Xóa "Do Shopify cung cấp" khỏi cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể xóa thông báo "Do Shopify cung cấp" nếu không muốn hiển thị thông báo đó trên cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí