Shopify Credit

Shopify Credit là thẻ doanh nghiệp thanh toán toàn bộ dành cho thương nhân đủ điều kiện tại Hoa Kỳ. Không có cước hoặc phí lãi suất nào liên quan đến Shopify Credit. Shopify Credit là thẻ thanh toán toàn bộ, nghĩa là bạn phải chi trả hết toàn bộ số dư nợ mỗi tháng.

Bạn có thể nhận phần thưởng hoàn tiền đối với giao dịch mua bán đủ điều kiện mà bạn thực hiện bằng thẻ thanh toán doanh nghiệp Shopify Credit.

Nếu được phê duyệt, bạn sẽ nhận được thẻ phi vật lý có thể sử dụng ngay sau khi thiết lập tài khoản Shopify Credit. Bạn cũng có thể thêm chủ thẻ phụ cho tài khoản của mình, qua đó cấp cho họ quyền truy cập hợp lệ vào hạn mức tín dụng của bạn.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí