khách hàng.
 2. Trong mục URL, sao chép URL dành cho Tài khoản khách hàng mới.
 3. Chia sẻ URL với khách hàng B2B.

Gửi email truy cập B2B

Bạn có thể gửi email truy cập B2B cho khách hàng B2B bất kỳ lúc nào. Email này chứa liên kết để khách hàng B2B đăng nhập vào tài khoản khách hàng mới.

Đặt đơn hàng

Khách hàng chọn sản phẩm để thêm vào giỏ hàng như bình thường, trừ trường hợp giá bán là giá bạn đã chỉ định trong danh mục cho công ty đó.

Để đặt đơn hàng, khách hàng thực hiện theo quy trình sau:

 1. Khách hàng chuyển đến cửa hàng trực tuyến và nhấp vào nút đăng nhập.
 2. Khách hàng nhập địa chỉ email của mình. Sau khi nhận được email có mã đăng nhập gồm sáu chữ số, khách hàng nhập mã này để truy cập vào tài khoản.
 3. Trong tài khoản, khách hàng nhấp vào Truy cập cửa hàng.
 4. Khách hàng chọn địa điểm công ty để mua hàng.
 5. Trong cửa hàng trực tuyến, khách hàng chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng. Giá bán là mức giá bạn đã chỉ định trong danh mục cho địa điểm công ty đó.
 6. Khi khách hàng nhấp vào Thanh toán để hoàn tất mua hàng, họ sẽ được đưa đến trang thanh toán. Trong trang thanh toán, địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán được điền sẵn theo thông tin trong hồ sơ công ty. Khách hàng sẽ có tùy chọn nhập mã đơn đặt hàng cho đơn hàng. Khách hàng không cần nhập bất kỳ thông tin nào ngoài chi tiết thanh toán.
  • Nếu điều khoản thanh toán theo địa điểm của công ty được đặt thành Không có điều khoản thanh toán, khách hàng sẽ nhập thông tin thẻ tín dụng của họ. Sau khi xem lại đơn hàng, khách hàng nhấp vào Thanh toán ngay để hoàn tất đơn hàng.
  • Nếu điều khoản thanh toán theo địa điểm công ty được đặt thành thời hạn thực, khách hàng sẽ nhấp vào Gửi. Đơn hàng sẽ hiển thị trên trang Đơn hàngtrạng thái thanh toán của đơn hàng được đặt là Đang chờ thanh toán.
  • Nếu trạng thái đơn hàng của địa điểm công ty được đặt thành Chỉ cho phép thanh toán đơn hàng nháp, khách hàng phải nhấp vào Gửi để phê duyệt. Đơn hàng sẽ hiển thị trên trang Đơn hàng nháp và chỉ hoàn tất khi bạn nhấp vào Tạo đơn hàng trên trang đơn hàng nháp hoặc khi khách hàng gửi thanh toán sau khi bạn gửi hóa đơn cho họ.

Sau khi hoàn tất thanh toán, khách hàng sẽ được đưa đến trang Trạng thái đơn hàng. Nếu địa điểm công ty có thiết lập thời hạn thực thì ngày đến hạn sẽ hiển thị. Khách hàng cũng có thể xem mã đơn đặt hàng của đơn hàng nếu đã nhập lúc thanh toán.

Xem lại đơn hàng

Sau khi đặt hàng, khách hàng có thể theo dõi đơn hàng trong tài khoản. Có thể lọc đơn hàng theo các thông số sau:

 • ngày đặt hàng
 • mã số đơn hàng
 • trạng thái đơn hàng

Nếu khách hàng B2B đặt đơn hàng có thời hạn thanh toán, họ có thể chọn thanh toán trước khi hóa đơn đến hạn.

Các bước thực hiện:

 1. Khách hàng chuyển đến cửa hàng trực tuyến và nhấp vào nút đăng nhập.
 2. Khách hàng nhập địa chỉ email của mình. Sau khi nhận được email có mã đăng nhập, khách hàng nhập mã số gồm sáu chữ số để truy cập vào tài khoản.
 3. Trong tài khoản, khách hàng nhấp vào đơn hàng cần thanh toán.
 4. Trong trang đơn hàng, khách hàng nhấp vào Thanh toán ngay.
 5. Khách hàng nhập thông tin thanh toán của họ và nhấp vào Thanh toán ngay.

Cập nhật thông tin tài khoản

Các bước thực hiện:

 1. Khách hàng chuyển đến cửa hàng trực tuyến và nhấp vào nút đăng nhập.
 2. Khách hàng nhập địa chỉ email của mình. Sau khi nhận được email có mã đăng nhập, khách hàng nhập mã số gồm sáu chữ số để truy cập trang tài khoản.
 3. Trong trang tài khoản, khách hàng nhấp vào Tài khoản rồi nhấp vào Thông tin tài khoản.
 4. Để chỉnh sửa tên, khách hàng nhấp vào Chỉnh sửa trong mục Hồ sơ. Chỉ có thể cập nhật tên. Không thể thay đổi địa chỉ email mà khách hàng sử dụng để đăng nhập từ trang tài khoản.
 5. Để xem lại thông tin địa điểm của công ty, khách hàng chọn một địa điểm từ menu trong mục Địa điểm.
 6. Để chỉnh sửa địa chỉ, khách hàng nhấp vào Chỉnh sửa trong mục Địa chỉ. Để chỉnh sửa địa chỉ, khách hàng cần có quyền Quản trị địa điểm. Quyền, khách hàng B2B khác và các điều khoản thanh toán đối với địa điểm đã chọn sẽ hiển thị nhưng không thể thay đổi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí