Các quyền cần thiết của nhân viên đối với Shopify POS

Để truy cập Shopify POS bằng tài khoản Shopify hoặc thông tin đăng nhập, nhân viên cần có các quyền sau:

Quyền nhân viên cần thiết để dùng POS
Danh mục quyền Quyền
Quyền truy cập vào Point of Sale Quyền phụ
Truy cập Point of Sale:
  • Thiết lập thiết bị POS mới hoặc đã cập nhật

Nhân viên có quyền quản trị giới hạn và cấp quyền chỉ được đặt cho ứng dụng POS sẽ không thể truy cập Shopify POS, trừ khi chủ cửa hàng hoặc một nhân viên khác có quyền Thiết lập thiết bị POS mới hoặc đã cập nhật đăng nhập vào Shopify POS trước.

Chủ cửa hàng và nhân viên có tất cả các quyền hiện có có thể đăng nhập vào ứng dụng Shopify POS và xem mã PIN nhân viên trong Shopify POS.

Để biết thông tin về việc tạo vai trò và chỉ định vai trò cho nhân viên Shopify POS, tham khảo Quản lý nhân viên Point of Sale.

Để biết thông tin về cách thêm nhân viên chỉ sử dụng ứng dụng Shopify POS, tham khảo Thêm nhân viên Point of Sale.

Để biết thêm thông tin về quyền nhân viên bạn có thể tùy chỉnh, tham khảo Mô tả quyền nhân viên.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí