Zarządzanie pracownikami

Możesz dodać pracowników do swojego sklepu, tak aby mogli wykonywać zadania w panelu administracyjnym Shopify. Możesz nadać swoim pracownikom uprawnienia, aby określić, jakie obszary mają być dla nich widoczne oraz jakie czynności mogą wykonywać w panelu administracyjnym Shopify lub Shopify POS. Plan cenowy, którego używasz w sklepie, określa, ilu pracowników możesz dodać oprócz właściciela sklepu.

Domyślnie pracownicy nie mają uprawnień i należy im je przydzielić. Uprawnienia do wykonania niektórych czynności posiada tylko właściciel sklepu. Zachowaj ostrożność przy przydzielaniu uprawnień pracownikom. Ze względów bezpieczeństwa dla każdego pracownika utwórz tylko jeden login.

Nadanie pracownikowi loginu pracownika ułatwia również uzyskanie bardziej specjalistycznej pomocy technicznej. Pomoc techniczna Shopify oferuje porady i wsparcie na podstawie uprawnień danego pracownika. Jeśli pracownik ma konto pracownika, Pomoc techniczna Shopify może zapewnić szczegółowe wsparcie we wszystkich obszarach panelu administracyjnego, do których pracownik ma dostęp. Jeśli pracownik nie ma konta pracownika, Pomoc techniczna Shopify może zaoferować tylko ogólne porady.

Dodaj pracownika

Możesz dodać konta pracowników do sklepu Shopify, tak aby Twoi pracownicy mogli logować się jako osobni użytkownicy. Aby dodawać pracowników, musisz być właścicielem sklepu lub mieć uprawnienia do edycji oraz uprawnienia do dodawania i usuwania pracowników.

Jeśli chcesz dodać pracowników, którzy mogą zalogować się do panelu administracyjnego i do Shopify POS, aby dodać pracowników z dostępem tylko do aplikacji POS, musisz także posiadać uprawnienie Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży oraz wymagane uprawnienia do Shopify POS.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij Dodaj pracowników.
 3. Wprowadź imię i nazwisko pracownika, takie samo, jakie widnieje w jego dokumencie tożsamości, oraz adres e-mail.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz uprawnienia, które chcesz przydzielić pracownikowi.
  • Aby przydzielić pracownikowi wszystkie dostępne uprawnienia, wybierz opcję Wybierz wszystkie.
 5. Kliknij opcję Wyślij zaproszenie.

Pracownik otrzyma zaproszenie e-mailem. Zaproszenia do utworzenia loginu pracownika wygasają po 7 dniach.

Utwórz pracownika

Po dodaniu pracownika musi on zaakceptować Twoje zaproszenie, aby można było ukończyć konfigurację jego loginu pracownika.

Kroki:

 1. W e-mailu z zaproszeniem kliknij opcję Utwórz pracownika, a następnie kliknij opcję Akceptuj zaproszenie.
 2. Opcjonalnie: Aby utworzyć ID Shopify, musisz wprowadzić następujące informacje:

  • adres e-mail
  • imię i nazwisko
  • numer telefonu (opcjonalnie)
  • hasło
 3. Kliknij opcję Utwórz konto

Nadaj uprawnienia do Shopify POS

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub pracownikiem z uprawnieniem Edytuj uprawnienia, możesz udzielić pracownikom dostępu do panelu administracyjnego Shopify i aplikacji Punkt sprzedaży (POS).

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij nazwisko pracownika.
 3. W sekcji Dostęp do Punktu sprzedaży kliknij opcję Uzyskaj dostęp do Punktu sprzedaży.
 4. Na liście Rola POS wybierz rolę, którą chcesz przypisać pracownikowi.
 5. Opcjonalnie: Aby utworzyć PIN inny niż domyślny, w sekcji PIN kliknij opcję Generuj losowy PIN lub wprowadź kod PIN. Pracownik będzie korzystać z tego kodu PIN, aby uzyskać dostęp do aplikacji Shopify POS. Zadbaj o to, by pracownik znał swoje kody PIN.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Możesz także tworzyć i przypisywać role do pracowników Shopify POS. Dowiedz się więcej o zarządzaniu pracownikami Punktu sprzedaży.

Zarządzaj pracownikami

Właściciele sklepów i pracownicy mogą edytować dane swojego konta i dodać zdjęcie do konta, gdy zalogują się do panelu administracyjnego Shopify przy użyciu swoich poświadczeń. Mogą oni edytować wyłącznie dane dotyczące ich własnego konta.

Edytuj uprawnienia pracowników

Musisz być właścicielem sklepu lub mieć uprawnienie Edytuj uprawnienia, aby móc edytować uprawnienia innych pracowników. To, które uprawnienia innych pracowników możesz edytować, zależy od posiadanych przez Ciebie uprawnień. W niektórych przypadkach możesz nie mieć możliwości edytowania uprawnień pracowników. Dowiedz się więcej o uprawnieniu Edytuj uprawnienia.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij nazwisko pracownika.
 3. Wykonaj którąkolwiek z poniższych czynności:

  • Wybierz uprawnienia, które chcesz przydzielić pracownikowi.
  • Wyczyść uprawnienia, które chcesz usunąć.
  • Aby przydzielić pracownikowi wszystkie dostępne uprawnienia, wybierz opcję Wybierz wszystkie.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Aktualizuj dane pracowników

Zawsze możesz wprowadzić zmiany w swoim loginie, aby zaktualizować dane swojego konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij swoją nazwę użytkownika i zdjęcie dla konta.

 2. Kliknij Zarządzaj kontem.

 3. Zaktualizuj dane swojego konta.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zaktualizuj adresy e-mail pracowników

Jeśli używasz ID Shopify i zmienisz swój adres e-mail, Twój adres e-mail zostanie zaktualizowany dla wszystkich sklepów powiązanych z Twoim ID Shopify.

Cofnij uprawnienia pracownika do urządzenia

Jeśli w celu logowania do sklepu Shopify pracownik używa urządzenia lub aplikacji i utraci swoje urządzenie, możesz go wylogować i poprosić go o ponowne zalogowanie. W ten sposób uniemożliwisz nieznanym użytkownikom dostęp do Twojego sklepu.

Tylko właściciel sklepu lub pracownik z uprawnieniem Unieważnianie tokenów dostępu dla innych pracowników może odebrać uprawnienia pracowników do urządzenia.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij nazwisko pracownika.
 3. Kliknij opcję Cofnij dostęp obok urządzenia lub aplikacji.
 4. Kliknij opcję Cofnij, aby potwierdzić.

Twój pracownik nie może uzyskać dostępu do sklepu za pomocą tego urządzenia bez ponownego zalogowania.

Dezaktywuj lub ponownie aktywuj konto pracownika

Możesz dezaktywować konto pracownika, aby pracownik nie mógł już więcej logować się do Twojego sklepu. Ze względów bezpieczeństwa dezaktywuj wszelkie nieużywane loginy pracowników.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij nazwisko pracownika.
 3. Kliknij Wstrzymaj dostęp.
 4. Kliknij Wstrzymaj.

W każdej chwili możesz ponownie aktywować konto pracownika, klikając opcję Aktywuj ponownie.

Usuń konto pracownika ze sklepu

Właściciele sklepów i pracownicy z uprawnieniem Dodaj i usuń pracowników mogą usunąć konto pracownika ze sklepu. Tej czynności nie można cofnąć. Jeśli co najmniej jeden pracownik współdzieli konto, które chcesz usunąć, najpierw utwórz osobne konta pracowników dla aktywnych pracowników.

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij nazwisko pracownika.
 3. Aby trwale usunąć pracowników ze sklepu, kliknij opcję Usuń *nazwisko pracownika*.
 4. Wprowadź hasło do swojego konta pracownika, na które jesteś zalogowany(-a), a następnie kliknij opcję Usuń.

Konto pracownika zostanie trwale usunięte z Twojego sklepu i nie będzie już dostępne w panelu administracyjnym Shopify.

Usuń konto współpracownika

Możesz trwale usunąć konto współpracownika ze swojego sklepu. Tej czynności nie można cofnąć.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij nazwisko współpracownika.
 3. Kliknij Usuń konto współpracownika.
 4. Wpisz hasło, a następnie kliknij opcję Usuń.

Konto współpracownika zostanie trwale usunięte z Twojego sklepu i nie będzie już dostępne w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli chcesz ponownie udzielić współpracownikowi dostępu, musi on ponownie wysłać prośbę współpracownika.

Przenieś własność sklepu

Właściciel sklepu może wybrać innego pracownika, który ma być nowym właścicielem sklepu, i przenieść na niego własność sklepu. Ten proces ma zastosowanie tylko do przenoszenia własności sklepu. Jeśli chcesz przenieść własność organizacji, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify Plus.

Zagadnienia dotyczące przeniesienia własności sklepu

Przed przeniesieniem własności sklepu rozważ następujące kwestie:

 • Twój sklep może mieć tylko jednego właściciela. Tylko właściciel sklepu ma pełny dostęp do każdej części panelu administracyjnego Shopify i może zarządzać danymi konta. Jeśli wybierzesz innego pracownika do pełnienia roli właściciela sklepu, utracisz ten nieograniczony dostęp i możliwość zarządzania uprawnieniami pracowników w przyszłości.
 • Sprzedając lub oddając sklep nowemu właścicielowi, pamiętaj o zaktualizowaniu informacji dotyczących rozliczeń i Shopify Payments, jeśli są one skonfigurowane. Nowy właściciel będzie musiał wykonać następujące kroki jak najszybciej po przeniesieniu:
  • Aktualizacja danych rozliczeniowych. Ważne jest, aby uniknąć pobrania opłaty za pomocą metody płatności pierwotnego właściciela.
  • Skontaktowanie się z Pomocą techniczną i zlecenie zmiany danych Shopify Payments na własne dane. Jest to ważne ze względów podatkowych.

Kroki:

 1. Zaloguj się do sklepu jako właściciel sklepu.

 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.

 3. Kliknij opcję Przenieś własność..

 4. Wpisz adres e-mail nowego właściciela sklepu. Jeśli nowy właściciel sklepu nie jest pracownikiem, musisz także wprowadzić jego nazwisko.

 5. Wprowadź hasło, aby potwierdzić zmianę.

 6. Kliknij opcję Przenieś własność sklepu.

Wyświetl historię logowania

Jako właściciel sklepu lub pracownik z uprawnieniem Edytuj uprawnienia możesz sprawdzić historię logowania dowolnego pracownika. Pracownicy mogą sprawdzać również ich własne historie logowania.

Należy okresowo przeglądać historię logowania pracowników, aby sprawdzić, czy nie uzyskują dostępu za pośrednictwem nieznanych dostawców usług internetowych, z nieznanych lokalizacji lub adresów IP. Mogłoby to wskazywać na naruszenie bezpieczeństwa konta pracownika.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij nazwisko pracownika.
 3. W sekcji Historia ostatnich logowań przeanalizuj pięć ostatnich sesji logowania i następujące informacje o każdej sesji:
  • date
  • Adres IP
  • ISP (dostawca usług internetowych)
  • lokalizacja pracownika podczas logowania
  • przeglądarka internetowa i wersja systemu operacyjnego, którą możesz sprawdzić, ustawiając kursor nad symbolem informacji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo