Các quyền cần thiết của nhân viên đối với Shopify Inbox

Chủ cửa hàng và nhân viên có toàn quyền hiện có có thể sử dụng mọi tính năng của Shopify Inbox. Chỉ nhân viên có tất cả các quyền hiện có mới có thể quản lý trạng thái sẵn sàng trò chuyện. Nhân viên bán lẻ không có quyền truy cập vào Shopify Inbox.

mô tả bảng
Quyền bắt buộc Mô tả
Sản phẩm Cho phép nhân viên chia sẻ sản phẩm.
Khách hàng Cho phép nhân viên thực hiện các tác vụ sau:
  • quản lý trạng thái sẵn sàng trò chuyện
  • trả lời khách hàng và quản lý các câu trả lời đã lưu
  • chia sẻ sản phẩm
  • chia sẻ mã giảm giá hoặc xem mã giảm giá do nhân viên khác tạo
  • tạo đơn hàng nháp hoặc xem đơn hàng nháp do nhân viên khác tạo
Giảm giá Cho phép nhân viên chia sẻ mã giảm giá hoặc truy cập mã giảm giá do nhân viên khác chia sẻ.
Quản lý và cài đặt ứng dụng và kênh

Cho phép nhân viên quản lý các ứng dụng trò chuyện được kết nối với Shopify Inbox.

Bạn chỉ cần cấp quyền này cho nhân viên bạn muốn quản lý ứng dụng và kênh bán hàng. Nhân viên không có quyền này vẫn có thể sử dụng ứng dụng và kênh bán hàng. Để biết thêm thông tin, tham khảo mô tả quyền của nhân viên.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí