Menu và liên kết

Menu điều hướng giúp khách hàng duyệt cửa hàng trực tuyến và tìm được các trang quan trọng. Thêm menu vào cửa hàng trực tuyến để hiển thị và sắp xếp các liên kết dẫn đến sản phẩm, bộ sưu tập, trang web, bài viết blog, v.v.

Bạn có thể thêm, xóa, thay đổi và xem các liên kết và menu trên trang Điều hướng của trang quản trị Shopify. Chọn vị trí bạn muốn hiển thị các menu trong chủ đề cửa hàng trong phần Cài đặt chủ đề.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí