Zarządzanie pracownikami

Możesz dodać do swojego sklepu konta pracowników, które pozwolą im wykonywać różne zadania w panelu administracyjnym Shopify. Do kont pracowników można przypisywać określone uprawnienia definiujące obszary, jakie mają być dla nich widoczne oraz czynności, jakie mogą oni wykonywać w panelu administracyjnym Shopify lub Shopify POS. Dodawanie dodatkowych kont pracowników jest dostępne tylko w planie Shopify i wyższej wersji planu. Plany Basic Shopify i Shopify Starter nie obsługują dodawania kont pracowników. Liczba kont pracowników, które możesz dodać, zależy od planu cenowego, którym objęty jest Twój sklep, a właściciela sklepu nie wlicza się do limitów kont pracowników.

Limity kont pracowników

Maksymalna liczba kont pracowników, które możesz mieć, zależy od planu subskrypcji Shopify Twojego sklepu. Oto zestawienie limitów kont pracowników dla każdego planu:

 • Pause and Build: 15 kont pracowników.
 • Shopify: 5 kont pracowników.
 • Advanced Shopify: 15 kont pracowników.
 • Shopify Plus: Nieograniczona liczba kont pracowników.

Poniższe plany nie obsługują dodawania kont pracowników, a plany te nie obejmują również kont pracowników:

 • Basic Shopify: 0 kont pracowników.
 • Shopify Starter: 0 kont pracowników.

Konta pracowników i plany cenowe

Plany Basic Shopify i Shopify Starter nie obsługują dodawania kont pracowników. Jeśli korzystasz z jednego z tych planów i chcesz dodawać pracowników, musisz przejść na wyższy plan, np. Shopify, Advanced Shopify lub Shopify Plus.

Domyślnie pracownicy nie mają uprawnień i należy im je przydzielić. Uprawnienia do wykonania niektórych czynności posiada tylko właściciel sklepu. Zachowaj ostrożność przy przydzielaniu uprawnień pracownikom. Ze względów bezpieczeństwa dla każdego pracownika utwórz tylko jeden login.

Nadanie pracownikowi loginu pracownika ułatwia również uzyskanie bardziej specjalistycznej pomocy technicznej. Pomoc techniczna Shopify oferuje porady i wsparcie na podstawie uprawnień danego pracownika. Jeśli pracownik ma konto pracownika, Pomoc techniczna Shopify może zapewnić szczegółowe wsparcie we wszystkich obszarach panelu administracyjnego, do których pracownik ma dostęp. Jeśli pracownik nie ma konta pracownika, Pomoc techniczna Shopify może zaoferować tylko ogólne porady.

Dodawanie pracowników

Możesz dodać konta pracowników do sklepu Shopify, tak aby Twoi pracownicy mogli logować się jako osobni użytkownicy. Aby dodawać pracowników, musisz być właścicielem sklepu lub mieć uprawnienia do edycji oraz uprawnienia do dodawania i usuwania pracowników.

Jeśli chcesz dodać pracowników, którzy mogą zalogować się do panelu administracyjnego i do Shopify POS, aby dodać pracowników z dostępem tylko do aplikacji POS, musisz także posiadać uprawnienie Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży oraz wymagane uprawnienia do Shopify POS.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij Dodaj pracowników.
 3. Wprowadź imię i nazwisko pracownika, takie samo, jakie widnieje w jego dokumencie tożsamości, oraz adres e-mail.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz uprawnienia, które chcesz przydzielić pracownikowi.
  • Aby przydzielić pracownikowi wszystkie dostępne uprawnienia, wybierz opcję Wybierz wszystkie.
 5. Kliknij opcję Wyślij zaproszenie.

Pracownik otrzyma zaproszenie e-mailem. Zaproszenia do utworzenia loginu pracownika wygasają po 7 dniach.

Tworzenie pracownika

Po dodaniu pracownika musi on zaakceptować Twoje zaproszenie, aby można było ukończyć konfigurację jego loginu pracownika.

Kroki:

 1. W e-mailu z zaproszeniem kliknij opcję Utwórz pracownika, a następnie kliknij opcję Akceptuj zaproszenie.
 2. Opcjonalnie: Aby utworzyć konto Shopify, musisz wprowadzić następujące informacje:

  • adres e-mail
  • imię i nazwisko
  • numer telefonu (opcjonalnie)
  • hasło
 3. Kliknij opcję Utwórz konto

Nadaj uprawnienia do Shopify POS

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub pracownikiem z uprawnieniem Edytuj uprawnienia, możesz udzielić pracownikom dostępu do panelu administracyjnego Shopify i aplikacji Punkt sprzedaży (POS).

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij nazwisko pracownika.
 3. W sekcji Dostęp do Punktu sprzedaży kliknij opcję Uzyskaj dostęp do Punktu sprzedaży.
 4. Na liście Rola POS wybierz rolę, którą chcesz przypisać pracownikowi.
 5. Opcjonalnie: Aby utworzyć PIN (osobisty numer identyfikacyjny) inny niż domyślny, kliknij opcję Generuj losowy PIN w sekcji PIN lub wprowadź kod PIN. Pracownik będzie korzystać z tego kodu PIN, aby uzyskać dostęp do aplikacji Shopify POS. Zadbaj o to, by pracownik znał swoje kody PIN.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Możesz także tworzyć i przypisywać role do pracowników Shopify POS. Dowiedz się więcej o zarządzaniu pracownikami Punktu sprzedaży.

Zarządzanie pracownikami

Właściciele sklepów i pracownicy mogą edytować dane swojego konta i dodać zdjęcie do konta, gdy zalogują się do panelu administracyjnego Shopify przy użyciu swoich poświadczeń. Mogą oni edytować wyłącznie dane dotyczące ich własnego konta.

Edytowanie uprawnień pracowników

Musisz być właścicielem sklepu lub mieć uprawnienie Edytuj uprawnienia, aby móc edytować uprawnienia innych pracowników. To, które uprawnienia innych pracowników możesz edytować, zależy od posiadanych przez Ciebie uprawnień. W niektórych przypadkach możesz nie mieć możliwości edytowania uprawnień pracowników. Dowiedz się więcej o uprawnieniu Edytuj uprawnienia.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij nazwisko pracownika.
 3. Wykonaj którąkolwiek z poniższych czynności:

  • Wybierz uprawnienia, które chcesz przydzielić pracownikowi.
  • Wyczyść uprawnienia, które chcesz usunąć.
  • Aby przydzielić pracownikowi wszystkie dostępne uprawnienia, wybierz opcję Wybierz wszystkie.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Aktualizowanie adresów e-mail pracowników

Zawsze możesz wprowadzić zmiany w swoim loginie, aby zaktualizować dane swojego konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij swoją nazwę sklepu i zdjęcie dla konta.
 2. Kliknij Zarządzaj kontem.

 3. Zaktualizuj dane swojego konta.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zaktualizuj adresy e-mail pracowników

Jeśli używasz konta Shopify i zmienisz swój adres e-mail, Twój adres e-mail zostanie zaktualizowany dla wszystkich sklepów powiązanych z Twoim kontem Shopify:

Cofnij uprawnienia pracownika do urządzenia

Jeśli w celu logowania do sklepu Shopify pracownik używa urządzenia lub aplikacji i utraci swoje urządzenie, możesz go wylogować i poprosić go o ponowne zalogowanie. W ten sposób uniemożliwisz nieznanym użytkownikom dostęp do Twojego sklepu.

Tylko właściciel sklepu lub pracownik z uprawnieniem Unieważnianie tokenów dostępu dla innych pracowników może odebrać uprawnienia pracowników do urządzenia.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij nazwisko pracownika.
 3. Kliknij opcję Cofnij dostęp obok urządzenia lub aplikacji.
 4. Kliknij opcję Cofnij, aby potwierdzić.

Twój pracownik nie może uzyskać dostępu do sklepu za pomocą tego urządzenia bez ponownego zalogowania.

Dezaktywuj lub ponownie aktywuj konto pracownika

Możesz dezaktywować konto pracownika, aby pracownik nie mógł już więcej logować się do Twojego sklepu. Ze względów bezpieczeństwa dezaktywuj wszelkie nieużywane loginy pracowników. Jeśli dezaktywujesz konto pracownika, który jest dodatkowym posiadaczem aktywnych kart Shopify Credit, takie karty są automatycznie blokowane i nie można ich użyć.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij nazwisko pracownika.
 3. Kliknij Wstrzymaj dostęp.
 4. Kliknij Wstrzymaj.

W każdej chwili możesz ponownie aktywować konto pracownika, klikając opcję Aktywuj ponownie. Jeśli ponownie aktywujesz konto pracownika, który jest dodatkowym posiadaczem karty Shopify Credit z aktywnymi kartami, jego karty zostaną automatycznie odblokowane.

Usuń konto pracownika ze swojego sklepu

Właściciele sklepów i pracownicy z uprawnieniem Dodaj i usuń pracowników mogą usunąć konto pracownika ze sklepu. Tej czynności nie można cofnąć. Jeśli co najmniej jeden pracownik współdzieli konto, które chcesz usunąć, najpierw utwórz osobne konta pracowników dla aktywnych pracowników.

Jeśli usuniesz konto pracownika, który jest dodatkowym posiadaczem aktywnych kart Shopify Credit, takie karty są automatycznie anulowane i nie można ich użyć.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij nazwisko pracownika.
 3. Aby trwale usunąć pracowników ze sklepu, kliknij opcję Usuń *nazwisko pracownika*.
 4. Wprowadź hasło do swojego konta pracownika, na które jesteś zalogowany(-a), a następnie kliknij opcję Usuń.

Konto pracownika zostanie trwale usunięte z Twojego sklepu i nie będzie już dostępne w panelu administracyjnym Shopify.

Usuń konto współpracownika

Możesz trwale usunąć konto współpracownika ze swojego sklepu. Tej czynności nie można cofnąć.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij nazwisko współpracownika.
 3. Kliknij Usuń konto współpracownika.
 4. Wpisz hasło, a następnie kliknij opcję Usuń.

Konto współpracownika zostanie trwale usunięte z Twojego sklepu i nie będzie już dostępne w panelu administracyjnym Shopify. Nazwisko i czynności współpracownika będą nadal pojawiać się na odpowiednich osiach czasu, takich jak dziennik aktywności sklepu i oś czasu zamówienia.

Jeśli chcesz ponownie udzielić współpracownikowi dostępu, musi on jeszcze raz wysłać żądanie współpracownika.

Przenieś własność sklepu

Właściciel sklepu może wybrać innego pracownika, który ma być nowym właścicielem sklepu, i przenieść na niego własność sklepu.

Informacje dotyczące przeniesienia własności sklepu

Przed przeniesieniem własności sklepu zapoznaj się z poniższymi kwestiami:

 • Twój sklep może mieć tylko jednego właściciela. Tylko właściciel sklepu ma pełny dostęp do każdej części panelu administracyjnego Shopify i może zarządzać danymi konta. Jeśli wybierzesz innego pracownika do pełnienia roli właściciela sklepu, utracisz ten nieograniczony dostęp i możliwość zarządzania uprawnieniami pracowników w przyszłości.
 • Sprzedając lub oddając sklep nowemu właścicielowi, pamiętaj o zaktualizowaniu informacji dotyczących rozliczeń i Shopify Payments, jeśli są one skonfigurowane. Nowy właściciel będzie musiał wykonać następujące kroki jak najszybciej po przeniesieniu:
  • Aktualizacja danych rozliczeniowych. Ważne jest, aby uniknąć pobrania opłaty za pomocą metody płatności pierwotnego właściciela.
  • Skontaktowanie się z Pomocą techniczną Shopify i zlecenie zmiany danych Shopify Payments na własne dane. Jest to ważne ze względów podatkowych.

Kroki:

 1. Zaloguj się do sklepu jako właściciel sklepu.

 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.

 3. Kliknij opcję Przenieś własność..

 4. Wpisz adres e-mail nowego właściciela sklepu. Jeśli nowy właściciel sklepu nie jest pracownikiem, musisz także wprowadzić jego nazwisko.

 5. Wprowadź hasło, aby potwierdzić zmianę.

 6. Kliknij opcję Przenieś własność sklepu.

Wyświetlanie historii logowania

Jako właściciel sklepu lub pracownik z uprawnieniem Edytuj uprawnienia możesz sprawdzić historię logowania dowolnego pracownika. Pracownicy mogą sprawdzać również ich własne historie logowania.

Należy okresowo przeglądać historię logowania pracowników, aby sprawdzić, czy nie uzyskują dostępu za pośrednictwem nieznanych dostawców usług internetowych, z nieznanych lokalizacji lub adresów IP. Mogłoby to wskazywać na naruszenie bezpieczeństwa konta pracownika.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij nazwisko pracownika.
 3. W sekcji Ostatni dostęp do sklepu przeanalizuj pięć ostatnich sesji logowania i następujące informacje o każdej sesji:
  • date
  • Adres IP
  • ISP (dostawca usług internetowych)
  • lokalizacja pracownika podczas logowania
  • przeglądarka internetowa i wersja systemu operacyjnego, którą możesz sprawdzić, ustawiając kursor nad symbolem informacji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo