Ví dụ về trường hợp sử dụng để cấp quyền nhân viên

Quyền bạn cấp cho nhân viên phụ thuộc vào nhu cầu của nhân viên. Bạn có thể sử dụng những ví dụ này để chọn các quyền phù hợp.

Đối với nhân viên chịu trách nhiệm cập nhật thông tin cửa hàng trực tuyến, bạn có thể cấp các quyền sau:

 • Tạo và chỉnh sửa sản phẩm
 • Quản lý cài đặt
 • Chủ đề
 • Bài viết blog và trang
 • Navigation (Điều hướng)

Đối với nhân viên chịu trách nhiệm tạo và chỉnh sửa bài viết blog, bạn có thể cấp cho nhân viên các quyền sau:

 • Trang chủ
 • Báo cáo
 • Quản lý và cài đặt ứng dụng và kênh
 • Bài viết blog và trang

Đối với kế toán viên, bạn có thể cấp cho họ tất cả các quyền có sẵn để nhân viên kế toán có thể truy cập vào các thông tin:

 • Đơn hàng
 • Báo cáo
 • Xem các khoản thanh toán trong Shopify Payments

Đối với nhân viên bán hàng, bạn có thể cấp cho họ các quyền sau:

 • Quản lý thông tin đơn hàng
 • Chỉnh sửa mục hàng
 • Tạo và chỉnh sửa đơn hàng nháp
 • Thẻ quà tặng
 • Khách hàng
 • Bài viết blog và trang

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí