Chủ đề của Shopify

Các chủ đề do Shopify tạo ra đều miễn phí sử dụng. Những chủ đề này phù hợp cho nhiều ngành nghề và quy mô danh mục sản phẩm.

Các chủ đề miễn phí được cập nhật thường xuyên và có tất cả những tính năngchức năng tương thích với Online Store 2.0, bao gồm các mục trên mọi trang, khối ứng dụng, trường thông tin bổ sung, v.v.

Bạn có thể nhận trợ giúp về chủ đề miễn phí của Shopify từ Bộ phận hỗ trợ chủ đề của Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí