Phân tích

Bạn có thể truy cập bộ báo cáo giúp xác định hiệu quả hoạt động của các giao diện Discovery và nơi cần ưu tiên hoạt động tùy chỉnh trong ứng dụng Search & Discovery.

Hiệu suất tìm kiếm

Có thể truy cập các báo cáo sau trong ứng dụng Search & Discovery để có thể đánh giá hiệu suất tìm kiếm của cửa hàng. Báo cáo hiển thị hoạt động trên trang kết quả tìm kiếm của cửa hàng trực tuyến. Không bao gồm tương tác với khách hàng với tính năng tìm kiếm dự đoán của cửa hàng.

Bạn có thể cố gắng cải thiện hiệu suất tìm kiếm bằng cách thúc đẩy sản phẩm liên quan nhiều hơn hoặc thêm từ đồng nghĩa với ứng dụng Search & Discovery.

Các báo cáo có sẵn để đánh giá hiệu suất của tìm kiếm của cửa hàng
Báo cáo Cách sử dụng báo cáo
Tỷ lệ nhấp Đánh giá số lượng khách hàng nhấp vào kết quả tìm kiếm.
Tỷ lệ mua Đánh giá số lượng khách hàng mua sản phẩm họ đã tìm thấy qua kết quả tìm kiếm.
Các tìm kiếm hàng đầu trên cửa hàng trực tuyến Đánh giá cụm từ tìm kiếm được khách hàng sử dụng nhiều nhất.
Các tìm kiếm hàng đầu trên cửa hàng trực tuyến không có kết quả Đánh giá những tìm kiếm không có kết quả.
Các tìm kiếm hàng đầu không có lượt nhấp trên cửa hàng trực tuyến Đánh giá cụm từ tìm kiếm có kết quả không có lượt nhấp.

Tất cả số liệu được hiển thị đều bao gồm dữ liệu 30 ngày gần nhất. Đối với những khoảng ngày khác, bạn có thể truy cập báo cáo hiệu suất tìm kiếm đầy đủ từ Phân tích > Báo cáo.

Hiệu suất của đề xuất

Bạn có thể dùng những báo cáo có thể truy cập trong ứng dụng Search & Discovery để hỗ trợ đánh giá hiệu quả của đề xuất sản phẩm đối với cửa hàng.

Bạn có thể cố gắng cải thiện hiệu suất bằng cách tùy chỉnh đề xuất sản phẩm qua ứng dụng Search & Discovery.

Các báo cáo có sẵn để đánh giá hiệu suất của đề xuất sản phẩm
Báo cáo Cách sử dụng báo cáo
Tỷ lệ nhấp Đánh giá số lượng khách hàng nhấp vào đề xuất sản phẩm bất kỳ.
Tỷ lệ mua Đánh giá số lượng khách hàng mua sản phẩm họ đã tìm thấy trong đề xuất.
Sản phẩm hàng đầu có tỷ lệ nhấp theo đề xuất thấp Đánh giá mức độ tương tác của khách hàng với đề xuất sản phẩm trên các sản phẩm bán chạy nhất của cửa hàng.

Tất cả số liệu được hiển thị đều bao gồm dữ liệu 30 ngày gần nhất. Đối với những khoảng ngày khác, bạn có thể truy cập báo cáo hiệu suất đề xuất đầy đủ từ Phân tích > Báo cáo.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí