Tùy chỉnh chủ đề

Sau khi chọn chủ đề quyết định giao diện cơ bản của cửa hàng trực tuyến, bạn có thể sử dụng trình biên tập chủ đề trên trang quản trị Shopify để tùy chỉnh chủ đề sao cho phù hợp với thương hiệu độc đáo của bạn. Với trình biên tập chủ đề, bạn có thể xem trước chủ đề, thay đổi cài đặt chủ đề, thêm, xóa, chỉnh sửa và sắp xếp lại nội dung. Để tìm hiểu về những cài đặt sẵn có dành cho chủ đề, xem tài liệu của chủ đề.

Nếu chủ đề không có cài đặt cho thay đổi bạn muốn thực hiện và bạn thành thạo HTML, CSS và Liquid, bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề.

Trước khi tùy chỉnh chủ đề

Để chuẩn bị tùy chỉnh chủ đề, hoàn tất các tác vụ được đề xuất sau:

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí