Thêm và xác minh thông tin tài khoản ngân hàng

Để thêm hoặc thay thế tài khoản ngân hàng, đầu tiên, bạn cần nhập thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó bạn cần xác minh tài khoản.

Bước 1: Thêm hoặc thay thế thông tin tài khoản ngân hàng

Khi bạn thêm tài khoản ngân hàng mới vào Shopify và nhấp vào Bắt đầu xác minh, bạn sẽ ủy quyền cho Shopify và các đại lý của Shopify gửi và rút các khoản tiền nhỏ từ tài khoản ngân hàng của bạn bằng cách sử dụng mạng lưới Hệ thống thanh toán bù trừ tự động (ACH) cho mục đích xác minh và thanh toán hóa đơn.

Trong vòng 1 đến 3 ngày làm việc, Shopify sẽ gửi hai khoản tiền nhỏ (ít hơn 1,00 USD) vào tài khoản ngân hàng của bạn. Sau khi các khoản tiền gửi này hiển thị trong tài khoản của bạn, bạn có thể tiếp tục xác minh tài khoản ngân hàng.

Bước:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 2. Trong mục Kỳ thanh toán hiện tại, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ thanh toán.

 3. Thêm hoặc thay thế tài khoản ngân hàng:

  • Để thêm tài khoản ngân hàng mới, nhấp vào Add payment method (Thêm phương thức thanh toán).
  • Để thay thế tài khoản ngân hàng, nhấp vào nút … bên cạnh tài khoản ngân hàng rồi nhấp vào Thay thế.
 4. Nếu cần, trong Payment method type (Loại phương thức thanh toán), chọn Tài khoản ngân hàng.

 5. Nhập số tài khoản và số định tuyến của tài khoản ngân hàng mà bạn muốn xác minh.

 6. Nhập tên chủ sở hữu cửa hàng và chỉ định loại tài khoản là Cá nhân hay Doanh nghiệp.

 7. Nhấp vào Start verification (Bắt đầu xác minh).

Bước 2: Xác minh tài khoản ngân hàng

Sau khi nhận được tiền gửi, bạn cần xác minh tài khoản ngân hàng.

Bước:

 1. Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào Complete verification (Hoàn tất xác minh).
 2. Nhập hai khoản tiền đã được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn.
 3. Nếu bạn muốn dùng tài khoản đã xác minh làm phương thức thanh toán chính, chọn Sử dụng tài khoản ngân hàng này làm phương thức thanh toán chính.
 4. Nhấp vào Complete verification (Hoàn tất xác minh).

Xác minh thành công

Sau khi xác minh thành công, tài khoản ngân hàng của bạn sẽ được liệt kê trong mục Thanh toán của trang quản trị Shopify.

Xác minh không thành công

Nếu xác minh không thành công thì thông báo sẽ hiển thị phía trên tài khoản ngân hàng không xác minh thành công, cho biết quá trình xác minh đã không thành công. Bạn có thể chọn thay thế hoặc xóa tài khoản ngân hàng không xác minh thành công. Bạn nên liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ thêm trước khi thử xác minh lại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí