Zarządzanie pracownikami

Możesz dodać pracowników do swojego sklepu, tak aby mogli wykonywać zadania w panelu administracyjnym Shopify. Możesz nadać swoim pracownikom uprawnienia, aby określić, jakie obszary mają być dla nich widoczne oraz jakie czynności mogą wykonywać w panelu administracyjnym Shopify lub Shopify POS. Plan cenowy, którego używasz w sklepie, określa, ilu pracowników możesz dodać oprócz właściciela sklepu.

Domyślnie pracownicy nie mają uprawnień i należy im je nadać. Uprawnienia do wykonania niektórych czynności posiada tylko właściciel sklepu. Zachowaj ostrożność przy przydzielaniu uprawnień pracownikom. Ze względów bezpieczeństwa dla każdego pracownika utwórz tylko jeden login.

Nadanie pracownikowi loginu pracownika ułatwia również uzyskanie bardziej specjalistycznej pomocy technicznej. Pomoc techniczna Shopify oferuje porady i wsparcie na podstawie uprawnień danego pracownika. Jeśli pracownik ma konto pracownika, Pomoc techniczna Shopify może zapewnić szczegółowe wsparcie we wszystkich obszarach panelu administracyjnego, do których pracownik ma dostęp. Jeśli pracownik nie ma konta pracownika, Pomoc techniczna Shopify może zaoferować tylko ogólne porady.

Dodaj pracowników

Możesz dodać konta pracowników do sklepu Shopify, tak aby Twoi pracownicy mogli logować się jako osobni użytkownicy. Aby dodawać pracowników, musisz być właścicielem sklepu lub mieć uprawnienia do edycji oraz uprawnienia do dodawania i usuwania pracowników.

Jeśli chcesz dodać pracowników, którzy mogą zalogować się do panelu administracyjnego i do Shopify POS, aby dodać pracowników z dostępem tylko do aplikacji POS, musisz także posiadać uprawnienie Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży oraz wymagane uprawnienia do Shopify POS.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie Użytkownicy i uprawnienia.

 2. Kliknij Dodaj pracowników.

 3. Wprowadź imię i nazwisko pracownika, takie jakie znajduje się w jego dokumencie tożsamości, oraz adres e-mail.

 4. Zaznacz uprawnienia, jakie chcesz nadać pracownikowi. Jeśli chcesz nadać mu wszystkie dostępne uprawnienia, wybierz opcję Zaznacz wszystkie.

 5. Kliknij opcję Wyślij zaproszenie.

Pracownik otrzyma zaproszenie e-mailem. Zaproszenia do utworzenia loginu pracownika wygasają po 7 dniach.

Utwórz pracownika

Po dodaniu pracownika musi on zaakceptować Twoje zaproszenie, aby ukończyć konfigurację swojego loginu pracownika.

Kroki:

 1. W e-mailu z zaproszeniem kliknij opcję Utwórz pracownika, a następnie kliknij opcję Akceptuj zaproszenie.

 2. Opcjonalnie: Jeśli nie masz ID Shopify, musisz uzupełnić następujące informacje:

 3. adres e-mail

 4. imię i nazwisko

 5. numer telefonu (opcjonalnie)

 6. hasło

 7. Kliknij opcję Utwórz konto

Nadaj uprawnienia do Shopify POS

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub pracownikiem z uprawnieniem Wyświetl pracowników i zarządzaj uprawnieniami, możesz udzielić pracownikom dostępu do panelu administracyjnego Shopify i aplikacji Punkt sprzedaży (POS).

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie Użytkownicy i uprawnienia.

 2. Kliknij pracowników, którym chcesz nadać uprawnienia do Shopify POS.

 3. W sekcji Dostęp do Punktu sprzedaży kliknij opcję Przyznaj dostęp do Punktu sprzedaży tym pracownikom.

 4. Na liście ROLA POS wybierz rolę, którą chcesz przypisać pracownikowi.

 5. Opcjonalnie: Aby utworzyć PIN inny niż domyślny, w sekcji PIN kliknij opcję Generuj losowy PIN lub wprowadź kod PIN. Pracownik będzie korzystać z tego kodu PIN, aby uzyskać dostęp do aplikacji Shopify POS. Zadbaj o to, by pracownik znał swój PIN.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Możesz także tworzyć i przypisywać role do pracowników Shopify POS. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Zarządzanie pracownikami Punktu sprzedaży..

Zarządzaj pracownikami

Właściciele sklepów i pracownicy mogą edytować dane swojego konta i dodać zdjęcie do konta, gdy zalogują się do panelu administracyjnego Shopify przy użyciu swoich poświadczeń. Mogą oni edytować tylko dane dotyczące ich własnego konta.

Edytuj uprawnienia pracowników

Aby edytować uprawnienia pracowników, musisz być właścicielem sklepu lub posiadać uprawnienie Edytuj uprawnienia. W niektórych przypadkach edytowanie uprawnień pracowników może nie być możliwe. Zapoznaj się z sekcją Informacje o edycji uprawnień, aby uzyskać więcej informacji.

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.

 2. Kliknij pracownika, którego chcesz edytować.

 3. Możesz zaznaczyć uprawnienia, które chcesz nadać pracownikowi, lub odznaczyć uprawnienia, które chcesz usunąć. Jeśli chcesz nadać pracownikowi wszystkie dostępne uprawnienia, wybierz opcję Zaznacz wszystkie.

 4. Kliknij opcję Zapisz, aby potwierdzić zmiany.

Aktualizuj dane pracowników

Zawsze możesz wprowadzić zmiany w swoim loginie, aby zaktualizować dane swojego konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij swoją nazwę użytkownika i zdjęcie dla konta.

 2. Kliknij Zarządzaj kontem.

 3. Zaktualizuj dane konta, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zaktualizuj adresy e-mail pracowników

Jeśli korzystasz z ID Shopify, zmiany adresu e-mail są wprowadzane we wszystkich sklepach połączonych z Twoim ID Shopify.

Aby zaktualizować adres e-mail istniejącego pracownika, dodaj nowego pracownika za pomocą nowego adresu e-mail. Jeśli aktualizacja adresu e-mail dotyczy właściciela sklepu, przenieś własność na nowego pracownika.

Cofnij uprawnienia pracownika do urządzenia

Jeśli pracownik korzystający z urządzenia lub aplikacji do obsługi Twojego sklepu Shopify utraci swoje urządzenie, możesz go wylogować i poprosić o ponowne zalogowanie. Może to uniemożliwić nieznanym użytkownikom dostęp do Twojego sklepu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie Użytkownicy i uprawnienia.

 2. Kliknij nazwisko pracownika.

 3. Kliknij opcję Cofnij dostęp obok urządzenia lub aplikacji.

 4. Kliknij opcję Cofnij, aby potwierdzić.

Twój pracownik nie może uzyskać dostępu do sklepu za pomocą tego urządzenia bez ponownego zalogowania.

Dezaktywuj lub reaktywuj pracowników

Możesz dezaktywować pracownika, tak aby uniemożliwić mu zalogowanie się do Twojego sklepu. Ze względów bezpieczeństwa dezaktywuj wszelkie nieużywane loginy pracowników.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie Użytkownicy i uprawnienia.

 2. Kliknij nazwisko pracownika.

 3. Kliknij opcję Dezaktywuj pracowników lub Wstrzymaj dostęp.

 4. Następnie kliknij opcję Dezaktywuj lub Zawieś.

Możesz ponownie aktywować pracownika w dowolnym momencie, klikając opcję Aktywuj lub Aktywuj ponownie.

Wykasuj pracownika

Właściciele sklepów i pracownicy z uprawnieniem Dodaj i usuń pracowników mogą usuwać pracowników ze sklepu. Tej czynności nie można cofnąć. Jeśli co najmniej jeden pracownik współdzieli konto, które chcesz usunąć, utwórz najpierw osobne konta pracowników dla aktywnych pracowników.

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie Użytkownicy i uprawnienia.

 2. Kliknij nazwisko pracownika.

 3. Kliknij opcję Usuń pracownika lub Wykasuj pracownika, aby trwale usunąć pracownika ze sklepu. Aby usunąć własny login pracownika, kliknij opcję Usuń mój dostęp pracownika.

 4. Kliknij opcję Usuń lub Kasuj.

Pracownik zostaje trwale usunięty z panelu administracyjnego Shopify.

Usuń współpracowników

Możesz trwale usunąć współpracowników ze swojego sklepu. Tej czynności nie można cofnąć.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie Użytkownicy i uprawnienia.

 2. Kliknij nazwisko współpracownika.

 3. Kliknij opcję Usuń konto współpracownika lub Wykasuj konto współpracownika.

 4. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Usuń.

Współpracownik zostaje trwale usunięty z panelu administracyjnego Shopify. Jeśli chcesz ponownie udzielić współpracownikowi dostępu, musi on ponownie wysłać prośbę współpracownika.

Przenieś własność sklepu

Właściciel sklepu może wybrać innego pracownika, który ma być właścicielem sklepu, i przenieść na niego własność sklepu. Ten proces ma zastosowanie tylko do przeniesienia własności sklepu. Jeśli chcesz przenieść własność organizacji, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify Plus.

Zagadnienia dotyczące przeniesienia własności sklepu

Przed przeniesieniem własności sklepu rozważ następujące kwestie:

 • Twój sklep może mieć tylko jednego właściciela. Tylko właściciel sklepu ma pełny dostęp do każdej części panelu administracyjnego Shopify i może zarządzać danymi konta.. Jeśli wybierzesz innego pracownika do pełnienia roli właściciela sklepu, utracisz ten nieograniczony dostęp i możliwość zarządzania uprawnieniami pracowników w przyszłości.

 • Jeśli przenosisz własność swojego sklepu za pomocą transakcji Exchange Marketplace, proces ten zainicjuje zespół ds. kont Shopify. Jeśli podejmiesz próbę samodzielnego przeniesienia własności podczas transakcji Exchange Marketplace, otrzymasz stały zakaz korzystania z Exchange Marketplace.

Kroki:

 1. Zaloguj się do swojego sklepu jako właściciel sklepu.

 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie Użytkownicy i uprawnienia.

 3. Kliknij opcję Przenieś własność..

 4. Wpisz adres e-mail nowego właściciela sklepu. Jeśli nowy właściciel sklepu nie jest pracownikiem, musisz także wprowadzić jego nazwisko.

 5. Wprowadź hasło, aby potwierdzić zmianę.

 6. Kliknij opcję Przenieś własność sklepu.

Wyświetl historię logowania

Jako właściciel sklepu lub pracownik z uprawnieniem Edytuj uprawnienia możesz sprawdzić historię logowania dowolnego pracownika. Pracownicy mogą sprawdzać również ich własne historie logowania.

Należy okresowo sprawdzać historię logowania pracowników, aby sprawdzić, czy nie uzyskują dostępu za pośrednictwem nieznanych dostawców usług internetowych, z nieznanych lokalizacji lub adresów IP. Może to powodować naruszenie bezpieczeństwa Twojego konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie Użytkownicy i uprawnienia.

 2. Kliknij nazwisko pracownika.

W sekcji Historia ostatnich logowań możesz zobaczyć pięć ostatnich sesji logowania i następujące informacje o każdej sesji:

 • Data
 • Adres IP
 • ISP (dostawca usług internetowych)
 • Lokalizacja pracownika podczas logowania
 • Przeglądarka internetowa i wersja systemu operacyjnego (dane te można przeglądać, umieszczając wskaźnik myszy nad symbolem informacji).

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo