Tìm hiểu hóa đơn Shopify của bạn

Shopify gửi email hóa đơn 30 ngày một lần cho chủ sở hữu cửa hàng. Bạn có thể xem lịch sử hóa đơn cũng như ngày của hóa đơn sắp tới và các khoản phí chưa thanh toán trên tài khoản của mình trong mục Hóa đơn của trang Billing (Thanh toán) trong trang quản trị Shopify.

Trong mục này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí