Shopify Balance

Shopify Balance là tài khoản quản lý tiền mà bạn có thể sử dụng để quản lý các khoản thanh toán và giao dịch của cửa hàng từ một nơi duy nhất. Bạn có thể thêm tài khoản khác vào để phân bổ tiền cho các khoản chi phí như trả lương. Bạn cũng có thể được hoàn tiền và nhận được các ưu đãi từ đối tác khi sử dụng thẻ Shopify Balance.

Tại một số khu vực, bạn có thể sử dụng tài khoản Shopify Balance để thanh toán hóa đơn Shopify, ví dụ như phí đăng ký. Để thanh toán hóa đơn Shopify bằng tài khoản Shopify Balance, đặt thẻ Shopify Balance làm phương thức thanh toán chính.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí