Quản lý tài khoản Shopify Balance của bạn

Trong mục này, bạn có thể xem thông tin chi tiết về cách quản lý tài khoản Shopify Balance, xử lý nhiều tài khoản Balance, hiểu rõ hạn mức giao dịch và xuất thông tin chi tiết về tài khoản.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí