Quản lý thông tin thanh toán

Hóa đơn sẽ được thanh toán bằng phương thức thanh toán chính. Mục này bao gồm các chủ đề như xem và xuất hóa đơn Shopify, cập nhật phương thức thanh toán, sửa đổi địa chỉ thanh toán, điều chỉnh kỳ thanh toán và thêm thông tin tài khoản ngân hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí