Quản lý thông tin thanh toán

Hóa đơn của bạn được thanh toán bằng phương thức thanh toán chính. Các phương thức thanh toán có sẵn bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ/tín dụng đồng thương hiệu, Shopify Balance và PayPal tại một số vùng.

Xem hóa đơn sắp tới

Bạn có thể xem mọi khoản phí bổ sung được đưa vào hóa đơn sắp tới trong trang cài đặt Thanh toán của trang quản trị Shopify. Để tìm hiểu thêm về cách Shopify lập hóa đơn cho những khoản phí này, xem Giới thiệu về ngưỡng thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến trang Thanh toán:

- Hoa Kỳ: Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Thanh toán.

- Tất cả các quốc gia khác: Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 1. Trong mục Hóa đơn, nhấp vào View details (Xem chi tiết).

Xem lịch sử thanh toán của bạn

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến trang Thanh toán:

- Hoa Kỳ: Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Thanh toán.

- Tất cả các quốc gia khác: Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 1. Trong mục Hóa đơn, ở phần Recent bills (Hóa đơn gần đây), nhấp vào View all billing history (Xem tất cả lịch sử thanh toán).

Xem tất cả các loại phí trong khoảng thời gian nhất định

Hóa đơn của bạn thể hiện tất cả các loại phí tính vào tài khoản Shopify của bạn, bao gồm phí gói đăng ký phí ứng dụng, phí giao dịch, v.v.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến trang Thanh toán:

- Hoa Kỳ: Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Thanh toán.

- Tất cả các quốc gia khác: Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 1. Nhấp vào View Shopify account summary (Xem tổng quan tài khoản Shopify).

 2. Trên trang Account summary (Tổng quan tài khoản), nhấp vào View full statemen (Xem toàn bộ sao kê).

 3. Chọn khoảng thời gian bằng bộ chọn ngày để xem tất cả các khoản phí trong thời gian đó.

Xuất lịch sử thanh toán

Nếu muốn xem hoặc lưu lịch sử thanh toán, bạn có thể xuất hóa đơn thành tệp CSV.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến trang Thanh toán:

- Hoa Kỳ: Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Thanh toán.

- Tất cả các quốc gia khác: Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 1. Trong mục Hóa đơn, nhấp vào View all billing history (Xem tất cả lịch sử thanh toán).

 2. Bạn có thể xuất hóa đơn bằng ba cách:

  1. Chọn hóa đơn cụ thể bằng cách sử dụng hộp kiểm, sau đó nhấp vào Export CSV file (Xuất tệp CSV).
  2. Xuất tất cả hóa đơn trên trang hiện tại bằng cách nhấp vào Export CSV file (Xuất tệp CSV), sau đó chọn Current Page (Trang hiện tại).
  3. Xuất tất cả hóa đơn trong một khoảng ngày bằng cách nhấp vào Export CSV file (Xuất tệp CSV), sau đó chọn Invoices by date (Hóa đơn theo ngày). Bạn có thể chọn bất kỳ khoảng ngày nào trong vòng hai năm gần nhất.
 3. Chọn định dạng tệp CSV rồi nhấp vào Export invoices (Xuất hóa đơn).

Bạn nhận được tệp CSV trong email được gửi đến địa chỉ email liên kết với thông tin đăng nhập của bạn.

Phương thức thanh toán cho hóa đơn Shopify

Tùy theo vùng sinh sống, bạn có thể dùng các phương thức thanh toán sau để thanh toán hóa đơn Shopify.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ/tín dụng đồng thương hiệu

Bạn có thể thanh toán hóa đơn Shopify (một lần hoặc định kỳ) bằng thẻ tín dụng hợp lệ của Mastercard, Visa hoặc American Express. Thẻ tín dụng của bạn cần chấp nhận thanh toán định kỳ.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thẻ ghi nợ/tín dụng đồng thương hiệu từ Mastercard, Visa hoặc American Express. Nếu bạn sử dụng thẻ ghi nợ/tín dụng đồng thương hiệu để thanh toán hóa đơn Shopify, thẻ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Thẻ phải có khả năng sử dụng trên quốc tế.
 • Phải thiết lập thẻ để chấp nhận giao dịch định kỳ.

Nếu thẻ ghi nợ/tín dụng đồng thương hiệu không có những khả năng này hoặc nếu bạn không chắc chắn, bạn phải liên hệ với tổ chức tài chính phát hành thẻ để được hỗ trợ.

Nếu có trụ sở tại Pháp, bạn cần sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trả sau để thanh toán gói đăng ký Shopify. Nếu bạn không rõ loại thẻ đang sở hữu, liên hệ với ngân hàng.

Nếu đang ở Ấn Độ, bạn không thể sử dụng thẻ RuPay để thanh toán hóa đơn Shopify.

Số dư Shopify

Nếu cửa hàng của bạn có trụ sở tại Hoa Kỳ và bạn có đủ tiền trong số dư của tài khoản Shopify Payments, số dư trên Shopify sẽ được chọn làm phương thức thanh toán mặc định để mua chủ đề và ứng dụng một lần. Nếu muốn thanh toán phí định kỳ bằng số dư trên Shopify, bạn phải kích hoạt phương thức thanh toán này trong cài đặt Billing (Thanh toán).

Nếu cước phí vượt quá số tiền trong số dư của tài khoản Shopify Payments, khoản thanh toán cước phí sẽ không được trừ vào số dư của bạn. Trong trường hợp này, toàn bộ số tiền trong hóa đơn được tính vào thẻ tín dụng được ghi trong hồ sơ.

PayPal

Bạn có thể thanh toán hóa đơn Shopify (một lần hoặc định kỳ) bằng PayPal. Khi thanh toán hóa đơn bằng PayPal, bạn có thể sử dụng số dư PayPal, tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng liên kết với tài khoản PayPal của bạn.

Ghi nợ qua ACH

Nếu bạn ở Hoa Kỳ, có gói Shopify Plus và có tài khoản ngân hàng bằng đồng USD chấp nhận ghi nợ qua Hệ thống thanh toán bù trừ tự động (ACH), bạn có thể xác minh tài khoản để dùng làm phương thức thanh toán chính. Kiểm tra với ngân hàng để xem tài khoản của bạn có chấp nhận ghi nợ qua ACH không.

Cập nhật thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán bao gồm số thẻ tín dụng và địa chỉ thanh toán. Nếu bạn cần cập nhật thông tin thanh toán, có thể truy cập từ menu Settings (Cài đặt) trong trang quản trị.

Đa số phí do Shopify thu là khoản thanh toán định kỳ. Thanh toán định kỳ diễn ra theo chu kỳ đều đặn. Những kỳ thanh toán này khác nhau và không hoàn toàn đồng bộ, trừ trường hợp bạn bắt đầu gói tính phí sau 30 ngày và cài đặt tất cả các ứng dụng vào cùng một ngày.

Cập nhật số thẻ tín dụng hoặc số thẻ ghi nợ/tín dụng đồng thương hiệu

Nếu số thẻ tín dụng hoặc số thẻ ghi nợ/tín dụng đồng thương hiệu của bạn thay đổi, hãy đảm bảo bạn cập nhật số thẻ đó trong tài khoản Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến trang Thanh toán:

- Hoa Kỳ: Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Thanh toán.

- Tất cả các quốc gia khác: Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 1. Trong mục Phương thức thanh toán, thực hiện một trong những thao tác sau:

- Nếu thẻ tín dụng là phương thức thanh toán có sẵn duy nhất, nhấp vào Replace credit card (Thay thế thẻ tín dụng). - Nếu có nhiều phương thức thanh toán, nhấp vào nút ... bên cạnh phương thức thanh toán bạn muốn thay đổi rồi nhấp vào Thay thế.

 1. Nhập thông tin bắt buộc.

 2. Nhấp vào Replace credit card (Thay thế thẻ tín dụng).

Thêm hoặc thay thế tài khoản ngân hàng

Thêm hoặc thay thế tài khoản ngân hàng là quy trình hai bước. Đầu tiên, bạn thêm thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, bạn xác minh tài khoản ngân hàng.

Bước 1: Thêm hoặc thay thế thông tin tài khoản ngân hàng

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Thanh toán.

 2. Trong mục Phương thức thanh toán, thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để thêm tài khoản ngân hàng mới, nhấp vào Add payment method (Thêm phương thức thanh toán). - Để thay thế tài khoản ngân hàng, nhấp vào nút ... bên cạnh tài khoản ngân hàng, rồi nhấp vào Replace (Thay thế).

 1. Nếu cần, trong Payment method type (Loại phương thức thanh toán), chọn Tài khoản ngân hàng.

 2. Nhập số tài khoản và số định tuyến của tài khoản ngân hàng mà bạn muốn xác minh.

 3. Nhập tên chủ sở hữu cửa hàng và chỉ định loại tài khoản là Cá nhân hay Doanh nghiệp.

 4. Nhấp vào Start verification (Bắt đầu xác minh).

Trong 1 đến 3 ngày làm việc, Shopify sẽ gửi hai khoản tiền nhỏ (dưới 23.000 VND) vào tài khoản ngân hàng của bạn. Sau khi những khoản tiền này được gửi vào tài khoản, bạn cần xác minh tài khoản ngân hàng của mình.

Bước 2: Xác minh tài khoản ngân hàng

 1. Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào Complete verification (Hoàn tất xác minh).

 2. Nhập hai khoản tiền đã được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn.

 3. Nếu bạn muốn dùng tài khoản đã xác minh làm phương thức thanh toán chính, hãy chọn Sử dụng tài khoản ngân hàng này làm phương thức thanh toán chính. Bạn không thể dùng tài khoản ngân hàng làm phương thức thanh toán chính nếu tài khoản Shopify Balance của bạn khả dụng và đã được bật.

 4. Nhấp vào Complete verification (Hoàn tất xác minh).

Nếu xác minh thành công, tài khoản ngân hàng sẽ được liệt kê trong mục Phương thức thanh toán.

Nếu xác minh không thành công, một thông báo sẽ xuất hiện phía trên tài khoản ngân hàng thất bại, cho biết quá trình xác minh tài khoản ngân hàng của bạn không thành công. Bạn có thể thay thế hoặc xóa tài khoản ngân hàng thất bại. Liên hệ với ngân hàng để tìm hiểu thêm trước khi thử lại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí