Cài đặt chủ đề

Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để thay đổi kiểu chữ, màu, liên kết truyền thông xã hội và cài đặt thanh toán của cửa hàng trực tuyến.

Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để thay đổi kiểu chữ, màu, liên kết truyền thông xã hội và cài đặt thanh toán của cửa hàng trực tuyến. Khi bạn thay đổi cài đặt chủ đề, các thay đổi sẽ áp dụng cho toàn bộ cửa hàng trực tuyến.

Màu sắc

Bạn có thể chọn màu sắc cho các phần khác nhau của cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt màu sắc

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Colors (Màu sắc).
 3. Để mở hộp chọn màu, nhấp vào mẫu màu đói với màu của loại nội dung bạn muốn thay đổi. Vùng Đang sử dụng hiển thị màu sắc bạn đang dùng trong các phần khác của chủ đề.

  Để đặt mã màu hệ thập lục phân cụ thể, hãy nhấp vào trường văn bản để nhập màu.

  Để đặt màu trong suốt, xóa giá trị mã thập lục phân khỏi trường văn bản.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn màu, bao gồm cách thiết lập chuyển màu, hãy tham khảo Bảng màu.

Kiểu chữ

Bạn có thể đặt kiểu phông chữ và kích cỡ cho văn bản trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể chọn phông chữ hệ thống hoặc phông chữ tùy chỉnh.

Bạn nên sử dụng phông chữ hệ thống trong cửa hàng. Khi bạn sử dụng phông chữ hệ thống, khách hàng sẽ không phải tải phông chữ mới xuống máy tính của mình, nhờ đó ngăn ảnh hưởng xấu đến tốc độ tải cửa hàng. Phông chữ hiển thị trên máy tính của khách hàng phụ thuộc vào hệ điều hành.

Tùy chỉnh cài đặt kiểu chữ

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Kiểu chữ.
 3. Đối với từng kiểu văn bản, nhấp vào Change (Thay đổi) để sử dụng hộp chọn phông chữ.
 4. Khám phá phông chữ có sẵn bằng trường tìm kiếm hoặc bằng cách nhấp vào Tải thêm.
 5. Nhấp vào tên phông chữ bạn muốn sử dụng, rồi nhấp vào Chọn.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh cỡ phông chữ

Bạn có thể cài đặt cỡ phông chữ mặc định cho tiêu đề và văn bản nội dung trong cài đặt chủ đề Kiểu chữ.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Cài đặt chủ đề > Kiểu chữ.
 2. Để thay đổi cỡ phông chữ mặc định cho tiêu đề, sử dụng Tỷ lệ cỡ phông chữ để chọn cỡ phông chữ mặc định. Cỡ phông chữ tối thiểu là 100% và cỡ tối đa là 150%. Mỗi mức gia tăng tỷ lệ sẽ khiến cỡ phông chữ tăng 5%. Cài đặt mặc định là 100%.
 3. Để thay đổi cỡ phông chữ mặc định của văn bản, sử dụng Tỷ lệ cỡ phông chữ để chọn cỡ phông chữ mặc định. Cỡ phông chữ tối thiểu là 100% và cỡ tối đa là 130%. Mỗi mức gia tăng tỷ lệ sẽ khiến cỡ phông chữ tăng 5%. Cài đặt mặc định là 100%.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bố cục

Bố cục cho phép bạn cài đặt chiều rộng tối đa để hiển thị cửa hàng trực tuyến.

 1. Nhấp vào Cài đặt chủ đề > Bố cục.
 2. Sử dụng menu thả xuống để chọn giữa bố cục 1200 px hoặc 1600 px. Cài đặt mặc định là 1600 px.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Truyền thông xã hội

Bạn có thể thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội cho sản phẩm và bài viết blog, cũng như liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội. Liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội hiển thị ở chân trang của cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt truyền thông xã hội

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Truyền thông xã hội
 3. Để thêm liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội, nhập liên kết đến tài khoản vào các trường được cung cấp trong mục Tài khoản. Nhập liên kết đầy đủ, ví dụ như https://instagram.com/shopify hoặc https://twitter.com/shopify.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Tìm thông tin đầu vào

Cửa hàng trực tuyến có cài đặt tìm kiếm dự đoán để hiển thị gợi ý sản phẩm khi khách hàng bắt đầu nhập vào trường tìm kiếm. Gợi ý sản phẩm có thể giúp khách hàng làm rõ và tinh chỉnh truy vấn tìm kiếm, đồng thời mang đến cho khách hàng những phương thức mới để khám phá cửa hàng trực tuyến. Gợi ý sản phẩm cũng cho phép khách hàng duyệt nhanh các kết quả trùng khớp mà không cần rời khỏi trang hiện tại để xem danh sách kết quả tìm kiếm riêng.

Bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt sau cho mục tìm kiếm:

 • Bật gợi ý sản phẩm - Bật hoặc tắt gợi ý sản phẩm.
 • Hiển thị nhà cung cấp - Hiển thị hoặc ẩn nhà cung cấp trong gợi ý sản phẩm.
 • Hiển thị giá - Hiển thị hoặc ẩn giá trong gợi ý sản phẩm.

Thay đổi cài đặt tìm thông tin đầu vào

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Tìm thông tin đầu vào
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh hành vi tìm kiếm đối với cửa hàng.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của gợi ý sản phẩm, hãy tham khảo Tìm kiếm dự đoán.

Biểu tượng trang web

Bạn có thể thêm biểu tượng yêu thích, hay favicon, để giúp xây dựng thương hiệu cho cửa hàng trực tuyến. Favicon hiển thị ở những vị trí sau:

 • tab trình duyệt web
 • lịch sử của trình duyệt web
 • biểu tượng trên máy tính để bàn
 • bên cạnh tên cửa hàng trực tuyến khi được đánh dấu

Tìm hiểu thêm về biểu tượng trang web.

Tùy chỉnh biểu tượng trang web

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Biểu tượng trang web
 3. Trong vùng Favicon image (Hình ảnh biểu tượng trang web), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sử dụng hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào hình ảnh để chọn và nhấp vào Chọn.
  • Để sử dụng hình ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào Tải lên. Chọn một hình ảnh từ máy tính của bạn và nhấp vào Mở để bắt đầu tải lên. Hình ảnh sẽ được tự động chọn khi hoàn tất tải lên. Nhấp vào Chọn.
  • Để chọn hình ảnh miễn phí, nhấp vào Hình ảnh miễn phí và tìm kiếm hoặc nhấp vào hình ảnh để chọn.
 4. Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh biểu tượng trang web:

  1. Nhấp vào Chỉnh sửa văn bản thay thế.
  2. Trong cửa sổ Chỉnh sửa hình ảnh, nhập mô tả ngắn gọn về hình ảnh.
  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Định dạng đơn vị tiền tệ

Bạn có thể chọn để giá sản phẩm, giá giỏ hàng và giá thanh toán luôn hiển thị mã đơn vị tiền tệ.

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Định dạng đơn vị tiền tệ.
 3. Để bật mã đơn vị tiền tệ, nhấp vào hộp kiểm Hiển thị mã đơn vị tiền tệ.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thanh toán

Mục này cho phép bạn tùy chỉnh trang thanh toán của cửa hàng. Tham khảo Trang thanh toán Shopify để biết thêm thông tin về trang thanh toán của cửa hàng.

Thay đổi kiểu chủ đề

Kiểu chủ đề là bộ sưu tập các cài đặt do nhà thiết kế chủ đề chọn. Bạn có thể áp dụng một kiểu chủ đề để đem đến giao diện trau chuốt cho cửa hàng của mình. Tất cả chủ đề đều mặc định áp dụng một kiểu chủ đề. Khi tùy chỉnh chủ đề, bạn thay thế cài đặt kiểu chủ đề bằng cài đặt của bạn. Khi bạn áp dụng một kiểu chủ đề vào chủ đề của mình, các cài đặt hiện tại như màu và kiểu chữ sẽ thay đổi.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Cài đặt chủ đề > Kiểu.

 2. Sử dụng menu thả xuống, chọn tùy chọn kiểu chủ đề. Tùy chọn có sẵn tùy thuộc vào chủ đề bạn sử dụng.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Hoàn tác và làm lại thay đổi

Nút Hoàn tác sẽ đảo ngược thay đổi gần nhất bạn vừa thực hiện, còn nút Làm lại sẽ thực hiện lại thay đổi bạn vừa hoàn tác. Nhấp vào nút Hoàn tác nhiều lần sẽ tiếp tục hoàn tác những gì bạn đã thực hiện, mỗi lần một thay đổi. Nút Hoàn tácLàm lại được đặt trong thanh công cụ của trình biên tập chủ đề.

Nút Undo (Hoàn tác) và nút Redo (Làm lại) nằm trên thanh công cụ của trình biên tập chủ đề

Nhấp vào nút Undo (Hoàn tác) để đảo ngược những thay đổi sau:

 • thêm, sắp xếp lại và xóa các mục
 • áp dụng màu sắc, phông chữ và cài đặt khác, trên tab Theme settings (Cài đặt chủ đề)
 • đặt lại kiểu chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí