Thêm, gỡ hoặc sửa các mục menu trong cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể thêm các mục menu vào các menu của cửa hàng trực tuyến để tạo menu điều hướng cho cửa hàng. Mục menu là các liên kết đến sản phẩm, bộ sưu tập, trang, bài viết blog, chính sách hoặc các trang web khác. Bạn cũng có thể gỡ hoặc sửa các mục menu.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn cần tạo một mục trước khi có thể liên kết đến mục đó. Ví dụ: bạn cần tạo bộ sưu tập rồi mới có thể thêm bộ sưu tập đó vào menu.

Nếu bạn xóa tài nguyên bạn sử dụng trong menu điều hướng của cửa hàng thì mọi mục menu tương ứng cũng sẽ bị xóa. Ví dụ: Nếu bạn xóa bộ sưu tập mà bạn sử dụng trong mục menu Đang bán, cả bộ sưu tập và mục menu đều sẽ bị xóa.

Bạn có thể xem và thay đổi cách điều hướng trong cửa hàng trực tuyến trên trang Điều hướng trong trang quản trị Shopify.

Thêm mục menu

Bạn có thể thêm các mục menu để liên kết đến các tài nguyên sau:

  • trang web
  • bộ sưu tập
  • sản phẩm
  • blog hoặc bài viết blog
  • chính sách cửa hàng
  • trang web bên ngoài
  • liên kết email

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa mục menu

Khi chỉnh sửa menu, mỗi thao tác như thêm, chỉnh sửa, xóa và di chuyển được tính là một thay đổi. Sau khi bạn đạt đến 200 thay đổi, các thao tác khác sẽ bị hạn chế cho đến khi bạn lưu thay đổi menu. Khi nhấp hoặc chạm vào nút Lưu, bộ đếm sẽ được đặt lại. Hãy lưu thay đổi menu thường xuyên để đảm bảo bạn không đạt giới hạn số lần thay đổi.

Các bước thực hiện:

Thay đổi thứ tự hiển thị của các mục menu

Bạn có thể xem thứ tự hiển thị của các mục menu trên trang Điều hướng. Các mục menu trong cửa hàng trực tuyến hiển thị theo thứ tự được liệt kê.

Các bước thực hiện:

Xóa mục menu

Bạn có thể gỡ một mục menu để xóa mục đó khỏi menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến. Khi bạn gỡ mục menu có các mục nằm bên trong dưới dạng menu thả xuống, các mục menu nằm bên trong cũng sẽ bị gỡ và menu thả xuống sẽ bị gỡ khỏi menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí