Quản lý chủ thẻ

Chủ thẻ chính của tài khoản Shopify Credit có thể thêm chủ thẻ phụ từ tài khoản nhân viên liên kết với cửa hàng Shopify của họ.

Theo mặc định, chủ thẻ phụ có quyền truy cập vào thẻ phi vật lý và có thể yêu cầu mở thẻ vật lý nếu muốn.

Thêm chủ thẻ phụ

Khi bạn mời nhân viên trở thành chủ thẻ phụ, họ cần chấp nhận lời mời và hoàn tất thiết lập chủ thẻ phụ trong vòng 14 ngày. Nếu nhân viên không chấp nhận lời mời trong vòng 14 ngày, bạn có thể gửi lại lời mời.

Khi mời nhân viên làm chủ thẻ phụ, bạn có thể chọn hạn mức chi tiêu hằng tháng cho chủ thẻ phụ đó. Bạn có thể thay đổi hạn mức chi tiêu hằng tháng của mọi chủ thẻ phụ bất kỳ lúc nào trên trang quản trị Shopify. Hạn mức chi tiêu hằng tháng được đặt lại vào ngày theo lịch đầu tiên mỗi tháng.

Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu tổng tín dụng có sẵn trong tài khoản Shopify Credit ít hơn hạn mức chi tiêu hằng tháng hiện có của chủ thẻ phụ thì chủ thẻ phụ sẽ không thể chi tiêu nhiều hơn số tín dụng có sẵn còn lại.

Ví dụ: Nếu tín dụng còn lại hiện có là 500 USD và hạn mức chi tiêu hằng tháng hiện tại của chủ thẻ phụ là 1000 USD thì họ chỉ có thể chi 500 USD.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Nhấp vào Quản lý thẻ.
 3. Trong mục Chủ thẻ, nhấp vào Thêm.
 4. Chọn nhân viên bạn muốn thêm làm chủ thẻ phụ.
 5. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn thiết lập hạn mức chi tiêu hằng tháng cho chủ thẻ phụ ít hơn số tín dụng tối đa, hãy nhập giá trị cho hạn mức chi tiêu hằng tháng. Nếu không, để trống trường này.
 6. Nhấp vào Thêm chủ thẻ phụ.

Nhân viên bạn mời cần chấp nhận lời mời và hoàn tất thiết lập thì mới có thể bắt đầu sử dụng thẻ.

Chấp nhận lời mời trở thành chủ thẻ phụ

Sau khi chủ thẻ chính gửi cho bạn lời mời trở thành chủ thẻ phụ, bạn cần hoàn tất thiết lập chủ thẻ phụ thì mới có thể sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp thanh toán toàn bộ Shopify Credit.

Trước khi bắt đầu, kiểm tra lại xem bạn đã kích hoạt xác thực hai bước (2SA) cho tài khoản chưa. Bạn phải có 2SA thì mới có thể truy cập tất cả các tính năng của Shopify Credit, nên nếu bạn chưa sử dụng 2SA, hãy thiết lập 2SA cho tài khoản của bạn trước.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Nhấp vào Tham gia ngay.
 3. Xem lại thông tin cá nhân của bạn để đảm bảo thông tin chính xác, sau đó nhấp vào Gửi.
 4. Nếu bạn chưa thiết lập xác thực hai bước cho tài khoản, nhấp vào Thiết lập xác thực hai bước.
 5. Không bắt buộc: Thêm số danh thiếp ảo vào ví điện tử. Nếu bạn muốn bỏ qua bước này, nhấp vào Bỏ qua tác vụ này.

  1. Nhấp vào Xem số thẻ để hiển thị số thẻ, ngày hết hạn và CVV của thẻ.
  2. Thêm thông tin thẻ vào ví điện tử, sau đó nhấp vào Tác vụ tiếp theo.
 6. Không bắt buộc: Yêu cầu mở thẻ doanh nghiệp Shopify Credit vật lý. Nếu bạn muốn bỏ qua bước này, nhấp vào Bỏ qua tác vụ này.

  1. Nhập thông tin vận chuyển, sau đó nhấp vào Bước tiếp theo.
  2. Nhấp vào Yêu cầu mở thẻ vật lý.
 7. Nhấp vào Finish setup (Hoàn tất thiết lập).

Thay đổi hạn mức chi tiêu hằng tháng của chủ thẻ phụ

Chủ thẻ chính có thể thay đổi hạn mức chi tiêu hằng tháng của chủ thẻ phụ bất kỳ lúc nào. Nếu bạn giảm hạn mức chi tiêu hằng tháng xuống thấp hơn mức chi tiêu tháng hiện tại của chủ thẻ phụ thì chủ thẻ phụ sẽ không thể thực hiện thêm bất kỳ giao dịch mua nào trong tháng đó.

Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu số tín dụng còn lại trong tài khoản Shopify Credit thấp hơn hạn mức chi tiêu hằng tháng hiện có của chủ thẻ phụ, thì chủ thẻ phụ sẽ không thể chi tiêu nhiều hơn số tín dụng có sẵn còn lại.

Ví dụ: Nếu số tín dụng còn lại là 500 USD và chủ thẻ phụ có hạn mức chi tiêu hằng tháng là 1000 USD, thì họ chỉ có thể chi tiêu 500 USD.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Nhấp vào Quản lý thẻ.
 3. Trong mục Chủ thẻ, nhấp vào chủ thẻ bạn muốn chỉnh sửa hạn mức chi tiêu hằng tháng.
 4. Trong mục Hạn mức chi tiêu hằng tháng, nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Nhập giá trị cho hạn mức chi tiêu hàng tháng mới, sau đó nhấp vào Lưu.

Gửi lại lời mời làm chủ thẻ phụ

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Nhấp vào Quản lý thẻ.
 3. Trong mục Chủ thẻ, nhấp vào nhân viên bạn muốn gửi lại lời mời.
 4. Nhấp vào Gửi lại lời mời.

Xóa chủ thẻ phụ

Nếu bạn hủy kích hoạt tài khoản nhân viên là chủ thẻ phụ có thẻ đang hoạt động thì thẻ của chủ thẻ đó sẽ tự động bị khóa và không thể sử dụng. Nếu bạn kích hoạt lại tài khoản nhân viên đó thì thẻ của họ sẽ tự động được mở khóa và có thể sử dụng lại.

Nếu bạn xóa tài khoản nhân viên là chủ thẻ phụ có thẻ đang hoạt động khỏi cửa hàng thì thẻ của họ sẽ bị hủy và không thể sử dụng.

Bạn cũng có thể xóa chủ thẻ phụ mà không cần hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản nhân viên của họ.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Nhấp vào Quản lý thẻ.
 3. Trong mục Chủ thẻ, nhấp vào chủ thẻ bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào &hellip, sau đó nhấp vào Xóa chủ thẻ.
 5. Nhấp vào Xóa chủ thẻ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí