Thêm, gỡ hoặc sửa các mục menu trong cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể thêm các mục menu vào các menu của cửa hàng trực tuyến để tạo menu điều hướng cho cửa hàng. Mục menu là các liên kết đến sản phẩm, bộ sưu tập, trang, bài viết blog, chính sách hoặc các trang web khác. Bạn cũng có thể gỡ hoặc sửa các mục menu.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn cần tạo một mục trước khi có thể liên kết đến mục đó. Ví dụ: bạn cần tạo bộ sưu tập rồi mới có thể thêm bộ sưu tập đó vào menu.

Bạn có thể xem và thay đổi cách điều hướng trong cửa hàng trực tuyến trên trang Điều hướng trong trang quản trị Shopify.

Thêm mục menu

Bạn có thể thêm các mục menu để liên kết với:

 • trang web
 • bộ sưu tập
 • sản phẩm
 • blog hoặc bài viết blog
 • chính sách cửa hàng
 • trang web bên ngoài
 • liên kết email

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang Điều hướng, nhấp vào tiêu đề của menu bạn muốn sửa.

 2. Nhấp vào Add menu item (Thêm mục menu).

 3. Nhập tên cho mục menu. Tên này sẽ hiển thị trong menu và có thể bao gồm ký tự đặc biệt hoặc biểu tượng cảm xúc.

 4. Nhấp vào trường Liên kết rồi nhập địa chỉ trang web cho trang web bên ngoài hoặc chọn loại liên kết:

 5. Nếu chọn một bộ sưu tập hoặc tất cả các bộ sưu tập, bạn có thể lọc bộ sưu tập bằng thẻ để chỉ hiển thị những sản phẩm khớp với tất cả các thẻ mà bạn nhập.

 6. Nếu đã chọn loại liên kết, bạn cần chọn trang đích cụ thể. Khi bạn chọn Trang chủ, trang đích sẽ tự động được đặt thành trang chủ của cửa hàng trực tuyến.

 7. Nhấp vào Add (Thêm) để lưu mục menu.

 8. Nhấp vào Save menu (Lưu menu).

Nếu bạn xóa tài nguyên sử dụng trong menu điều hướng của cửa hàng, tất cả mục menu tương ứng cũng sẽ bị xóa. Ví dụ: Nếu bạn xóa bộ sưu tập dùng trong mục menu On sale (Đang bán) cả bộ sưu tập và mục menu sẽ bị xóa.

Sửa mục menu

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào tên của menu có chứa mục cần sửa.

 2. Trong mục Mục menu, nhấp vào Sửa bên cạnh tên mục.

 3. Thực hiện thay đổi:

 4. Nhấp vào Apply changes (Áp dụng thay đổi).

 5. Nhấp vào Save menu (Lưu menu).

Thay đổi thứ tự hiển thị của các mục menu

Bạn có thể xem thứ tự hiển thị của các mục menu trên trang Điều hướng. Các mục menu trong cửa hàng trực tuyến hiển thị theo thứ tự được liệt kê.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào tiêu đề của menu bạn muốn sắp xếp lại thứ tự.

 2. Nhấp và giữ biểu tượng điều khiển (⠿) bên cạnh mục menu rồi kéo mục menu đó đến vị trí khác:

  Menu items section with handle icon highlighted

 3. Nhấp vào Save menu (Lưu menu).

Gỡ mục menu

Bạn có thể gỡ một mục menu để xóa mục đó khỏi menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến. Khi bạn gỡ mục menu có các mục nằm bên trong dưới dạng menu thả xuống, các mục menu nằm bên trong cũng sẽ bị gỡ và menu thả xuống sẽ bị gỡ khỏi menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Delete (Xóa) bên cạnh mục menu bạn muốn xóa.

 2. Nhấp vào Gỡ để xác nhận.

 3. Nhấp vào Save menu (Lưu menu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí