Các quyền cần thiết của nhân viên đối với Shopify POS

Để đăng nhập vào Shopify POS bằng ID Shopify hoặc thông tin đăng nhập, nhân viên cần có 14 quyền sau:

 • Trang chủ
 • Đơn hàng
 • Chỉnh sửa đơn hàng
 • Hoàn tiền cho đơn hàng
 • Đơn hàng nháp
 • Sản phẩm
 • Thẻ quà tặng
 • Khách hàng
 • Báo cáo
 • Tiếp thị
 • Giảm giá
 • Quản lý và cài đặt ứng dụng và kênh
 • Quản lý cài đặt
 • Địa điểm

Bạn cũng cần chọn cấp quyền truy cập Point of Sale cho nhân viên này trong mục Point of Sale access (Quyền truy cập Point of Sale) để cấp cho nhân viên quyền truy cập vào Shopify POS.

Nhân viên có quyền quản trị giới hạn và cấp quyền chỉ được đặt cho ứng dụng POS sẽ không thể đăng nhập vào Shopify POS, trừ khi chủ cửa hàng hoặc nhân viên có các quyền cần thiết đăng nhập trước.

Chủ cửa hàng và nhân viên có tất cả các quyền hiện có có thể đăng nhập vào ứng dụng Shopify POS và xem mã PIN nhân viên trong Shopify POS.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí