Quản lý nhân viên

Bạn có thể thêm nhân viên vào cửa hàng để nhân viên có thể hoàn tất tác vụ trong trang quản trị Shopify. Bạn có thể cấp quyền cho nhân viên để cho phép bạn quản lý những gì nhân viên cửa hàng có thể xem hoặc làm trong trang quản trị Shopify hoặc Shopify POS. Gói giá của cửa hàng quyết định số lượng nhân viên bạn có thể thêm ngoài chủ cửa hàng.

Theo mặc định, nhân viên không có quyền nào và cần được cấp quyền. Một số thao tác chỉ chủ cửa hàng mới có quyền thực hiện. Hãy cân nhắc kỹ các quyền bạn cấp cho nhân viên. Vì lý do bảo mật, chỉ tạo một thông tin đăng nhập cho mỗi nhân viên.

Cấp cho nhân viên thông tin đăng nhập của nhân viên cũng giúp họ nhận được hỗ trợ chuyên môn tốt hơn. Bộ phận hỗ trợ của Shopify tư vấn và hỗ trợ dựa trên các quyền mà nhân viên có. Nếu nhân viên có tài khoản nhân viên, Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể hỗ trợ cụ thể tại tất cả các khu vực của trang quản trị mà nhân viên có quyền truy cập. Nếu nhân viên không có tài khoản nhân viên, Bộ phận hỗ trợ của Shopify chỉ có thể đưa ra tư vấn chung.

Thêm nhân viên

Bạn có thể thêm tài khoản nhân viên vào cửa hàng Shopify để nhân viên có thể đăng nhập với tư cách người dùng riêng. Để thêm nhân viên, bạn phải là chủ cửa hàng hoặc có quyền Chỉnh sửa quyềnThêm và xóa quyền nhân viên.

Nếu muốn thêm nhân viên có thể đăng nhập vào trang quản trị và vào Shopify POS để thêm nhân viên chỉ sử dụng ứng dụng POS, bạn cũng cần quyền Quản lý nhân viên Point of Salecác quyền cần thiết trong Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Người dùng và quyền.
 2. Nhấp vào Add staff (Thêm nhân viên).
 3. Nhập họ tên đầy đủ của nhân viên hiển thị trên bất kỳ giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp và địa chỉ email của nhân viên.
 4. Thực hiện một trong hai cách sau:

  • Chọn quyền bạn muốn cấp cho nhân viên.
  • Để cấp cho nhân viên tất cả quyền có sẵn, chọn Chọn tất cả.
 5. Nhấp vào Send invite (Gửi lời mời).

Nhân viên sẽ nhận được lời mời qua email. Lời mời tạo thông tin đăng nhập của nhân viên sẽ hết hạn trong vòng 7 ngày.

Tạo nhân viên

Sau khi bạn thêm nhân viên, nhân viên cần chấp nhận lời mời của bạn để hoàn tất quá trình thiết lập thông tin đăng nhập của nhân viên.

Các bước thực hiện:

 1. Trong email lời mời, nhấp vào Create staff (Tạo nhân viên) rồi nhấp vào Accept invite (Chấp nhận lời mời).
 2. Không bắt buộc: Để tạo ID Shopify, nhập những thông tin sau:

  • địa chỉ email
  • Họ và tên
  • số điện thoại (không bắt buộc)
  • mật khẩu
 3. Nhấp vào Create account (Tạo tài khoản).

Cấp quyền tại Shopify POS

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền Chỉnh sửa quyền, bạn có thể cấp cho nhân viên hiện tại quyền truy cập vào trang quản trị Shopify và ứng dụng Point of Sale (POS).

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Người dùng và quyền.
 2. Nhấp vào tên nhân viên.
 3. Trong mục Quyền truy cập Point of Sale, nhấp vào Truy cập Point of Sale.
 4. Trong danh sách Vai trò tại POS, chọn vai trò bạn muốn chỉ định cho nhân viên.
 5. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn tạo mã PIN khác mã PIN mặc định, trong mục Mã PIN, nhấp vào Tạo mã PIN ngẫu nhiên hoặc nhập mã PIN. Nhân viên sử dụng mã PIN này để truy cập Shopify POS. Hãy đảm bảo nhân viên của bạn biết mã PIN của mình.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn cũng có thể tạo và chỉ định vai trò cho nhân viên Shopify POS. Tìm hiểu thêm về quản lý nhân viên của Điểm bán hàng.

Quản lý nhân viên

Chủ sở hữu cửa hàng và nhân viên có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết của tài khoản và thêm hình ảnh vào tài khoản khi đăng nhập vào trang quản trị Shopify bằng thông tin xác thực. Bạn chỉ có thể chỉnh sửa thông chi tiết cho tài khoản của mình.

Chỉnh sửa quyền nhân viên

Bạn phải là chủ cửa hàng hoặc có quyền Chỉnh sửa quyền để chỉnh sửa quyền của nhân viên khác. Quyền bạn có thể chỉnh sửa đối với nhân viên khác phụ thuộc vào quyền bạn có. Có thể bạn không chỉnh sửa được quyền nhân viên trong một số trường hợp. Tìm hiểu thêm về quyền Chỉnh sửa quyền.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Users and permissions (Người dùng và quyền).
 2. Nhấp vào tên nhân viên.
 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào dưới đây:

  • Chọn quyền bạn muốn cấp cho nhân viên.
  • Xóa các quyền bạn muốn loại bỏ.
  • Để cấp cho nhân viên tất cả quyền có sẵn, chọn Chọn tất cả.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Cập nhật chi tiết nhân viên

Bạn luôn có thể thay đổi thông tin đăng nhập của mình để cập nhật thông tin chi tiết của tài khoản.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.

 2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản).

 3. Cập nhật chi tiết tài khoản của bạn.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Cập nhật email của nhân viên

Nếu bạn sử dụng ID Shopify và thay đổi địa chỉ email, địa chỉ email của bạn sẽ được cập nhật cho tất cả cửa hàng được liên kết với ID Shopify.

 • Nếu bạn cần cập nhật địa chỉ email cho nhân viên hiện tại, hãy thêm nhân viên mới và nhập địa chỉ email mới.
 • Nếu bạn cần cập nhật địa chỉ email cho chủ cửa hàng, hãy thêm nhân viên mới, sau đó chuyển quyền sở hữu cho họ.

Thu hồi quyền của nhân viên đối với thiết bị

Nếu nhân viên hiện tại sử dụng thiết bị hoặc ứng dụng để truy cập cửa hàng Shopify nhưng mất thiết bị, bạn có thể đăng xuất cho nhân viên đó và yêu cầu nhân viên đăng nhập lại. Điều này có thể giúp ngăn người dùng không xác định truy cập cửa hàng của bạn.

Chỉ chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền Thu hồi token truy cập đối với nhân viên khác mới có thể thu hồi quyền truy cập thiết bị của nhân viên.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Người dùng và quyền.
 2. Nhấp vào tên nhân viên.
 3. Nhấp vào Revoke Access (Thu hồi quyền truy cập) bên cạnh thiết bị hoặc ứng dụng.
 4. Nhấp vào Revoke (Thu hồi) để xác nhận.

Nhân viên không thể truy cập cửa hàng của bạn bằng thiết bị đó mà không đăng nhập lại.

Hủy kích hoạt hoặc kích hoạt lại tài khoản của nhân viên

Bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản nhân viên nếu muốn nhân viên không đăng nhập vào cửa hàng của bạn nữa. Vì mục đích bảo mật, hãy hủy kích hoạt mọi thông tin đăng nhập không sử dụng của nhân viên.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Người dùng và quyền.
 2. Nhấp vào tên nhân viên.
 3. Nhấp vào Tạm ngưng quyền truy cập.
 4. Nhấp vào Tạm ngưng.

Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản nhân viên bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào Kích hoạt lại.

Xóa tài khoản nhân viên khỏi cửa hàng

Chủ cửa hàng và nhân viên có quyền Thêm và xóa nhân viên có thể xóa tài khoản nhân viên khỏi cửa hàng. Bạn không thể hoàn tác hành động này. Nếu có một hoặc nhiều nhân viên dùng chung một tài khoản bạn muốn xóa, trước tiên, hãy tạo tài khoản nhân viên riêng cho nhân viên đang hoạt động.

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Người dùng và quyền.
 2. Nhấp vào tên nhân viên.
 3. Để xóa nhân viên vĩnh viễn khỏi cửa hàng, nhấp vào Remove *staff name*( Xóa *tên nhân viên).
 4. Nhập mật khẩu cho tài khoản nhân viên bạn đã đăng nhập, sau đó nhấp vào Xóa.

Tài khoản của nhân viên bị xóa vĩnh viễn khỏi cửa hàng và không còn trên trang quản trị Shopify nữa.

Xóa tài khoản cộng tác viên

Bạn có thể xóa vĩnh viễn tài khoản cộng tác viên khỏi cửa hàng. Bạn không thể hoàn tác hành động này.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Người dùng và quyền.
 2. Nhấp vào tên cộng tác viên.
 3. Nhấp vào Xóa tài khoản cộng tác viên.
 4. Nhập mật khẩu, rồi nhấp vào Xóa.

Tài khoản cộng tác viên bị xóa vĩnh viễn khỏi cửa hàng và không còn tồn tại trong trang quản trị Shopify nữa. Nếu bạn muốn cấp lại quyền truy cập cho cộng tác viên, cộng tác viên cần gửi lại yêu cầu của cộng tác viên.

Chuyển nhượng quyền sở hữu cửa hàng

Chủ cửa hàng có thể chọn nhân viên khác làm chủ cửa hàng và chuyển quyền sở hữu cửa hàng cho họ. Quy trình này chỉ áp dụng cho việc chuyển quyền sở hữu cửa hàng. Nếu bạn muốn chuyển quyền sở hữu tổ chức, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus.

Những lưu ý khi chuyển nhượng quyền sở hữu cửa hàng

Trước khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng, bạn hãy cân nhắc những điểm sau:

 • Cửa hàng của bạn chỉ có thể có một chủ sở hữu cửa hàng tại một thời điểm. Chỉ chủ sở hữu cửa hàng có toàn quyền truy cập vào tất cả các phần của trang quản trị Shopify và quản lý thông tin chi tiết tài khoản. Nếu bạn chọn nhân viên khác làm chủ sở hữu cửa hàng, bạn sẽ mất quyền truy cập không giới hạn này và có khả năng bạn sẽ không thể quản lý quyền nhân viên trong tương lai.
 • Khi bán hoặc tặng cửa hàng cho chủ sở hữu mới, hãy nhớ cập nhật thông tin thanh toán và thông tin Shopify Payments nếu đã thiết lập. Chủ sở hữu mới sẽ phải hoàn tất các bước sau đây trong thời gian sớm nhất sau khi chuyển giao:
  • Cập nhật chi tiết thanh toán. Đây là việc quan trọng để tránh tính phí cho phương thức thanh toán của chủ sở hữu ban đầu.
  • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ và yêu cầu cập nhật các chi tiết hiện tại về Shopify Payments thành thông tin chi tiết của chủ sở hữu mới. Việc này quan trọng vì liên quan đến thuế.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào cửa hàng với tư cách chủ cửa hàng.

 2. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Người dùng và quyền.

 3. Nhấp vào Transfer ownership (Chuyển quyền sở hữu).

 4. Nhập email của chủ cửa hàng mới. Nếu chủ cửa hàng mới không phải là nhân viên hiện tại, bạn cần nhập cả tên của người đó.

 5. Nhập mật khẩu để xác nhận thay đổi.

 6. Nhấp vào Transfer store ownership (Chuyển quyền sở hữu cửa hàng).

Xem lịch sử đăng nhập

Là chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền Chỉnh sửa quyền, bạn có thể xem lại lịch sử đăng nhập của bất kỳ nhân viên nào. Nhân viên cũng có thể xem lịch sử đăng nhập của cá nhân mình.

Bạn cần định kỳ xem lại lịch sử đăng nhập của nhân viên để đảm bảo không có truy cập từ ISP, địa điểm hoặc địa chỉ IP không xác định. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy tài khoản nhân viên đã bị xâm phạm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Người dùng và quyền.
 2. Nhấp vào tên nhân viên.
 3. Trong mục Lịch sử đăng nhập gần đây, xem lại năm phiên đăng nhập mới nhất và những thông tin sau của mỗi phiên:
  • date
  • Địa chỉ IP
  • ISP (nhà cung cấp dịch vụ Internet)
  • địa điểm của nhân viên lúc đăng nhập
  • trình duyệt web và phiên bản hệ điều hành mà bạn có thể xem lại bằng cách di con trỏ đến biểu tượng thông tin

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí