Shopify Search & Discovery

Ứng dụng Shopify Search & Discovery giúp bạn kiểm soát tốt hơn cách khách hàng khám phá sản phẩm trực tuyến. Bạn có thể sử dụng ứng dụng này để tùy chỉnh tính năng tìm kiếm sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến theo những cách sau:

  • Tạo bộ lọc tùy chỉnh để khách hàng có thể tinh chỉnh kết quả tìm kiếm theo nhiều danh mục, từ đó nêu bật nhiều kết quả có liên quan hơn.
  • Tạo và chỉnh sửa các nhóm từ đồng nghĩa để phần mô tả sản phẩm khớp với cụm từ mà khách hàng dùng để tìm kiếm.
  • Đưa các sản phẩm cụ thể vào kết quả tìm kiếm.
  • Đề xuất các sản phẩm liên quan trên trang chi tiết sản phẩm để thêm vào đề xuất được tạo tự động.

Trên trang này

Quyền nhân viên

Để dùng một số tính năng của ứng dụng Shopify Search & Discovery, nhân viên của bạn cần các quyền nhân viên sau:

  • Sản phẩm: bắt buộc phải có để chỉnh sửa đề xuất sản phẩm, mức thúc đẩy sản phẩm và bộ lọc
  • Tìm kiếm và Menu điều hướng của Cửa hàng trực tuyến: bắt buộc phải có để chỉnh sửa bộ lọc và từ đồng nghĩa
  • Báo cáo: bắt buộc phải có để xem phân tích

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí