Quản lý thẻ doanh nghiệp Shopify Credit

Khi bắt đầu sử dụng Shopify Credit, bạn sẽ được cấp thẻ phi vật lý tự động kích hoạt và sẵn sàng để sử dụng. Bạn có thể dùng thẻ này để mua hàng trực tuyến cho doanh nghiệp của mình. Nếu cần mua hàng trực tiếp cho doanh nghiệp, bạn có thể yêu cầu mở thẻ doanh nghiệp Shopify Credit vật lý.

Yêu cầu thẻ doanh nghiệp Shopify Credit vật lý

Nếu không yêu cầu mở thẻ vật lý khi thiết lập tài khoản Shopify Credit thì bạn có thể yêu cầu mở thẻ vật lý trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Trong mục Thẻ của bạn, nhấp vào Yêu cầu mở thẻ vật lý.
 3. Nhập thông tin vận chuyển.
 4. Nhấp vào Yêu cầu mở thẻ.

Sau khi yêu cầu mở thẻ vật lý, bạn có thể xem lại trạng thái giao thẻ và ngày giao thẻ dự kiến bằng cách truy cập trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit rồi nhấp vào thẻ vật lý trong mục Thẻ của bạn.

Yêu cầu mở lại thẻ doanh nghiệp Shopify Credit vật lý.

Nếu bạn đã yêu cầu mở thẻ thực và có vấn đề xảy ra trong quá trình giao thẻ thì bạn có thể yêu cầu mở thẻ mới.

Trước khi yêu cầu lại, hãy xem lại trạng thái giao thẻ để đảm bảo ngày giao thẻ không thay đổi. Kiểm tra trạng thái giao hàng bằng cách truy cập trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit, sau đó nhấp vào thẻ vật lý trong mục Thẻ của bạn.

Vì lý do bảo mật, có thể bạn sẽ cần xác thực tài khoản trước khi tiếp tục.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Trong mục Thẻ của bạn, nhấp vào thẻ vật lý.
 3. Nhấp vào Yêu cầu mở thẻ mới.
 4. Chọn Chưa nhận được thẻ rồi nhấp vào Tiếp.
 5. Nhập thông tin vận chuyển.
 6. Nhấp vào Xác nhận và thay thẻ.

Khi bạn nhấp vào Xác nhận và thay thẻ, thẻ chưa được giao của bạn sẽ bị hủy và thẻ mới sẽ được mở.

Kích hoạt thẻ doanh nghiệp Shopify Credit vật lý.

Khi nhận được thẻ vật lý, bạn phải kích hoạt thẻ rồi mới có thể sử dụng. Bạn có thể kích hoạt thẻ tại đây hoặc làm theo các bước bên dưới.

Vì lý do bảo mật, có thể bạn sẽ cần xác thực tài khoản trước khi tiếp tục.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Trong mục Thẻ của bạn, nhấp vào thẻ vật lý.
 3. Nhấp vào Activate card (Kích hoạt thẻ).
 4. Nhập bốn chữ số cuối của thẻ doanh nghiệp Shopify Credit vật lý, sau đó nhấp vào Tiếp.
 5. Nhập mã số định danh cá nhân (PIN) gồm bốn chữ số cho thẻ.
 6. Nhấp vào Next (Tiếp).
 7. Nhập lại mã PIN của bạn, sau đó nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Khi nhấp vào Xác nhận, bạn sẽ kích hoạt và thẻ và có thể dùng thẻ cho cả giao dịch trực tuyến và trực tiếp.

Xem thông tin thẻ phi vật lý

Bạn có thể xem thông tin thẻ phi vật lý trên trang quản trị Shopify.

Vì lý do bảo mật, có thể bạn sẽ cần xác thực tài khoản trước khi tiếp tục.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Trong mục Thẻ của bạn, nhấp vào thẻ phi vật lý.
 3. Nhấp vào Hiển thị số.

Liên kết thẻ doanh nghiệp Shopify Credit với ví điện tử

Nếu chưa liên kết thẻ với ví như Apple Wallet hoặc Google Pay khi thiết lập tài khoản Shopify Credit thì bạn có thể liên kết bất cứ lúc nào.

Bước:

 1. Xem số thẻ doanh nghiệp Shopify Credit của bạn bằng một trong những cách sau:

 2. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng ví để thêm thẻ.

Thay thế thẻ doanh nghiệp Shopify Credit

Bạn có thể yêu cầu mở thẻ doanh nghiệp Shopify Credit mới nếu cần. Mỗi cửa hàng chỉ được có một thẻ phi vật lý và một thẻ vật lý. Nếu yêu cầu mở thẻ thay thế, thẻ doanh nghiệp Shopify Credit hiện tại của bạn sẽ bị hủy.

Vì lý do bảo mật, có thể bạn sẽ cần xác thực tài khoản trước khi tiếp tục.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Trong mục Thẻ của bạn, nhấp vào thẻ bạn muốn hủy và thay thế.
 3. Nhấp vào Khác rồi nhấp vào Hủy và thay thế.
 4. Chọn lý do hủy và thay thẻ doanh nghiệp Shopify Credit, sau đó nhấp vào Tiếp.
 5. Nhập thông tin vận chuyển.
 6. Nhấp vào Xác nhận và thay thẻ.

Đặt lại mã PIN cho thẻ doanh nghiệp Shopify Credit

Nếu bạn quên mã PIN hoặc cho rằng có người truy cập trái phép vào mã PIN của bạn thì bạn có thể đặt lại mã PIN cho thẻ doanh nghiệp Shopify Credit vật lý.

Vì lý do bảo mật, có thể bạn sẽ cần xác thực tài khoản trước khi tiếp tục.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Trong mục Thẻ của bạn, nhấp vào thẻ vật lý.
 3. Nhấp vào Khác rồi nhấp vào Đặt lại mã PIN.
 4. Nhập mã PIN gồm 4 chữ số rồi nhấp vào Tiếp.
 5. Nhập lại mã PIN của bạn, sau đó nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Khóa thẻ doanh nghiệp Shopify Credit

Nếu thẻ của bạn bị mất hoặc xâm phạm, bạn có thể khóa thẻ để ngăn người khác sử dụng thẻ.

Vì lý do bảo mật, có thể bạn sẽ cần xác thực tài khoản trước khi tiếp tục.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Trong mục Thẻ của bạn, nhấp vào thẻ bạn muốn khóa.
 3. Nhấp vào Khóa thẻ.
 4. Nhấp vào Khóa thẻ để xác nhận.

Sau khi xác định trạng thái của thẻ, thực hiện một trong những cách sau:

 • Nếu bạn đã tìm thấy thẻ hoặc chắc chắn rằng thẻ chưa bị xâm phạm thì bạn có thể mở khóa thẻ. Nhấp vào thẻ trong mục Thẻ của bạn, sau đó nhấp vào Mở khóa thẻ.
 • Nếu không tìm được thẻ hoặc xác định rằng thẻ đã bị xâm phạm, bạn có thể hủy và thay thẻ.

Khiếu nại về một khoản phí

Bạn có thể khiếu nại về một khoản phí trên thẻ doanh nghiệp Shopify Credit vì những lý do sau:

 • gian lận
 • chưa nhận được
 • sao chép
 • hàng hóa không giống mô tả
 • dịch vụ không giống mô tả
 • đã bị hủy
 • lý do khác

Gửi email đến support-credit@shopify.com để khiếu nại về một khoản phí trên thẻ doanh nghiệp Shopify Credit. Trong email của bạn, hãy cung cấp càng bằng chứng và thông tin nhiều nhất có thể.

Cập nhật thông tin chủ thẻ Shopify Credit

Nếu những thông tin như địa chỉ thanh toán hoặc số điện thoại có thay đổi thì bạn có thể cập nhật chi tiết chủ thẻ trên trang quản trị Shopify. Thông tin chủ thẻ không được khác nhau giữa thẻ vật lý và thẻ phi vật lý. Nếu bạn thay đổi chi tiết chủ thẻ thì thay đổi sẽ áp dụng cho cả hai loại thẻ.

Vì lý do bảo mật, có thể bạn sẽ cần xác thực tài khoản trước khi tiếp tục.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Trong mục Thẻ của bạn, nhấp vào thẻ vật lý hoặc thẻ phi vật lý.
 3. Nhấp vào Xem thông tin chủ thẻ.
 4. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
 5. Nhập thông tin đã cập nhật.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí