Mẫu

Mẫu là bộ sưu tập các mục được định cấu hình để mang đến giao diện nhất quán cho cửa hàng trực tuyến. Các mục có sẵn trong mẫu sẽ phụ thuộc vào chủ đề. Trong trình biên tập chủ đề, bạn có thể tìm hiểu xem nên áp dụng mẫu nào cho trang nào, rồi chỉnh sửa để tùy chỉnh thông tin hiển thị với khách hàng của mình.

Khi chỉnh sửa mẫu, tất cả các trang sử dụng mẫu trang đó sẽ thay đổi. Ví dụ: Nếu bạn thêm biểu mẫu đăng ký nhận bản tin vào mẫu bộ sưu tập, tất cả các trang bộ sưu tập sử dụng mẫu bộ sưu tập mặc định giờ sẽ hiển thị biểu mẫu đăng ký nhận bản tin.

Bạn có thể có tổng cộng tối đa 1000 mẫu.

Chỉnh sửa mẫu

Bạn có thể chỉnh sửa mẫu để thêm mục vào cửa hàng trực tuyến. Một số mục cho phép bạn thêm các khối có thể tùy chỉnh thêm nhưng không phải mục hoặc khối nào cũng có cài đặt hoặc nội dung chỉnh sửa được. Khi bạn chỉnh sửa mẫu, thay đổi sẽ hiển thị theo thời gian thực trong cửa sổ xem trước chủ đề.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn mẫu bạn muốn chỉnh sửa trong menu thả xuống.
 2. Nhấp vào + Thêm mục rồi chọn mục mới cho mẫu của bạn.
 3. Nhấp vào mục mới để xem cài đặt và tùy chọn của mục.
 4. Thay đổi mục hoặc các khối trong mục.
 5. Khi bạn đã hài lòng với mục của mình, nhấp vào Lưu.

Tạo mẫu mới

Có thể sử dụng một số loại mẫu để hiển thị nhiều trang bằng tài nguyên trong cửa hàng. Những loại mẫu này bao gồm:

 • bộ sưu tập
 • sản phẩm
 • blog
 • bài viết blog
 • trang

Tất cả các chủ đề đều có mẫu mặc định cho từng loại. Tài nguyên sẽ sử dụng mẫu mặc định này nếu bạn không đặt mẫu thay thế rõ ràng.

Mọi thay đổi bạn thực hiện với mẫu sẽ ảnh hưởng đến tất cả các trang sử dụng mẫu đó. Nếu muốn hiển thị một số trang thuộc loại đó theo kiểu khác, bạn có thể tạo mẫu mới dựa trên mẫu đã có trong chủ đề. Khi bạn tạo mẫu mới từ mẫu hiện có, mẫu mới sẽ tự động có các mục giống mẫu hiện có. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa để xóa, thêm hoặc ẩn mục nếu cần mà không làm ảnh hưởng đến việc hiển thị các mẫu khác cùng loại.

Các bước thực hiện:

 1. Sử dụng menu thả xuống để chọn mẫu. Nhấp vào + Tạo mẫu.
 2. Đặt tên duy nhất cho mẫu của bạn.
 3. Sử dụng menu thả xuống, chọn mẫu hiện có mà bạn muốn lấy làm cơ sở để tạo mẫu mới.
 4. Nhấp vào Tạo mẫu.

Xem trước mẫu

Tùy chọn xem trước mẫu cho bạn biết mẫu sẽ hiển thị các tài nguyên khác nhau đối với khách hàng như thế nào khi bạn lưu hoặc đăng. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để xem trước cách trang hoặc sản phẩm hiển thị khi áp dụng mẫu khác.

Mẫu được chỉ định ở cấp độ trang hoặc sản phẩm. Bạn có thể tạo và chỉnh sửa mẫu trong trình biên tập chủ đề nhưng thay đổi mẫu được chỉ định của trang hoặc sản phẩm trong trang quản trị Shopify. Bạn có thể tạo nhiều mẫu cho trang và sản phẩm.

Xem trước mẫu thay thế

Bạn có thể xem trước cách các trang hoặc sản phẩm hiển thị khi áp dụng mẫu khác.

Các bước thực hiện:

 1. Sử dụng menu thả xuống để chọn mẫu.
 2. Trong thanh bên, nhấp vào Thay đổi.
 3. Chọn sản phẩm hoặc trang bạn muốn xem trước bằng mẫu đã chọn.

Áp dụng mẫu mới

Bạn có thể thay đổi mẫu được chỉ định cho các mục sau trong chủ đề đã đăng:

 • trang
 • sản phẩm
 • bộ sưu tập
 • blog
 • bài viết blog

Quá trình thay đổi mẫu chỉ định được thực hiện trên trang quản trị Shopify. Có thể chỉ định mẫu theo cấp độ từng mục hoặc cho nhiều mục bằng Trang chỉnh sửa hàng loạt. Quá trình này được thực hiện bên ngoài trình biên tập chủ đề.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào tiêu đề của trang cửa hàng.
 2. Trong mục Cửa hàng trực tuyến, chọn mẫu chủ đề mới trong menu thả xuống để áp dụng cho trang đã chọn.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Áp dụng mẫu mới cho sản phẩm

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm.

 2. Sử dụng bộ lọc tìm kiếm để tìm sản phẩm mà bạn muốn thay đổi hoặc nhấp vào sản phẩm trong danh sách sản phẩm hiện có.

 3. Trong mục Cửa hàng trực tuyến, chọn mẫu chủ đề mới trong menu thả xuống để áp dụng cho sản phẩm đã chọn.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Áp dụng mẫu mới cho bộ sưu tập

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
 2. Sử dụng bộ lọc tìm kiếm để xác định bộ sưu tập bạn muốn thay đổi hoặc nhấp vào bộ sưu tập trong danh sách bộ sưu tập hiện có.
 3. Trong mục Cửa hàng trực tuyến, chọn mẫu chủ đề mới trong menu thả xuống để áp dụng cho bộ sưu tập đã chọn.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Áp dụng mẫu mới cho bài viết blog

 1. Sử dụng bộ lọc tìm kiếm để tìm bài viết blog mà bạn muốn thay đổi hoặc nhấp vào bài viết blog trong danh sách bài viết blog hiện có.
 2. Trong mục Cửa hàng trực tuyến, chọn mẫu chủ đề mới trong menu thả xuống để áp dụng cho bài viết blog đã chọn.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Áp dụng mẫu mới cho blog

 1. Sử dụng bộ lọc tìm kiếm để tìm blog mà bạn muốn thay đổi hoặc nhấp vào blog trong danh sách blog hiện có.
 2. Trong mục Cửa hàng trực tuyến, chọn mẫu chủ đề mới trong menu thả xuống để áp dụng cho blog đã chọn.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi mẫu hàng loạt

Bạn có thể sử dụng Trang chỉnh sửa hàng loạt để áp dụng mẫu mới cho một số sản phẩm hoặc bộ sưu tập cùng lúc.

Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm.
 2. Sử dụng bộ lọc tìm kiếm để tìm sản phẩm bạn muốn thay đổi.
 3. Để chỉnh sửa nhiều sản phẩm cùng lúc, hãy sử dụng các phím tắt sau:

  • Để chọn và chỉnh sửa nhiều sản phẩm cùng lúc, nhấp vào hộp kiểm của các mục mà bạn muốn chỉnh sửa.
  • Để chọn nhiều sản phẩm, nhấp vào hộp kiểm, rồi giữ phím shift và nhấp vào hộp kiểm của sản phẩm khác.
  • Để chọn nhiều sản phẩm cạnh nhau, nhấp chọn một mục, rồi giữ phím shift và nhấp vào hộp kiểm của sản phẩm khác.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.

 5. Trên Trang chỉnh sửa hàng loạt, nhấp vào menu thả xuống Cột, sau đó vào mục Chung rồi nhấp vào hộp kiểm Mẫu.

 6. Nhấp vào trường mẫu của dòng đầu tiên, rồi giữ phím shift và nhấp vào trường mẫu của dòng cuối cùng. Đổ bóng màu xanh dương sẽ xuất hiện xung quanh các mục bạn đã chọn.

 7. Sử dụng menu thả xuống, chọn mẫu mới cho các mục đã chọn.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa hàng loạt bộ sưu tập

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
 2. Sử dụng bộ lọc tìm kiếm để tìm bộ sưu tập bạn muốn thay đổi.
 3. Để chỉnh sửa nhiều bộ sưu tập cùng lúc, hãy sử dụng các phím tắt sau:

  • Để chọn và chỉnh sửa nhiều bộ sưu tập cùng lúc, nhấp vào hộp kiểm của các mục mà bạn muốn chỉnh sửa.
  • Để chọn nhiều bộ sưu tập, nhấp vào hộp kiểm, rồi giữ phím shift và nhấp vào hộp kiểm của bộ sưu tập khác.
  • Để chọn nhiều bộ sưu tập cạnh nhau, nhấp chọn một mục, rồi giữ phím shift và nhấp vào hộp kiểm của mục khác.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.

 5. Trên Trang chỉnh sửa hàng loạt, nhấp vào menu thả xuống Cột, sau đó vào mục Chung rồi nhấp vào hộp kiểm Mẫu.

 6. Nhấp vào trường mẫu của dòng đầu tiên, rồi giữ phím shift và nhấp vào trường mẫu của dòng cuối cùng. Đổ bóng màu xanh dương sẽ xuất hiện xung quanh các mục bạn đã chọn.

 7. Sử dụng menu thả xuống, chọn mẫu mới cho các mục đã chọn.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý mẫu

Để đổi tên hoặc xóa mẫu, bạn cần sử dụng trình biên tập mã. Chỉnh sửa tệp mẫu có thể khiến cửa hàng trực tuyến gặp sự cố.

Đổi tên mẫu

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Tìm chủ đề có mẫu bạn muốn đổi tên, sau đó nhấp vào nút ... > Sửa mã.
 3. Trong trình chỉnh sửa mã, tìm thư mục mẫu. Nhấp vào tên mẫu bạn muốn đổi tên, rồi nhấp vào Đổi tên tệp.
 4. Nhập tên mẫu mới và nhấp vào Đổi tên tệp để lưu.

Xóa mẫu

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề
 2. Tìm chủ đề bạn muốn xóa mẫu rồi nhấp vào nút ... > Chỉnh sửa mã.
 3. Trong trình chỉnh sửa mã, tìm thư mục mẫu. Nhấp vào tên mẫu bạn muốn xóa, rồi nhấp vào Xóa tệp. Nếu bạn đã chỉ định tài nguyên cho mẫu đó, tài nguyên sẽ hiển thị theo mẫu mặc định cho đến khi bạn chỉ định mẫu khác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí