Shopify Credit

Shopify Credit là thẻ tín dụng doanh nghiệp thanh toán toàn bộ, yêu cầu bạn quyết toán toàn bộ dư nợ sao kê trước ngày đến hạn hằng tháng để duy trì tình trạng tín dụng tốt. Hạn thanh toán toàn bộ là 25 ngày sau khi kết thúc mỗi kỳ thanh toán hằng tháng.

Shopify Credit không phát sinh phí hoặc lãi. Đây là thẻ thanh toán toàn bộ nên bạn phải thanh toán toàn bộ dư nợ sao kê mỗi tháng. Bạn có thể được hoàn tiền với các giao dịch mua đủ điều kiện của doanh nghiệp. Chương trình này được áp dụng tự động cho tài khoản Shopify Credit của bạn dưới dạng tín dụng sao kê.

Nếu được phê duyệt, bạn sẽ nhận được thẻ phi vật lý có thể sử dụng ngay sau khi thiết lập tài khoản Shopify Credit. Bạn cũng có thể thêm chủ thẻ phụ cho tài khoản của mình, qua đó cấp cho họ quyền truy cập hợp lệ vào hạn mức tín dụng của bạn.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí