Tổng quan về thông tin tài chính của bạn

Trang Tổng quan về tài chính cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất tài chính của cửa hàng trong khoảng ngày đã chọn. Thông tin này được hiển thị trên các thẻ khác nhau.

Số liệu hiệu suất chính

Các số liệu hiệu suất chính trên trang tổng quan về tài chính sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về hiệu quả hoạt động của cửa hàng trong khoảng ngày đã chọn.

Số liệu hiệu suất chính
Thẻ Mô tả
Doanh thu thực

Thẻ Doanh thu thực hiển thị doanh thu thực trong khoảng ngày đã chọn.

Doanh thu thực bằng tổng doanh số - các khoản giảm giá - đơn hàng trả lại. Doanh thu thực không bao gồm phí vận chuyển hay thuế. Doanh thu thực sẽ là số dương khi có giao dịch bán vào ngày đặt hàng và là số âm khi có đơn hàng trả lại vào ngày hoàn tiền cho đơn hàng.

Nhấp vào thẻ này để mở báo cáo Doanh số theo sản phẩm
Lợi nhuận gộp

Thẻ Lợi nhuận gộp hiển thị lợi nhuận gộp trong khoảng ngày đã chọn.

Số liệu này được tính theo công thức doanh thu thực - chi phí.

Nhấp vào thẻ này để mở báo cáo Lợi nhuận theo sản phẩm
Biên lợi nhuận gộp

Thẻ Biên lợi nhuận gộp sẽ hiển thị biên lợi nhuận gộp trong khoảng ngày đã chọn.

Số liệu này được tính theo công thức ([doanh thu thực - chi phí] / doanh thu thực) * 100.

Ví dụ: Nếu doanh thu thực của bạn là 1 triệu đồng và chi phí là 700.000 đồng, biên lợi nhuận gộp sẽ là 30% (phép tính cụ thể: ([1.000.000 - 700.000] / 1.000.000) * 100).

Nhấp vào thẻ này để mở báo cáo Lợi nhuận theo sản phẩm

Tính lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận gộp có tính đến chi phí sản phẩm bạn bán. Những số liệu này sẽ cung cấp thông tin chuyên sâu về sản phẩm có hiệu suất tốt nhất và mức lợi nhuận bạn đang kiếm được. Để tính lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận gộp, bạn cần nhập chi phí cho sản phẩm.

Các bước thực hiện:

  1. Chuyển đến trang chỉnh sửa hàng loạt chi phí mỗi mặt hàng.
  2. Nhập chi phí mỗi mặt hàng cho từng sản phẩm.
  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Lợi nhuận

Thẻ Thu nhập hiển thị các khoản thanh toán bạn đã nhận được trong khoảng ngày đã chọn, theo phân tích của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Thẻ sẽ hiển thị ba nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hàng đầu và số tiền thu được từ mỗi nhà cung cấp. Bạn có thể nhấp vào Hiển thị tất cả các khoản thanh toán để xem danh sách đầy đủ.

Chi tiêu

Nếu bạn có tài Shopify Balance dùng để mua hàng, thẻ Chi tiêu sẽ theo dõi hoạt động chi tiêu của bạn. Thẻ sẽ hiển thị năm nhà cung cấp hàng đầu và số tiền bạn đã chi tiêu cho mỗi nhà cung cấp. Bạn có thể nhấp vào Hiển thị tất cả các giao dịch để xem danh sách chứa toàn bộ giao dịch.

Tài khoản quyết toán

Thẻ tài khoản quyết toán hiển thị tài khoản hiện tại bạn đã thiết lập làm tài khoản quyết toán và tất cả số tiền đang chờ quyết toán.

Hóa đơn hiện tại

Thẻ Hóa đơn hiện tại hiển thị tổng lũy tích của hóa đơn hiện tại và thông tin về kỳ thanh toán của bạn. Bạn có thể nhận được hóa đơn trước khi hết kỳ thanh toán nếu đạt đến ngưỡng thanh toán trước thời điểm đó.

Tìm hiểu thêm về hóa đơn của bạn.

Shopify Capital

Nếu bạn nhận tiền vốn từ Shopify Capital, thẻ Shopify Capital sẽ theo dõi số tiền chưa thanh toán và đã chuyển của bạn. Thẻ này cũng hiển thị mọi ưu đãi tiền vốn mới tại đây nếu bạn đủ điều kiện đăng ký.

Thuế đã thu

Một số quốc gia và vùng yêu cầu bạn thu thuế khi bán hàng, sau đó báo cáo và nộp các khoản thuế đó cho chính phủ. Thẻ Thuế đã thu hiển thị số tiền thuế mà cửa hàng của bạn đã thu trong khoảng ngày đã chọn cùng số lượng quốc gia và vùng mà bạn đang thu thuế.

Bạn có thể nhấp vào thẻ để xem Báo cáo thuế hoặc nhấp vào Thiết lập thu thuế để định cấu hình thu thuế cho cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí