Tìm kiếm trong cửa hàng

Chức năng tìm kiếm trong cửa hàng trực tuyến là một công cụ mạnh mẽ, có đầy đủ tính năng để khách hàng có thể tìm kiếm tất cả sản phẩm, bài viết blog và trang trong cửa hàng của bạn.

Hành vi tìm kiếm

Shopify áp dụng một số hành vi cho cụm từ tìm kiếm để tăng số lượng kết quả liên quan.

Cụm từ tìm kiếm số ít và số nhiều

Chức năng tìm kiếm của cửa hàng trực tuyến sẽ cố gắng so khớp các từ ở cả dạng thức số ít và số nhiều.

Thao tác tìm kiếm puppies sẽ cho ra kết quả chứa từ "puppy" hoặc "puppies".

Việc coi các thuật ngữ số ít và số nhiều như nhau là ví dụ về hình thức rút gọn về gốc từ, trong đó một từ được liên kết với vị chuẩn thường gặp (gốc từ) của từ đó. Hình thức rút gọn về gốc từ của Shopify cũng xét đến gốc từ chung của các từ khác nhau.

Thao tác tìm kiếm body:leggings sẽ cho ra kết quả chứa từ "leg" hoặc "legging".

Nếu bạn muốn tìm từ theo hình thức so khớp mẫu một phần, sử dụng tùy chọn tìm kiếm theo tiền tố.

Chấp nhận lỗi chính tả

Chức năng tìm kiếm của cửa hàng trực tuyến cũng chấp nhận lỗi chính tả, tức là sẽ trả về kết quả chính xác cho những từ tìm kiếm có lỗi chính tả.

Kết quả tìm kiếm bao gồm những từ khác với từ tìm kiếm 1 chữ cái hoặc có 2 chữ cái ở vị trí khác nhau. Tính năng chấp nhận lỗi chính tả chỉ có hiệu lực nếu 4 chữ cái đầu của từ tìm kiếm được nhập chính xác.

Ví dụ: Thao tác tìm kiếm chocollate sẽ trả về kết quả có từ chocolate hoặc chocolates trong tiêu đề hoặc mô tả.

Tính năng chấp nhận lỗi chính tả không áp dụng khi các tìm kiếm sử dụng cú pháp tìm kiếm trong truy vấn.

Tính năng chấp nhận lỗi chính tả không áp dụng cho tất cả các trường khi tạo kết quả tìm kiếm. Ví dụ: chocollate sẽ không khớp với bất kỳ thẻ sản phẩm nào của thẻ bài viết blog chocolate. Các trường tài nguyên sau hỗ trợ tính năng chấp nhận lỗi chính tả:

Loại tài nguyên Trường được hỗ trợ
Sản phẩm
 • tiêu đề
 • product_type
 • tiêu đề mẫu mã
 • nhà cung cấp
Trang
 • tác giả
 • tiêu đề
Bài viết blog
 • tác giả
 • tiêu đề

Cú pháp tìm kiếm

Cú pháp tìm kiếm xác định cách xử lý các cụm từ tìm kiếm khi Shopify tìm kiếm kết quả.

Sử dụng toán tử AND, OR và NOT

AND

Thao tác tìm kiếm kết quả bằng toán tử AND giữa các cụm từ tìm kiếm sẽ trả về kết quả khi mọi cụm từ tìm kiếm đều có trong kết quả.

Theo mặc định, tất cả cụm từ tìm kiếm được xem là có AND giữa các từ. Thao tác tìm kiếm artichoke hearts hoặc artichoke AND hearts sẽ cho ra kết quả chứa cả "artichoke" và "hearts". Việc dùng các toán tử kết hợp là không cần thiết.

HOẶC

Tìm kiếm kết quả bằng toán tử OR giữa các cụm từ tìm kiếm sẽ trả về kết quả khi có bất kỳ cụm từ tìm kiếm nào là kết quả.

Thao tác tìm kiếm artichoke OR hearts sẽ cho ra kết quả chứa ít nhất một trong hai từ "artichoke" hoặc "hearts".

NOT

Bạn có thể thực hiện việc tìm kiếm để cho ra kết quả không chứa một từ cụ thể bằng cách đặt trước từ đó một dấu trừ (-).

Tìm kiếm artichoke -heart khớp với từ "artichoke" chứ không phải "heart".

Thao tác tìm kiếm theo tiền tố sẽ trả về kết quả khi cụm từ tìm kiếm khớp với phần đầu của cụm từ khác trong kết quả. Tìm kiếm theo tiền tố sẽ diễn ra tự động trên tất cả các tìm kiếm.

Tìm kiếm artich khớp với các từ bắt đầu bằng "artich", ví dụ như "artichoke". Thao tác này cũng có hiệu lực với cụm từ tìm kiếm cuối cùng. Tìm kiếm artichoke hea khớp với các từ bắt đầu bằng "atichoke hea".

Đặt từ tìm kiếm bên trong dấu nháy kép ("") sẽ tìm kiếm chính xác từ hoặc cụm từ đó ở một trong các trường có thể tìm kiếm.

Thao tác tìm kiếm "artichoke hearts" sẽ cho ra sản phẩm có tiều đề "Lon nhụy hoa atiso", chứ không phải sản phẩm có tiêu đề "Nhụy hoa atiso đóng lon".

Tìm kiếm các trường cụ thể

Thêm tên trường kèm dấu hai chấm vào từ tìm kiếm để thu hẹp phạm vi tìm kiếm từ đó ở trường đã chỉ định.

Ví dụ: Tìm kiếm title:artichoke sẽ tìm các tiêu đề có chứa từ "artichoke".

Tính năng tìm kiếm từ viết sai sẽ không hoạt động khi tìm kiếm các trường cụ thể vì cần có sự chính xác tuyệt đối. Ví dụ: Tìm kiếm title:artichoqe sẽ không trả về kết quả nào.

Tùy thuộc vào tài nguyên bạn đang tìm kiếm (sản phẩm, trang, bài viết blog), kết quả có thể phụ thuộc vào nhiều thuộc tính có thể tìm kiếm.

Tài nguyên Các thuộc tính có thể tìm kiếm
Sản phẩm
 • nội dung
 • product_type
 • thẻ
 • tiêu đề
 • mã vạch mẫu mã
 • sku mẫu mã
 • tiêu đề mẫu mã
 • nhà cung cấp
Trang
 • tác giả
 • nội dung
 • tiêu đề
Bài viết blog
 • tác giả
 • nội dung
 • thẻ
 • tiêu đề

Thiết lập để sản phẩm, trang và bài viết blog có thể được tìm thấy

Để xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trả về, sản phẩm, trang và bài viết blog cần được đăng trên cửa hàng trực tuyến. Ngoài ra, không thể tìm kiếm các loại tài nguyên bị ẩn khỏi công cụ tìm kiếm.

Để hiển thị sản phẩm, trang và bài viết blog trên cửa hàng trực tuyến, hãy thiết lập các cài đặt sau:

Thay đổi trạng thái hiển thị của loại tài nguyên
Loại tài nguyên Cài đặt khả năng hiển thị
Sản phẩm Đăng sản phẩm lên kênh Cửa hàng trực tuyến
Trang Đăng trang
Bài viết blog Đặt bài viết blog thành hiển thị

Ẩn sản phẩm, trang và bài viết blog khỏi công cụ tìm kiếm và sơ đồ trang web

Bạn có thể ẩn trang sản phẩm, bài viết blog hoặc các trang cụ thể khỏi công cụ tìm kiếm bằng những phương thức sau:

Thêm trường thông tin bổ sung tùy chỉnh trên trang quản trị Shopify

Bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung tùy chỉnh cho sản phẩm, trang hoặc bài viết blog trên trang quản trị Shopify và đặt giá trị thành 1 để ẩn sản phẩm, trang hoặc bài viết blog khỏi tính năng tìm kiếm và sơ đồ trang web.

Các bước thực hiện

 1. Truy cập Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
 2. Trong Trường thông tin bổ sung, chọn loại trang đủ điều kiện (sản phẩm, trang hoặc bài viết blog) bạn muốn ẩn.
 3. Nhấp hoặc chạm vào Thêm định nghĩa
 4. Thiết lập các trường sau:

  • Đặt Tên thành SEO ẩn.
  • Đặt Không gian tên và khóa thành seo.hidden.
 5. Nhấp hoặc chạm vào Chọn loại và chọn Số nguyên. Bạn phải chọn Một giá trị.

 6. Chuyển đến sản phẩm, trang hoặc bài viết blog bạn muốn ẩn khỏi công cụ tìm kiếm.

 7. Đặt giá trị của trường thông tin bổ sung SEO ẩn thành 1.

Để hiển thị sản phẩm, trang hoặc bài viết blog cho tính năng tìm kiếm, hãy xóa giá trị trường thông tin bổ sung SEO ẩn.

Bạn có thể tùy chỉnh kết quả tìm kiếm bằng ứng dụng Search & Discovery của Shopify. Ứng dụng này cung cấp một số tính năng và cài đặt tìm kiếm có thể thay đổi hành vi tìm kiếm của cửa hàng trực tuyến.

Để tùy chỉnh nâng cao hơn, bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề để thay đổi cách thức yêu cầu kết quả tìm kiếm. Tìm hiểu thêm về tùy chỉnh tại Shopify.dev.

Ảnh hưởng của ngôn ngữ cửa hàng đến hành vi tìm kiếm

Ngôn ngữ chính của cửa hàng ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm bạn nhận được.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Bảng dưới đây cho biết những hành vi tìm kiếm dành cho các ngôn ngữ được hỗ trợ:

Ngôn ngữ Chấp nhận lỗi chính tả Rút gọn về gốc từ khi tìm kiếm N = 3
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)
Tiếng Đức
Tiếng Hà Lan
Tiếng Ý
Tiếng Nhật
Có thể hỗ trợ chữ Katakana, Hiragana và Kanji
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Thụy Điển
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
Tiếng Phần Lan
Tiếng Na Uy (Bokml)
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Rumani
Tiếng Hungary
Tiếng Nga
Tiếng Ba Lan
Tiếng Séc
Tiếng Hy Lạp
Tiếng Iceland
Tiếng Litva
Tiếng Slovenia
Tiếng Slovakia
Tiếng Bungari
Tiếng Việt
Tiếng Croatia
Tiếng Indonesia
Tiếng Latvia
Tiếng Estonia
Tiếng Serbi
Tiếng Ukraina
Tiếng Catalan
Tiếng Na Uy (Nynorsk)
Tiếng Faroe
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Albani
Tiếng Bosnia
Tiếng Afrikaans
Tiếng Macedonia
Tiếng Armenia
Tiếng Serbia-Croatia
Tiếng Latin
Tiếng Wales
Tiếng Gaelic
Tiếng Moldova

Ngôn ngữ tiếng Nhật

Ngôn ngữ tiếng Nhật hỗ trợ rút gọn về gốc từ khi tìm kiếm và tìm kiếm theo n = 3 nhưng không hỗ trợ kiểm tra lỗi chính tả.

N = 3

Đối với chữ Katakana, Hiragana và Kanji, tính năng tìm kiếm sẽ đối chiếu trình tự liên tiếp bất kỳ của ít nhất 3 ký tự.

Ví dụ: bạn có thể tìm "アップルグリーンラップドレス" bằng cách tìm kiếm bất kỳ từ nào sau đây:

 • ップル
 • アップル
 • ップルグリーンラ

Bạn cũng có thể tìm bằng chữ Kanji theo cặp hai ký tự.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí