Xem thông tin tài chính của bạn trong trang quản trị Shopify

Bạn cần nắm được tình hình tài chính của cửa hàng để quản lý và phát triển doanh nghiệp. Mục Tài chính trên trang quản trị Shopify tập hợp tất cả thông tin tài chính của bạn tại một nơi, giúp bạn đưa ra các quyết định quan trọng một cách nhanh chóng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí