Các quyền cần thiết của nhân viên đối với Shopify POS

Để đăng nhập vào Shopify POS bằng ID Shopify hoặc thông tin đăng nhập, nhân viên cần có các quyền sau:

Quyền nhân viên cần thiết để dùng POS
Danh mục quyền Quyền
Quyền trong cửa hàng Trang chủ
Đơn hàng
Quyền phụ:
 • Đơn hàng
 • Chỉnh sửa đơn hàng
 • Hoàn tiền cho đơn hàng
Đơn hàng nháp
Quyền phụ:
 • Đơn hàng nháp
Sản phẩm
Quyền phụ:
 • Xem sản phẩm
 • Xem chi phí sản phẩm
 • Tạo và chỉnh sửa sản phẩm
 • Chỉnh sửa chi phí sản phẩm
 • Chỉnh sửa giá sản phẩm
 • Quản lý hàng trong kho
 • Xóa sản phẩm và bộ sưu tập
Thẻ quà tặng
Khách hàng
Phân tích
Quyền phụ:
 • Báo cáo
Tiếp thị
Giảm giá
Cài đặt cửa hàng
Quyền phụ:
 • Quản lý cài đặt
 • Địa điểm
Quyền của ứng dụng Quản lý và cài đặt ứng dụng và kênh
Quyền truy cập vào Point of Sale
 • Truy cập Point of Sale
 • Vai trò tại POS
 • Mã PIN
 • Nhân viên có quyền quản trị giới hạn và cấp quyền chỉ được đặt cho ứng dụng POS sẽ không thể đăng nhập vào Shopify POS, trừ khi chủ cửa hàng hoặc nhân viên có các quyền cần thiết đăng nhập trước.

  Chủ cửa hàng và nhân viên có tất cả các quyền hiện có có thể đăng nhập vào ứng dụng Shopify POS và xem mã PIN nhân viên trong Shopify POS.

  Để biết thông tin về việc tạo vai trò và chỉ định vai trò cho nhân viên Shopify POS, tham khảo Quản lý nhân viên Point of Sale.

  Để biết thông tin về cách thêm nhân viên chỉ sử dụng ứng dụng Shopify POS, tham khảo Thêm nhân viên Point of Sale.

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí