Quản lý nhân viên

Bạn có thể thêm nhân viên vào cửa hàng để nhân viên có thể hoàn tất tác vụ trong trang quản trị Shopify. Bạn có thể cấp quyền cho nhân viên để cho phép bạn quản lý những gì nhân viên cửa hàng có thể xem hoặc làm trong trang quản trị Shopify hoặc Shopify POS. Gói giá của cửa hàng quyết định số lượng nhân viên bạn có thể thêm ngoài chủ cửa hàng.

Theo mặc định, nhân viên không có quyền và phải được cấp quyền. Một số thao tác chỉ chủ cửa hàng mới có quyền thực hiện. Hãy cân nhắc kỹ các quyền bạn cấp cho nhân viên và tham khảo Giới thiệu về quyền của nhân viên để biết thêm thông tin. Vì lý do an toàn, hãy tạo thông tin đăng nhập cho từng nhân viên.

Cấp cho nhân viên thông tin đăng nhập của nhân viên cũng giúp họ nhận được hỗ trợ chuyên môn tốt hơn. Bộ phận hỗ trợ của Shopify tư vấn và hỗ trợ dựa trên quyền của nhân viên. Nếu nhân viên có tài khoản nhân viên, Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể hỗ trợ chi tiết tại tất cả các khu vực của trang quản trị mà nhân viên có quyền truy cập. Nếu nhân viên không có tài khoản nhân viên, Bộ phận hỗ trợ của Shopify chỉ có thể đưa ra tư vấn chung.

Thêm nhân viên

Bạn có thể thêm tài khoản nhân viên vào cửa hàng Shopify để nhân viên có thể đăng nhập với tư cách người dùng riêng. Để thêm nhân viên, bạn phải là chủ cửa hàng hoặc có quyền Chỉnh sửa quyềnThêm và xóa quyền nhân viên.

Nếu muốn thêm nhân viên có thể đăng nhập vào trang quản trị và Shopify POS, bạn cũng cần quyền Quản lý nhân viên Point of Saleyêu cầu đăng nhập Shopify POS. Tham khảo Thêm nhân viên Point of Sale để thêm nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Users and permissions (Người dùng và quyền).

 2. Nhấp vào Add staff (Thêm nhân viên).

 3. Nhập họ tên của nhân viên theo đúng giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp và địa chỉ email của nhân viên.

 4. Tích chọn các quyền mà bạn muốn cấp cho nhân viên. Nếu bạn muốn cấp cho nhân viên toàn quyền hiện có, tích chọn Select all (Chọn tất cả).

 5. Nhấp vào Send invite (Gửi lời mời).

Nhân viên sẽ nhận được lời mời qua email. Lời mời tạo thông tin đăng nhập của nhân viên sẽ hết hạn trong vòng 7 ngày.

Tạo nhân viên

Sau khi thêm nhân viên, nhân viên cần chấp nhận lời mời để hoàn tất thiết lập thông tin đăng nhập.

Các bước thực hiện:

 1. Trong email lời mời, nhấp vào Create staff (Tạo nhân viên) rồi nhấp vào Accept invite (Chấp nhận lời mời).

 2. Không bắt buộc: Nếu không có ID Shopify, bạn cần điền những thông tin sau:

 3. địa chỉ email

 4. Họ và tên

 5. số điện thoại (không bắt buộc)

 6. mật khẩu

 7. Nhấp vào Create account (Tạo tài khoản).

Cấp quyền truy cập vào Shopify POS

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền Xem nhân viên và quản lý quyền, bạn có thể cấp cho nhân viên hiện tại quyền truy cập vào trang quản trị Shopify và ứng dụng Point of Sale (POS).

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Users and permissions (Người dùng và quyền).

 2. Nhấp vào nhân viên bạn muốn cấp quyền truy cập vào Shopify POS.

 3. Trong mục Quyền truy cập Điểm bán hàng, nhấp vào Cấp quyền truy cập Điểm bán hàng cho nhân viên này.

 4. Trong danh sách VAI TRÒ TẠI POS, chọn vai trò bạn muốn chỉ định cho nhân viên.

 5. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn tạo mã PIN khác mã PIN mặc định, trong mục Mã PIN, nhấp vào Generate random PIN (Tạo mã PIN ngẫu nhiên) hoặc nhập mã PIN. Nhân viên sử dụng mã PIN này để truy cập Shopify POS. Đảm bảo nhân viên của bạn biết mã PIN mới.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn cũng có thể tạo và chỉ định vai trò cho nhân viên Shopify POS, để tìm hiểu thêm, tham khảo Quản lý nhân viên Point of Sale.

Quản lý nhân viên

Chủ cửa hàng và nhân viên có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết của tài khoản và thêm hình ảnh vào tài khoản khi đăng nhập vào trang quản trị Shopify bằng thông tin đăng nhập. Bạn chỉ có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết cho tài khoản của mình.

Chỉnh sửa quyền của nhân viên

Bạn phải là chủ cửa hàng hoặc có quyền Chỉnh sửa quyền để chỉnh sửa quyền của nhân viên. Có thể bạn sẽ không chỉnh sửa được quyền của nhân viên trong một số trường hợp, tham khảo Giới thiệu về quyền chỉnh sửa để biết thêm thông tin.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Users and permissions (Người dùng và quyền).

 2. Nhấp vào nhân viên bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Bạn có thể tích chọn các quyền bạn muốn cấp cho nhân viên hoặc bỏ tích chọn các quyền bạn muốn xóa. Nếu bạn muốn cấp cho nhân viên toàn quyền hiện có, tích chọn Select all (Chọn tất cả).

 4. Nhấp vào Save (Lưu) để xác nhận thay đổi.

Cập nhật thông tin chi tiết của nhân viên

Bạn luôn có thể thay đổi thông tin đăng nhập của mình để cập nhật thông tin chi tiết của tài khoản.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.

 2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản).

 3. Cập nhật chi tiết tài khoản nếu cần.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Cập nhật email của nhân viên

Nếu bạn sử dụng ID Shopify, những thay đổi đối với địa chỉ email sẽ được áp dụng cho tất cả các cửa hàng liên kết với ID Shopify của bạn.

Nếu bạn cần cập nhật địa chỉ email cho nhân viên hiện tại, thêm nhân viên mới bằng địa chỉ email mới. Nếu cần cập nhật địa chỉ email của chủ cửa hàng, hãy chuyển quyền sở hữu cho nhân viên mới.

Thu hồi quyền truy cập thiết bị của nhân viên

Nếu nhân viên sử dụng một thiết bị hoặc ứng dụng cho cửa hàng Shopify của bạn và làm mất thiết bị, bạn có thể đăng xuất nhân viên đó và yêu cầu họ đăng nhập lại. Điều này có thể giúp ngăn ngừa người dùng không xác định truy cập vào cửa hàng của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Users and permissions (Người dùng và quyền).

 2. Nhấp vào tên nhân viên.

 3. Nhấp vào Revoke Access (Thu hồi quyền truy cập) bên cạnh thiết bị hoặc ứng dụng.

 4. Nhấp vào Revoke (Thu hồi) để xác nhận.

Nhân viên không thể truy cập cửa hàng của bạn bằng thiết bị đó mà không đăng nhập lại.

Hủy kích hoạt hoặc kích hoạt lại nhân viên

Bạn có thể hủy kích hoạt nhân viên để họ không thể đăng nhập vào cửa hàng của bạn nữa. Vì mục đích an toàn, hãy hủy kích hoạt mọi thông tin đăng nhập không sử dụng của nhân viên.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Users and permissions (Người dùng và quyền).

 2. Nhấp vào tên nhân viên.

 3. Nhấp vào Deactivate staff (Hủy kích hoạt nhân viên) hoặc Suspend access (Tạm ngưng quyền truy cập).

 4. Sau đó nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt) hoặc Suspend (Tạm ngưng).

Bạn có thể kích hoạt lại nhân viên bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào Activate (Kích hoạt) hoặc Reactivate (Kích hoạt lại).

Xóa nhân viên

Chủ cửa hàng và nhân viên có quyền Thêm và xóa nhân viên có thể xóa nhân viên khỏi cửa hàng. Bạn không thể hoàn tác thao tác này. Nếu có một hoặc nhiều nhân viên dùng chung tài khoản bạn muốn xóa, trước tiên, hãy tạo tài khoản nhân viên riêng cho nhân viên đang hoạt động.

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Users and permissions (Người dùng và quyền).

 2. Nhấp vào tên nhân viên.

 3. Nhấp vào Delete staff (Xóa nhân viên) hoặc Remove staff (Gỡ nhân viên) để xóa vĩnh viễn nhân viên khỏi cửa hàng. Nếu bạn muốn xóa thông tin đăng nhập của nhân viên, nhấp vào Remove my staff access (Xóa quyền truy cập của nhân viên).

 4. Nhấp vào Delete (Xóa) hoặc Remove (Gỡ).

Nhân viên sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi trang quản trị Shopify.

Xóa cộng tác viên

Bạn có thể xóa cộng tác viên vĩnh viễn khỏi cửa hàng. Bạn không thể hoàn tác thao tác này.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Users and permissions (Người dùng và quyền).

 2. Nhấp vào tên cộng tác viên.

 3. Nhấp vào Delete collaborator account (Xóa tài khoản cộng tác viên) hoặc Remove collaborator account (Gỡ tài khoản cộng tác viên).

 4. Trong hộp thoại xác nhận, nhấp vào Delete (Xóa).

Cộng tác viên bị xóa vĩnh viễn khỏi trang quản trị Shopify. Nếu bạn muốn cấp lại quyền truy cập cho cộng tác viên, cộng tác viên cần gửi lại yêu cầu cộng tác viên.

Chuyển quyền sở hữu cửa hàng

Chủ cửa hàng có thể chọn nhân viên khác làm chủ cửa hàng và chuyển quyền sở hữu cửa hàng cho họ. Quy trình này chỉ áp dụng cho việc chuyển quyền sở hữu cửa hàng. Nếu bạn muốn chuyển quyền sở hữu tổ chức, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus.

Cân nhắc việc chuyển quyền sở hữu cửa hàng

Trước khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng, bạn hãy cân nhắc những điểm sau:

 • Cửa hàng của bạn chỉ có thể có một chủ sở hữu cửa hàng tại một thời điểm. Chỉ chủ sở hữu cửa hàng có toàn quyền truy cập vào tất cả các phần của trang quản trị Shopify và quản lý thông tin tài khoản. Nếu bạn chọn nhân viên khác làm chủ sở hữu cửa hàng, bạn sẽ mất quyền truy cập không giới hạn này và không thể quản lý quyền nhân viên trong tương lai.

 • Nếu bạn chuyển quyền sở hữu cửa hàng qua giao dịch trên Sàn giao dịch, đội ngũ tài khoản Shopify sẽ khởi tạo quá trình chuyển quyền sở hữu. Nếu cố gắng tự chuyển quyền sở hữu trong một giao dịch trên Sàn giao dịch, bạn sẽ bị cấm sử dụng Sàn giao dịch vĩnh viễn.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào cửa hàng với tư cách chủ cửa hàng.

 2. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Users and permissions (Người dùng và quyền).

 3. Nhấp vào Transfer ownership (Chuyển quyền sở hữu).

 4. Nhập email của chủ cửa hàng mới. Nếu chủ cửa hàng mới không phải là nhân viên hiện tại, bạn cần nhập cả tên của người đó.

 5. Nhập mật khẩu để xác nhận thay đổi.

 6. Nhấp vào Transfer store ownership (Chuyển quyền sở hữu cửa hàng).

Xem lịch sử đăng nhập

chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền Chỉnh sửa quyền, bạn có thể xem lại lịch sử đăng nhập của bất kỳ nhân viên nào. Nhân viên cũng có thể xem lại lịch sử đăng nhập của chính mình.

Bạn cần định kỳ xem lại lịch sử đăng nhập của nhân viên để đảm bảo không có truy cập từ ISP, địa điểm hoặc địa chỉ IP không xác định. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy tài khoản đã bị xâm phạm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Users and permissions (Người dùng và quyền).

 2. Nhấp vào tên nhân viên.

Trong mục Lịch sử đăng nhập gần đây, bạn có thể xem năm phiên đăng nhập mới nhất và những thông tin sau của mỗi phiên:

 • Ngày
 • Địa chỉ IP
 • ISP (nhà cung cấp dịch vụ Internet)
 • Vị trí của nhân viên lúc đăng nhập
 • Trình duyệt web và phiên bản hệ điều hành (bạn có thể thấy thông tin này bằng cách di chuột qua biểu tượng thông tin).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí