Quản lý nhân viên

Với vai trò chủ sở hữu cửa hàng, bạn có thể tạo từng nhân viên có thể đăng nhập vào trang quản trị Shopify.

Sau khi tạo nhân viên, bạn có thể đặt quyền và kiểm soát những phần của trang quản trị mà nhân viên truy cập được.

Lưu ý: Đối với Shopify POS, bạn có thể tạo mã PIN nhân viên chỉ dành cho POS không cho nhân viên quyền truy cập vào trang quản trị Shopify. Nhân viên đã tạo trong trang quản trị Shopify phải có quyền truy cập phù hợp để sử dụng trang quản trị Shopify ngoài Shopify POS.

Trao quyền truy cập vào cửa hàng cho nhân viên

chủ sở hữu cửa hàng, bạn có thể trao cho nhân viên quyền truy cập vào cửa hàng bằng cách gửi lời mời đến địa chỉ email của họ.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập với vai trò chủ sở hữu cửa hàng.

 2. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Gói và quyền.

 3. Trong mục Staff (Nhân viên) của Permissions (Quyền), nhấp vào Add staff (Thêm nhân viên).

 4. Nhập tên, họ và địa chỉ email cho nhân viên mới. Đảm bảo nhập họ tên đầy đủ của nhân viên như trên các giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp.

Lưu ý: Theo mặc định, nhân viên có toàn quyền truy cập vào trang quản trị của bạn. Bạn có thể bỏ chọn hộp kiểm Staff has full permissions (Nhân viên có toàn quyền) để hạn chế nhân viên này truy cập vào các khu vực trong trang quản trị.

 1. Nhấp vào Send invite (Gửi lời mời).

Lời mời tạo tài khoản được gửi qua email đến nhân viên mới.

Thiết lập nhân viên

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào liên kết trong email lời mời để chấp nhận lời mời.

 2. Trên trang thiết lập nhân viên, hoàn tất biểu mẫu với thông tin sau:

- Địa chỉ email. - Họ tên. - Số điện thoại (không bắt buộc). - Mật khẩu.

 1. Nhấp vào Create account (Tạo tài khoản).

Nhân viên hiện tại có thể đăng nhập vào trang quản trị Shopify bằng cách sử dụng địa chỉ email và mật khẩu. Họ cũng có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết trong tài khoản của mình.

Quản lý nhân viên

Chủ sở hữu cửa hàng và nhân viên có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết của tài khoản và thêm hình ảnh vào tài khoản khi đăng nhập vào trang quản trị Shopify bằng thông tin đăng nhập. Chủ sở hữu cửa hàng và nhân viên chỉ có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết cho tài khoản của mình.

Thay đổi thông tin chi tiết của tài khoản

Là chủ sở hữu cửa hàng hoặc nhân viên, bạn có thể thay đổi tài khoản của mình.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.

 2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản) hoặc Your profile (Hồ sơ của bạn).

Lưu ý: Nếu chưa thiết lập thông tin đăng nhập một lần, bạn sẽ thấy Hồ sơ của bạn thay vì Quản lý tài khoản.

 1. Cập nhật chi tiết tài khoản nếu cần.

 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu đã thiết lập tính năng đăng nhập một lần, việc thay đổi địa chỉ email trong mục hồ sơ sẽ thay đổi địa chỉ email cho tất cả các cửa hàng liên kết theo đăng nhập một lần đó.
Nếu bạn là chủ sở hữu cửa hàng và muốn dùng một địa chỉ email khác cho cửa hàng, bạn cần thêm nhân viên để sử dụng địa chỉ email đó, rồi chuyển quyền sở hữu cho nhân viên đó.
Nếu bạn là nhân viên cửa hàng và muốn dùng địa chỉ email khác cho cửa hàng, bạn cần liên hệ với chủ sở hữu cửa hàng để yêu cầu thêm bạn vào cửa hàng đó với vai trò nhân viên bằng địa chỉ email khác và xóa quyền nhân viên đối với địa chỉ email hiện đang dùng cho cửa hàng đó.

Xem lịch sử đăng nhập của nhân viên

chủ sở hữu cửa hàng hoặc nhân viên có toàn quyền, bạn có thể xem lịch sử đăng nhập của mọi nhân viên. Nhân viên cũng có thể xem lịch sử đăng nhập của cá nhân mình.

Bạn cần định kỳ xem lại lịch sử đăng nhập của nhân viên để đảm bảo không có truy cập từ ISP, địa điểm hoặc địa chỉ IP không xác định. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy tài khoản đã bị xâm phạm.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Gói và quyền.

 2. Trong mục Permissions (Quyền truy cập), nhấp vào tên nhân viên mà bạn muốn xem.

Trong mục Recent login history (Lịch sử đăng nhập gần đây), bạn có thể xem năm phiên đăng nhập mới nhất và những thông tin sau của mỗi phiên:

 • Ngày
 • Địa chỉ IP
 • ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet)
 • Vị trí của nhân viên lúc đăng nhập
 • Phiên bản trình duyệt web và hệ điều hành (bạn có thể thấy thông tin này bằng cách di chuột qua biểu tượng thông tin).

Thu hồi quyền truy cập thiết bị của nhân viên

Nếu nhân viên của bạn đang sử dụng một thiết bị hoặc ứng dụng cho cửa hàng Shopify của bạn và làm mất thiết bị, bạn có thể đăng xuất nhân viên đó và yêu cầu họ đăng nhập lại. Điều này có thể giúp ngăn ngừa người dùng không xác định truy cập vào cửa hàng của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập với vai trò chủ sở hữu cửa hàng.

 2. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Gói và quyền.

 3. Trong mục Permissions (Quyền), nhấp vào tên nhân viên.

 4. Trong mục Ứng dụng, nhấp vào Revoke Access (Thu hồi quyền truy cập) bên cạnh thiết bị hoặc ứng dụng phù hợp.

 5. Trong hộp thoại xác nhận, nhấp vào Revoke (Thu hồi) để xác nhận.

Nhân viên không thể truy cập cửa hàng của bạn bằng thiết bị đó mà không đăng nhập lại.

Hủy kích hoạt hoặc kích hoạt lại nhân viên

Bạn có thể hủy kích hoạt nhân viên để thu hồi quyền truy cập vào cửa hàng. Bạn có tùy chọn kích hoạt lại cho họ bất kỳ lúc nào.

Hủy kích hoạt nhân viên

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập với vai trò chủ sở hữu cửa hàng.

 2. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Gói và quyền.

 3. Trong mục Staff (Nhân viên), nhấp vào tên nhân viên.

 4. Nhấp vào Deactivate staff (Hủy kích hoạt nhân viên) hoặc Suspend access (Tạm ngưng quyền truy cập).

 5. Trong hộp thoại xác nhận, nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt) hoặc Suspend (Tạm ngưng).

Nhân viên đó không còn xuất hiện trong danh sách nhân viên trên trang Plan and permissions (Gói và quyền truy cập), cũng như không thể truy cập vào cửa hàng của bạn nữa.

Kích hoạt lại nhân viên

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập với vai trò chủ sở hữu cửa hàng.

 2. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Gói và quyền.

 3. Trong mục Staff (Nhân viên), nhấp vào Show deactivated accounts (Hiển thị các tài khoản đã hủy kích hoạt).

 4. Nhấp vào tên của nhân viên bị hủy kích hoạt.

 5. Nhấp vào Activate (Kích hoạt) hoặc Reactivate (Kích hoạt lại).

Nhân viên đó hiện tại được liệt kê trong mục Staff (Nhân viên).

Xóa nhân viên

Nhân viên có thể xóa vĩnh viễn tài khoản của mình khỏi cửa hàng. Nhân viên cũng có thể bị xóa bởi chủ sở hữu cửa hàng. Không thể hoàn tác thao tác này.

Nếu một hoặc nhiều nhân viên dùng chung tài khoản bạn muốn xóa, trước tiên bạn cần tạo tài khoản riêng cho nhân viên đang hoạt động.

Xóa tài khoản nhân viên

Là chủ sở hữu cửa hàng, bạn có thể xóa tài khoản nhân viên khỏi cửa hàng.

 1. Đăng nhập với vai trò chủ sở hữu cửa hàng.

 2. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Gói và quyền.

 3. Trong mục Staff (Nhân viên), nhấp vào tên nhân viên.

 4. Nhấp vào Delete staff (Xóa nhân viên) hoặc Remove staff (Gỡ nhân viên) để xóa nhân viên khỏi cửa hàng vĩnh viễn.

 5. Tại hộp thoại xác nhận, nhấp vào Delete (Xóa).

Nhân viên bị xóa vĩnh viễn khỏi cửa hàng và không còn xuất hiện trong danh sách nhân viên trên trang Plan and permissions (Gói và quyền truy cập) cũng như không thể truy cập vào cửa hàng nữa.

Xóa tài khoản nhân viên của bạn

 1. Đăng nhập vào cửa hàng Shopify.

 2. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Gói và quyền.

 3. Trong mục Staff (Nhân viên), nhấp vào tên của bạn.

 4. Trong trang thông tin nhân viên, nhấp vào Remove my staff access (Xóa quyền nhân viên của tôi).

 5. Tại hộp thoại xác nhận, nhấp vào Remove (Xóa).

Xóa cộng tác viên

Bạn có thể xóa vĩnh viễn cộng tác viên khỏi cửa hàng. Hành động này không thể hoàn tác.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập với vai trò chủ sở hữu cửa hàng.

 2. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Gói và quyền.

 3. Trong mục Collaborators (Cộng tác viên), nhấp vào tên cộng tác viên.

 4. Trong mục Remove collaborator account (Xóa tài khoản cộng tác viên), nhấp vào Delete collaborator account (Xóa tài khoản cộng tác viên) hoặc Remove collaborator account (Xóa tài khoản cộng tác viên).

 5. Trong hộp thoại xác nhận, nhấp vào Delete (Xóa).

Cộng tác viên bị xóa vĩnh viễn khỏi cửa hàng của bạn và không còn xuất hiện trong danh sách Collaborators (Cộng tác viên) trên trang Plan and permissions (Gói và quyền truy cập), và không thể truy cập cửa hàng của bạn nữa.

Nếu bạn muốn trao quyền truy cập cho một cộng tác viên lần nữa, bạn phải yêu cầu người đó gửi lại yêu cầu cộng tác viên. Xem phần Trao quyền truy cập vào cửa hàng cho đối tác để biết thêm thông tin.

Chuyển quyền sở hữu cửa hàng cho nhân viên khác

Bạn có thể chọn một nhân viên khác làm chủ cửa hàng, sau đó chuyển quyền sở hữu cửa hàng cho nhân viên đó.

Cân nhắc việc chuyển quyền sở hữu cửa hàng

Trước khi chuyển quyền sở hữu cửa hàng, bạn hãy cân nhắc những điểm sau:

 • Cửa hàng của bạn chỉ có thể có một chủ sở hữu cửa hàng tại một thời điểm và chỉ chủ sở hữu cửa hàng có toàn quyền truy cập vào tất cả các phần của trang quản trị Shopify và quản lý thông tin tài khoản cũng như thanh toán. Nếu bạn chọn thành viên khác làm chủ sở hữu cửa hàng, bạn sẽ mất quyền truy cập không giới hạn này và không thể quản lý quyền nhân viên trong tương lai.

 • Nếu bạn chuyển quyền sở hữu cửa hàng qua giao dịch trên Sàn giao dịch, đội ngũ tài khoản Shopify sẽ khởi tạo quá trình chuyển quyền sở hữu. Nếu bạn cố gắng tự chuyển quyền sở hữu trong một giao dịch trên Sàn giao dịch, bạn sẽ bị cấm sử dụng Sàn giao dịch vĩnh viễn.

 • Quá trình này chỉ áp dụng cho việc chuyển quyền sở hữu cửa hàng. Nếu bạn muốn chuyển quyền sở hữu tổ chức, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập với vai trò chủ sở hữu cửa hàng.

 2. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Gói và quyền.

 3. Trong mục Permissions (Quyền), nhấp vào Transfer ownership (Chuyển quyền sở hữu).

 4. Trong hộp thoại Transfer store ownership (Chuyển quyền sở hữu cửa hàng), nhập email của chủ cửa hàng mới. Nếu chủ cửa hàng mới không phải là nhân viên hiện tại, bạn cần nhập cả tên người đó.

 5. Nhập mật khẩu để xác nhận thay đổi.

 6. Nhấp vào Transfer store ownership (Chuyển quyền sở hữu cửa hàng).

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí