Tổng quan về hóa đơn Shopify

Tìm hiểu thông tin cơ bản về hóa đơn Shopify.

Tổng quan về hóa đơn

Hóa đơn của bạn gồm bốn mục:

  • Gói đăng ký cho biết cước phí của gói đăng ký Shopify của cửa hàng. Nếu bạn chuyển sang gói đăng ký thấp hơn cho cửa hàng giữa kỳ thanh toán, điểm tín dụng đăng ký được áp dụng trong mục này.

  • Ứng dụng hiển thị cước phí của ứng dụng liên quan đến hóa đơn. Phí ứng dụng do nhà phát triển ứng dụng đặt ra. Các nhà phát triển ứng dụng có thể thu phí ứng dụng theo định kỳ, theo mức sử dụng hoặc thu một lần. Nếu bạn gặp vấn đề với cước phí ứng dụng, hãy liên hệ với nhà phát triển để được hỗ trợ.

  • Vận chuyển thể hiện số tiền cho nhãn vận chuyển và các điều chỉnh trong chu kỳ thanh toán.

  • Phí giao dịch thể hiện số tiền phí giao dịch liên quan đến hóa đơn. Bạn bị thu phí giao dịch nếu không sử dụng Shopify Payments.

Tổng phụ hóa đơn, cước phí thuế và tổng chi phí được ghi bên dưới hóa đơn.

Tổng hợp hóa đơn

Tổng hợp hóa đơn thể hiện quy trình thanh toán hóa đơn. Phần này cho biết tổng số tiền có thể thanh toán, phương thức thanh toán gắn với hóa đơn, thời hạn thanh toán và tiến độ thanh toán cho hóa đơn. Tiến độ thanh toán bao gồm ngày tạo hóa đơn, cũng như ngày thanh toán thất bại và ngày nhận các khoản thanh toán.

Chu kỳ thanh toán

Chu kỳ thanh toán là khoảng cách thời gian giữa các hóa đơn. Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian này nhưng không thể chọn một ngày cụ thể trong tháng để nhận hóa đơn. Hóa đơn được cấp theo múi giờ UTC.

Shopify có một số chu kỳ thanh toán khác nhau:

Chu kỳ thanh toán của Shopify
Tên chu kỳ thanh toán Thời hạn chu kỳ thanh toán
Chu kỳ thanh toán gói đăng ký 30 ngày hoặc 1, 2 hoặc 3 năm
Chu kỳ thanh toán của ứng dụng 30 ngày

Loại cước phí

Shopify có cả phí định kỳ và phí một lần. Hãy đảm bảo bạn hiểu rằng nhiều loại phí định kỳ hoặc phí một lần khác nhau có thể xuất hiện trên hóa đơn của bạn. Phí một lần, ví dụ phí bạn thanh toán để đăng ký miền hoặc mua chủ đề, xuất hiện trên hóa đơn riêng lẻ.

Các loại phí định kỳ

Hóa đơn hàng tháng của bạn có thể có các loại phí định kỳ sau đây:

Phí một lần

Bạn có thể nhận hóa đơn riêng cho các loại phí một lần sau:

Thuế

Nếu doanh nghiệp của bạn nằm tại vùng lãnh thổ của Canada hoặc Hoa Kỳ, đây là nơi Shopify có hiện diện của doanh nghiệp, luật pháp sẽ yêu cầu Shopify thu các loại thuế áp dụng cho gói đăng ký của bạn. Bạn cũng xem tính toán thuế theo vị trí của mình.

Bạn có thể thấy thuế trên một dòng riêng trong hóa đơn.

Xem Taxes (Thuế) để biết thêm thông tin.

Nếu tại vùng bạn sinh sống, Shopify phải tính thuế đối với mọi khoản phí tài khoản, những khoản phí này sẽ xuất hiện trong hóa đơn Shopify của bạn.

Giới thiệu về ngưỡng thanh toán

Ngoài thanh toán gói đăng ký hàng tháng, Shopify còn cấp hóa đơn suốt tháng theo ngưỡng thanh toán dựa trên gói đăng ký. Ngưỡng thanh toán là các giá trị bằng tiền sẽ bắt đầu quá trình thanh toán bất cứ khi nào chi phí của hoạt động tài khoản vượt quá số tiền ngưỡng của tài khoản.

Bạn nhận được hóa đơn khi tổng phí giao dịch và các khoản phí chưa trả khác vượt quá ngưỡng tài khoản của bạn. Phí gói đăng ký hàng tháng được tính trong tổng phí tính đến thời điểm hiện tại nhưng không được tính trong các hóa đơn đến ngưỡng của tài khoản.

Nếu bạn có bất kỳ khoản phí giao dịch hoặc các khoản phí khác trong chu kỳ thanh toán hiện tại, ngưỡng của cửa hàng sẽ xuất hiện trong mục Hóa đơn trên trang Billing (Thanh toán) trong trang quản trị Shopify. Nếu bạn không có phí giao dịch hoặc cước phí, ngưỡng của cửa hàng sẽ không xuất hiện.

Nếu bạn đạt đến ngưỡng thanh toán và nhận được hóa đơn, bạn có thể tiếp tục mua nhãn vận chuyển đến khi tổng số tiền đạt đến 110% giá trị của ngưỡng. Bạn sẽ không được mua tiếp cho đến khi bạn thanh toán hóa đơn đã phát hành. Ví dụ: Nếu ngưỡng của bạn là 9.200.000 đồng và hoạt động tài khoản của bạn đạt 9.200.000 đồng thì bạn sẽ nhận được hóa đơn. Bạn vẫn có thể mua nhãn vận chuyển đến khi hoạt động tài khoản của bạn đạt 10.120.000 đồng (110% của 9.200.000 đồng) nhưng bạn chỉ có thể mua thêm nữa sau khi đã thanh toán hóa đơn trị giá 9.200.000 đồng.

Để tìm hiểu thêm về cách được lập hóa đơn cho nhãn vận chuyển, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify Support.

Số tiền cước phí bắt đầu thu khi đạt ngưỡng thanh toán của bạn sẽ xuất hiện trong mục Billing history (Lịch sử thanh toán) của trang Billing (Thanh toán) trong trang quản trị Shopify của bạn.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bên thứ ba

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, bạn sẽ được lập hóa đơn khi tổng phí và số tiền của cửa hàng (bao gồm phí định kỳ cho mọi ứng dụng bạn đã cài đặt) vượt quá một trong những ngưỡng thanh toán của cửa hàng hoặc vào cuối chu kỳ thanh toán 30 ngày. Ví dụ:

  • Tài khoản của bạn được lập hóa đơn vào cuối ngày nếu tổng phí giao dịch và các khoản tiền chưa thanh toán khác vượt quá số tiền ngưỡng hàng ngày của tài khoản.
  • Tài khoản của bạn được lập hóa đơn khi tổng phí giao dịch và các cước phí chưa thanh toán khác vượt quá số tiền ngưỡng tối đa của tài khoản, tức là gấp hai lần số tiền ngưỡng hàng ngày của tài khoản
  • Nếu tổng phí giao dịch và các cước phí chưa trả khác dưới ngưỡng thanh toán, tài khoản của bạn sẽ được lập hóa đơn vào cuối thời hạn thanh toán 30 ngày. Nếu bạn thay đổi gói đăng ký Shopify của cửa hàng, bạn sẽ được lập hóa đơn cho các khoản chưa trả theo tỷ lệ đã sử dụng.

Bạn có thể xem ngưỡng thanh toán của cửa hàng trong mục Hóa đơn của trang Billing (Thanh toán) trong trang quản trị Shopify.

Hóa đơn đầu tiên của bạn không bao gồm phí giao dịch nhưng hóa đơn thứ hai bao gồm tất cả phí giao dịch đã phát sinh tính đến thời điểm đó.

Shopify Payments

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng Shopify Payments, mức phí xử lý thẻ tín dụng được tự động khấu trừ vào đơn hàng. Đối với các cước phí chưa trả khác, bao gồm phí định kỳ cho các ứng dụng đã cài đặt, bạn được lập hóa đơn khi tổng cước phí chưa trả vượt quá một trong những ngưỡng thanh toán của cửa hàng hoặc vào cuối chu kỳ thanh toán 30 ngày của bạn, tùy vào thời điểm nào xảy ra trước.

Bạn có thể xem ngưỡng thanh toán của cửa hàng trên trang Billing (Thanh toán) trong phần cài đặt Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí