Cài đặt chủ đề

Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để thay đổi kiểu chữ, màu, liên kết truyền thông xã hội và cài đặt thanh toán của cửa hàng trực tuyến.

Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để thay đổi kiểu chữ, màu, liên kết truyền thông xã hội và cài đặt thanh toán của cửa hàng trực tuyến. Khi bạn thay đổi cài đặt chủ đề, các thay đổi sẽ áp dụng cho toàn bộ cửa hàng trực tuyến.

Bạn có thể thêm logo của doanh nghiệp vào cửa hàng trực tuyến. Logo của bạn sẽ hiển thị ở những vị trí sau:

 • phần đầu trang của tất cả các trang
 • trang mật khẩu của bạn

Hình ảnh logo có chiều rộng tối đa là 300 px.

Tùy chỉnh logo của bạn

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Logo.
 3. Trong vùng Logo, nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những cách sau:

  • Để sử dụng hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào hình ảnh để chọn rồi nhấp vào Chọn.
  • Để sử dụng hình ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào Tải lên. Chọn một hình ảnh từ máy tính của bạn và nhấp vào Mở để bắt đầu tải lên. Hình ảnh sẽ được tự động chọn khi hoàn tất tải lên. Nhấp vào Chọn.
  • Để chọn hình ảnh miễn phí, nhấp vào Hình ảnh miễn phí và tìm kiếm hoặc nhấp vào hình ảnh để chọn.
 4. Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh logo:

  1. Nhấp vào Chỉnh sửa văn bản thay thế.
  2. Trong cửa sổ Chỉnh sửa hình ảnh, nhập mô tả ngắn gọn về hình ảnh.
  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh chiều rộng logo

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Logo.
 3. Trong phần Chiều rộng logo trên máy tính để bàn, dùng thanh trượt để chọn chiều rộng pixel bạn muốn.

Biểu tượng trang web

Bạn có thể thêm biểu tượng yêu thích, hay favicon, để giúp xây dựng thương hiệu cho cửa hàng trực tuyến. Favicon hiển thị ở những vị trí sau:

 • tab trình duyệt web
 • lịch sử của trình duyệt web
 • biểu tượng trên màn hình nền
 • bên cạnh tên cửa hàng trực tuyến khi được đánh dấu

Tìm hiểu thêm về biểu tượng trang web.

Tùy chỉnh biểu tượng trang web

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Logo.
 3. Trong vùng Favicon image (Hình ảnh biểu tượng trang web), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sử dụng hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào hình ảnh để chọn rồi nhấp vào Chọn.
  • Để sử dụng hình ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào Tải lên. Chọn một hình ảnh từ máy tính của bạn và nhấp vào Mở để bắt đầu tải lên. Hình ảnh sẽ được tự động chọn khi hoàn tất tải lên. Nhấp vào Chọn.
  • Để chọn hình ảnh miễn phí, nhấp vào Hình ảnh miễn phí và tìm kiếm hoặc nhấp vào hình ảnh để chọn.
 4. Thêm văn bản thay thế vào hình ảnh biểu tượng trang web:

  1. Nhấp vào Chỉnh sửa văn bản thay thế.
  2. Trong cửa sổ Chỉnh sửa hình ảnh, nhập mô tả ngắn gọn về hình ảnh.
  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thông tin thương hiệu

Bạn có thể thêm thông tin về thương hiệu của mình. Bạn có thể thêm khối thông tin thương hiệu vào chân trang.

Tùy chỉnh thông tin thương hiệu của bạn

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Thông tin thương hiệu.
 3. Nhập tiêu đề.
 4. Nhập mô tả.
 5. Nhấp vào Chọn hình ảnh, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sử dụng hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào hình ảnh để chọn rồi nhấp vào Chọn.
  • Để sử dụng hình ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào Tải lên. Chọn một hình ảnh từ máy tính của bạn và nhấp vào Mở để bắt đầu tải lên. Hình ảnh sẽ được tự động chọn khi hoàn tất tải lên. Nhấp vào Chọn.
  • Để chọn hình ảnh miễn phí, nhấp vào Hình ảnh miễn phí và tìm kiếm hoặc nhấp vào hình ảnh để chọn.
 6. Trong phần Chiều rộng hình ảnh, dùng thanh trượt để chọn chiều rộng pixel bạn muốn.

Màu sắc

Bạn có thể đặt bảng màu chính và màu phụ cho cửa hàng trực tuyến của mình.

Tùy chỉnh cài đặt màu sắc

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Colors (Màu sắc).
 3. Để mở hộp chọn màu, nhấp vào mẫu màu của màu loại nội dung bạn muốn thay đổi.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn màu, bao gồm cách thiết lập chuyển màu, hãy tham khảo Bảng màu.

Kiểu chữ

Bạn có thể đặt kiểu phông chữ và kích cỡ cho văn bản trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể chọn phông chữ hệ thống hoặc phông chữ tùy chỉnh.

Bạn nên sử dụng phông chữ hệ thống trong cửa hàng. Khi bạn sử dụng phông chữ hệ thống, khách hàng sẽ không phải tải phông chữ mới xuống máy tính của mình, nhờ đó ngăn ảnh hưởng xấu đến tốc độ tải cửa hàng. Phông chữ hiển thị trên máy tính của khách hàng phụ thuộc vào hệ điều hành.

Tùy chỉnh cài đặt kiểu chữ

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Kiểu chữ.
 3. Đối với từng kiểu văn bản, nhấp vào Change (Thay đổi) để sử dụng hộp chọn phông chữ.
 4. Khám phá phông chữ có sẵn bằng trường tìm kiếm hoặc bằng cách nhấp vào Tải thêm.
 5. Nhấp vào tên phông chữ bạn muốn sử dụng, rồi nhấp vào Chọn.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh cỡ phông chữ

Bạn có thể cài đặt cỡ phông chữ mặc định cho tiêu đề và văn bản nội dung trong cài đặt chủ đề Kiểu chữ.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Cài đặt chủ đề > Kiểu chữ.
 2. Để thay đổi cỡ phông chữ mặc định cho tiêu đề, sử dụng Tỷ lệ cỡ phông chữ để chọn cỡ phông chữ mặc định. Cỡ phông chữ tối thiểu là 100% và cỡ tối đa là 150%. Mỗi mức gia tăng tỷ lệ sẽ khiến cỡ phông chữ tăng 5%. Cài đặt mặc định là 100%.
 3. Để thay đổi cỡ phông chữ mặc định của văn bản, sử dụng Tỷ lệ cỡ phông chữ để chọn cỡ phông chữ mặc định. Cỡ phông chữ tối thiểu là 100% và cỡ tối đa là 130%. Mỗi mức gia tăng tỷ lệ sẽ khiến cỡ phông chữ tăng 5%. Cài đặt mặc định là 100%.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bố cục

Bố cục cho phép bạn cài đặt chiều rộng tối đa để hiển thị cửa hàng trực tuyến.

 1. Nhấp vào Cài đặt chủ đề > Bố cục.
 2. Sử dụng thanh trượt phạm vi để chọn chiều rộng trang 1000px hoặc 1600px. Cài đặt mặc định là 1600px.
 3. [Không bắt buộc] Thêm khoảng trống dọc giữa các mục bằng thanh trượt phạm vi. Bạn có thể thêm tối đa 100px giữa các mục.
 4. [Không bắt buộc] Nếu bạn có bố cục Lưới, hãy sử dụng thanh trượt phạm vị Khoảng trống ngangKhoảng trống dọc để thêm khoảng trống giữa nội dung lưới. Khi thêm khoảng trống ngang, bạn sẽ thêm khoảng trống tối đa 40px cho hàng. Còn khi thêm khoảng trống dọc, bạn sẽ thêm khoảng trống tối đa 40px cho cột.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Đường viền và đổ bóng

Bạn có thể điều chỉnh đường viền và đổ bóng của một số loại nội dung tương tác như ngăn kéo, nút, mẫu mã hoặc mục nhập số lượng.

Các tùy chọn có thể tùy chỉnh cho đường viền gồm:

 • Độ dày, thay đổi đường viền của mục.
 • Độ chắn sáng, đặt khả năng hiển thị đường viền của mục.
 • Bán kính góc, làm tròn các góc của mục.

Các tùy chọn cho đổ bóng gồm:

 • Độ chắn sáng thay đổi khả năng hiển thị đổ bóng của mục. Khi độ chắn sáng đổ bóng bằng 0% thì đổ bóng của mục sẽ biến mất hoàn toàn.
 • Thanh trượt phạm vi phần bù Ngang hoặc Dọc di chuyển vị trí đổ bóng quanh mục.
 • Sử dụng thanh trượt phạm vi Làm mờ để thay đổi độ chắn sáng đổ bóng của mục.

Nút

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt nút kêu gọi hành động trên cửa hàng trực tuyến của mình bằng cách thêm đổ bóng, thay đổi khoảng cách hoặc độ chắn sáng và điều chỉnh hình dạng của các nút.

Cửa hàng trực tuyến mẫu có nút kêu gọi hành động

Tùy chỉnh nút

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Nút.
 3. Sử dụng thước trượt để thay đổi giao diện Đường viền nút.
 4. Sử dụng thước trượt để thay đổi Đổ bóng cho nút. Thiết lập độ chắn sáng đổ bóng bằng 0% thì đổ bóng sẽ biến mất.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Góc bo tròn cho mẫu mã

Với góc bo tròn cho mẫu mã, bạn có thể hiển thị mẫu mã sản phẩm trên trang sản phẩm hoặc mục sản phẩm nổi bật. Khách hàng có thể chọn mẫu mã mong muốn để thêm sản phẩm đó vào giỏ hàng mà không cần thay đổi trang sản phẩm.

Cửa hàng trực tuyến mẫu có góc bo tròn cho mẫu mã có thể chọn

Tùy chỉnh góc bo tròn cho mẫu mã

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Ô chọn mẫu mã.
 3. Sử dụng thước trượt để thay đổi giao diện của Đường viền ô chọn mẫu mã.
 4. Sử dụng thước trượt để thay đổi Đổ bóng của ô chọn mẫu mã. Thiết lập độ chắn sáng đổ bóng bằng 0% thì đổ bóng sẽ biến mất.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thông tin đầu vào

Mục nhập thông tin là các vùng tương tác yêu cầu khách hàng nhập vào, ví dụ như hộp chọn số lượng, biểu mẫu đăng ký nhận email hoặc ghi chú trong giỏ hàng. Bạn có thể điều chỉnh hình thức của các mục nhập thông tin trên cửa hàng trực tuyến trong phần cài đặt chủ đề.

Cửa hàng trực tuyến mẫu có mục nhập số lượng

Tùy chỉnh mục nhập thông tin

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Mục nhập.
 3. Sử dụng thước trượt để thay đổi giao diện Đường viền mục nhập.
 4. Sử dụng thước trượt để thay đổi Đổ bóng cho mục nhập. Thiết lập độ chắn sáng đổ bóng bằng 0% thì đổ bóng sẽ biến mất.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thẻ

Thẻ là vùng được chia ngăn trong mục cho phép bạn hiển thị nhiều mục, ví dụ như thẻ sản phẩm, thẻ blog, thẻ bộ sưu tập hoặc thẻ ghép. Bạn có thể tùy chỉnh hình dạng, kiểu, màu sắc, căn chỉnh và vùng đệm ảnh cho các thẻ trong mục.

Tùy chỉnh thẻ

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Thẻ.
 3. Sử dụng menu thả xuống để chọn Kiểu thẻ.
 4. Thêm Vùng đệm ảnh bằng thước trượt. Việc này sẽ tăng thêm không gian xung quanh hình ảnh thẻ.
 5. Sử dụng menu thả xuống để cài đặt Căn chỉnh văn bản cho thẻ. Bạn có thể chọn trái, giữa (mặc định) hoặc phải.
 6. Sử dụng menu thả xuống để chọn Bảng màu cho thẻ.
 7. Sử dụng thước trượt để thay đổi giao diện Đường viền thẻ.
 8. Sử dụng thước trượt để thay đổi Đổ bóng cho thẻ. Thiết lập độ chắn sáng đổ bóng bằng 0% thì đổ bóng sẽ biến mất.
 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Khoảng chứa nội dung

Vùng chứa là phần văn bản của mục nội dung, ví dụ như hộp văn bản trên bản trình chiếu, biểu ngữ hình ảnh hoặc cột trong mục nhiều đoạn. Bạn có thể tùy chỉnh hình thức của vùng chứa nội dung cho cửa hàng trực tuyến của mình.

Tùy chỉnh vùng chứa nội dung

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Khoảng chứa nội dung.
 3. Sử dụng thước trượt để thay đổi giao diện của Đường viền khoảng chứa nội dung.
 4. Sử dụng thước trượt để thay đổi Đổ bóng cho khoảng chứa nội dung. Thiết lập độ chắn sáng đổ bóng bằng 0% thì đổ bóng sẽ biến mất.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Nội dung đa phương tiện

Phương tiện là thành phần trực quan của các mục, ví dụ như phương tiện sản phẩm hoặc hình ảnh trong mục Hình ảnh có chữ. Bạn có thể thêm đường viền và đổ bóng cho phương tiện.

Tùy chỉnh phương tiện

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Phương tiện.
 3. Sử dụng thước trượt để thay đổi giao diện Đường viền phương tiện.
 4. Sử dụng thước trượt để thay đổi Đổ bóng cho phương tiện. Thiết lập độ chắn sáng đổ bóng bằng 0% thì đổ bóng sẽ biến mất.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Menu thả xuống và cửa sổ bật lên

Điều chỉnh hình thức của menu điều hướng thả xuống, hộp tương tác bật lên và cửa sổ bật lên trong giỏ hàng.

Tùy chỉnh menu thả xuống và cửa sổ bật lên

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Danh sách thả xuống và cửa sổ bật lên.
 3. Sử dụng thước trượt để thay đổi giao diện Đường viền.
 4. Sử dụng thước trượt để thay đổi Đổ bóng. Thiết lập độ chắn sáng đổ bóng bằng 0% thì đổ bóng sẽ biến mất.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Ngăn

Ngăn là vùng chứa tương tác bị ẩn sẽ xuất hiện và biến mất khi chạm hoặc nhấp vào, ví dụ như menu điều hướng có thể thu gọn hoặc tùy chọn bộ lọc.

Tùy chỉnh ngăn

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Ngăn kéo.
 3. Sử dụng thước trượt để thay đổi giao diện Đường viền.
 4. Sử dụng thước trượt để thay đổi Đổ bóng. Thiết lập độ chắn sáng đổ bóng bằng 0% thì đổ bóng sẽ biến mất.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Huy hiệu

Huy hiệu Giảm giáHết hàng sẽ tự động được thêm vào hình ảnh sản phẩm khi giá giảm xuống hoặc khi số lượng hàng trong kho về 0. Bạn có thể điều chỉnh vị trí, hình dạng và màu sắc của huy hiệu.

Cửa hàng trực tuyến mẫu có huy hiệu giảm giá và hết hàng

Huy hiệu TrangBlog sẽ xuất hiện trên kết quả tìm kiếm có liên quan. Bạn có thể tùy chỉnh vị trí và hình dạng của những huy hiệu này, nhưng không thể tùy chỉnh màu sắc.

Tùy chỉnh huy hiệu

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Huy hiệu.
 3. Sử dụng menu thả xuống để chọn vị trí huy hiệu trong thẻ sản phẩm. Bạn có thể chọn trên cùng bên trái, trên cùng bên phải, dưới cùng bên trái (mặc định) hoặc dưới cùng bên phải.
 4. Thêm góc tròn bằng thước trượt Bán kính góc. Khi bán kính góc bằng 0px thì sẽ tạo ra các cạnh huy hiệu vuông và khi tăng bán kính thì các cạnh của huy hiệu sẽ được làm tròn.
 5. Chọn Bảng màu cho huy hiệu. Bạn có thể thiết lập bảng màu thay thế cho các mặt hàng đã bán hết.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Biểu tượng

Biểu tượng là hình ảnh nhỏ có thể thêm vào một số mục hoặc khối nhất định. Bạn có thể đặt bảng màu cho biểu tượng trong phần Cài đặt chủ đề.

Cửa hàng trực tuyến mẫu có biểu tượng trong hàng có thể thu gọn

Tùy chỉnh biểu tượng

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Biểu tượng
 3. Sử dụng menu thả xuống để chọn màu mặc định cho biểu tượng. Bạn có thể chọn Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, nút Viền ngoài hoặc màu chữ cho biểu tượng trên cửa hàng.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Truyền thông xã hội

Bạn có thể thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội cho sản phẩm và bài viết blog, cũng như liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội. Liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội hiển thị ở chân trang của cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt truyền thông xã hội

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Truyền thông xã hội
 3. Để thêm liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội, nhập liên kết đến tài khoản vào các trường được cung cấp trong mục Tài khoản. Nhập liên kết đầy đủ, ví dụ như https://instagram.com/shopify hoặc https://twitter.com/shopify.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Hành vi tìm kiếm

Cửa hàng trực tuyến có cài đặt tìm kiếm dự đoán để hiển thị gợi ý khi khách hàng bắt đầu nhập vào trường tìm kiếm. Gợi ý tìm kiếm có thể giúp khách hàng làm rõ và tinh chỉnh truy vấn tìm kiếm, đồng thời mang đến cho khách hàng những phương thức mới để khám phá cửa hàng trực tuyến. Gợi ý tìm kiếm cũng cho phép khách hàng duyệt nhanh các kết quả trùng khớp mà không cần rời khỏi trang hiện tại để xem danh sách kết quả tìm kiếm riêng.

Bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt sau cho mục tìm kiếm:

 • Bật gợi ý tìm kiếm - Bật hoặc tắt gợi ý tìm kiếm.
 • Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm - Hiển thị hoặc ẩn nhà cung cấp sản phẩm trong gợi ý tìm kiếm.
 • Hiển thị giá sản phẩm - Hiển thị hoặc ẩn giá sản phẩm trong gợi ý tìm kiếm.

Thay đổi cài đặt tìm thông tin đầu vào

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Tìm thông tin đầu vào
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh hành vi tìm kiếm đối với cửa hàng.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của gợi ý tìm kiếm, hãy tham khảo Tìm kiếm dự đoán.

Định dạng đơn vị tiền tệ

Bạn có thể chọn để giá sản phẩm, giá giỏ hàng và giá thanh toán luôn hiển thị mã đơn vị tiền tệ.

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Định dạng đơn vị tiền tệ.
 3. Để bật mã đơn vị tiền tệ, nhấp vào hộp kiểm Hiển thị mã đơn vị tiền tệ.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Giỏ hàng

Bạn có thể thay đổi kiểu giỏ hàng trên cửa hàng trực tuyến. Khi khách hàng thêm sản phẩm từ cửa hàng vào giỏ hàng, giỏ hàng có thể hiển thị dưới dạng ngăn kéo, trang hoặc cửa sổ thông báo bật lên. Khi giỏ hàng của khách hàng trống, bạn có thể hiển thị bộ sưu tập nổi bật trên ngăn giỏ hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Cài đặt chủ đề > Giỏ hàng.
 2. Sử dụng menu thả xuống để chọn kiểu giỏ hàng: ngăn kéo, trang hoặc cửa sổ thông báo bật lên.
 3. Không bắt buộc: Để hiển thị nhà cung cấp của mặt hàng trong giỏ hàng của khách hàng, nhấp vào Hiển thị nhà cung cấp.
 4. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn cung cấp cho khách hàng một khu vực để họ đưa ra yêu cầu đặc biệt hoặc thêm thông tin bổ sung về đơn hàng, hãy chọn tùy chọn Bật ghi chú trong giỏ hàng.

Nếu bạn đã thiết lập kiểu giỏ hàng là Ngăn kéo, bạn có thể hiển thị bộ sưu tập trong ngăn giỏ hàng. Bộ sưu tập đã chọn chỉ xuất hiện khi giỏ hàng trống.

Để thêm bộ sưu tập vào ngăn giỏ hàng trống, nhấp vào Chọn bộ sưu tập. Sau khi chọn bộ sưu tập, nhấp vào Thay đổi để chọn bộ sưu tập khác hoặc xóa bộ sưu tập khỏi ngăn giỏ hàng. Bạn cũng có thể nhấp vào Tạo bộ sưu tập để tạo bộ sưu tập mới. Nút này sẽ đưa bạn ra khỏi phần Cài đặt chủ đề và chuyển đến phần Bộ sưu tập trong trang quản trị Shopify.

Thanh toán

Mục này cho phép bạn tùy chỉnh trang thanh toán của cửa hàng. Tham khảo Trang thanh toán Shopify để biết thêm thông tin về trang thanh toán của cửa hàng.

Thay đổi kiểu chủ đề

Kiểu chủ đề là bộ sưu tập các cài đặt do nhà thiết kế chủ đề chọn. Bạn có thể áp dụng một kiểu chủ đề để đem đến giao diện trau chuốt cho cửa hàng của mình. Tất cả chủ đề đều mặc định áp dụng một kiểu chủ đề. Khi tùy chỉnh chủ đề, bạn thay thế cài đặt kiểu chủ đề bằng cài đặt của bạn. Khi bạn áp dụng một kiểu chủ đề vào chủ đề của mình, các cài đặt hiện tại như màu và kiểu chữ sẽ thay đổi.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Cài đặt chủ đề > Kiểu.

 2. Sử dụng menu thả xuống, chọn tùy chọn kiểu chủ đề. Tùy chọn có sẵn tùy thuộc vào chủ đề bạn sử dụng.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Hoàn tác và làm lại thay đổi

Nút Hoàn tác sẽ đảo ngược thay đổi gần nhất bạn vừa thực hiện, còn nút Làm lại sẽ thực hiện lại thay đổi bạn vừa hoàn tác. Nhấp vào nút Hoàn tác nhiều lần sẽ tiếp tục hoàn tác những gì bạn đã thực hiện, mỗi lần một thay đổi. Nút Hoàn tácLàm lại được đặt trong thanh công cụ của trình biên tập chủ đề.

Nút Undo (Hoàn tác) và nút Redo (Làm lại) nằm trên thanh công cụ của trình biên tập chủ đề

Nhấp vào nút Undo (Hoàn tác) để đảo ngược những thay đổi sau:

 • thêm, sắp xếp lại và xóa các mục
 • áp dụng màu sắc, phông chữ và cài đặt khác, trên tab Theme settings (Cài đặt chủ đề)
 • đặt lại kiểu chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí