Xem hoặc xuất chi tiết tài khoản Shopify Balance của bạn

Bạn có thể truy cập chi tiết tài khoản Shopify Balance của mình để xem số tài khoản, số định tuyến và sao kê hằng tháng cũng như xuất dữ liệu giao dịch.

Xem thông tin tài khoản Shopify Balance của bạn

Bạn có thể xem số tài khoản và số định tuyến của mình.

Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.

Xem sao kê tài khoản Shopify Balance hằng tháng

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Trên thẻ Hoạt động tài khoản, nhấp vào Xem sao kê.

 3. Chọn sao kê để xem. Sao kê sẽ mở ra trong tab mới.

Cho phép nhân viên xem hoạt động của tài khoản Balance

Bạn có thể cấp quyền cho nhân viên để xem các giao dịch trên Shopify Balance và số tiền có thể dùng để chi tiêu.

Nhân viên có quyền này không thể thực hiện những thao tác sau:

 • chuyển tiền
 • đặt hàng và quản lý thẻ
 • xem chi tiết tài khoản
 • quản lý cài đặt tài khoản
 • xem sao kê
 • chuyển tiền giữa các tài khoản Balance
 • tạo tài khoản mới

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Người dùng và quyền.
 2. Nhấp vào nhân viên bạn muốn cấp quyền.
 3. Trong mục Quyền, chọn Xem hoạt động của tài khoản Balance.
 4. Nhấp vào Lưu.

Xuất dữ liệu giao dịch của tài khoản Shopify Balance

Bạn có thể xuất dữ liệu giao dịch đã đăng của tài khoản Shopify Balance thành tệp CSV để sử dụng cùng phần mềm kế toán. Không xuất giao dịch đang chờ xử lý.

Các tệp CSV có từ 100 mục nhập trở xuống sẽ được tải xuống trình duyệt của bạn. Các tệp CSV có trên 100 mục nhập sẽ được gửi cho bạn qua email.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Chọn tài khoản bạn muốn xuất dữ liệu giao dịch từ đó.

 3. Trên thẻ Hoạt động tài khoản, nhấp vào Xuất.

 4. Chọn khoảng ngày để xuất.

 5. Nhấp vào Xuất dưới định dạng CSV.

Định nghĩa cột của tệp CSV được xuất

Các cột sau sẽ có trong tệp CSV khi bạn xuất dữ liệu giao dịch:

Các cột có trong tệp dữ liệu giao dịch CSV được xuất
Thuật ngữ Định nghĩa
transaction_date Ngày ủy quyền giao dịch. Tùy vào thời gian cần thiết để xử lý giao dịch, ngày này có thể khác với thời điểm hoàn tất giao dịch.
posted_at Ngày hoàn tất giao dịch. Tùy vào thời gian cần thiết để xử lý giao dịch, ngày này có thể khác với thời điểm bạn ủy quyền giao dịch. Giao dịch đang chờ xử lý sẽ không hiển thị.
mô tả Mô tả ngắn gọn về giao dịch.
số tiền Giá trị giao dịch. Giá trị âm thể hiện tiền được chuyển ra khỏi tài khoản của bạn. Giá trị dương thể hiện tiền được chuyển vào tài khoản của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí