Thêm trường người nhận vào sản phẩm thẻ quà tặng

Bạn có thể kích hoạt các trường người nhận sau cho sản phẩm thẻ quà tặng:

 • email người nhận
 • tên người nhận
 • tin nhắn tùy chỉnh
 • gửi vào ngày

Khách hàng mua sản phẩm thẻ quà tặng sẽ có tùy chọn gửi sản phẩm thẻ quà tặng kèm theo tin nhắn tùy chỉnh đến người khác. Khách hàng có thể chọn lên lịch gửi sản phẩm thẻ quà tặng và gửi vào một ngày cụ thể, hoặc gửi sản phẩm thẻ quà tặng ngay sau khi mua. Thẻ quà tặng đã lên lịch sẽ được gửi trong khoảng từ 4 giờ sáng đến 10 giờ sáng theo múi giờ của khách hàng và chuyển lại về múi giờ của cửa hàng.

Email cá nhân hóa chứa tin nhắn tùy chỉnh và mã thẻ quà tặng sẽ được gửi đến người nhận. Khách hàng sẽ nhận được thông báo chứa mã thẻ quà tặng và xác nhận rằng thẻ quà tặng đã được gửi đến người nhận.

Kích hoạt biểu mẫu thông tin người nhận thẻ quà tặng

Biểu mẫu thông tin người nhận thẻ quà tặng có thể không hiển thị trong một số chủ đề. Bạn có thể xác nhận xem chủ đề của mình có tùy chọn kích hoạt biểu mẫu thông tin người nhận thẻ quà tặng hay không.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh chủ đề bạn muốn tùy chỉnh.
 3. Tìm sản phẩm thẻ quà tặng.
 4. Trong mục Thông tin sản phẩm, nhấp vào khối Nút Mua.
 5. Chọn Hiển thị biểu mẫu thông tin người nhận cho sản phẩm thẻ quà tặng. Nếu tùy chọn này không hiển thị thì nghĩa là chủ đề của bạn không hỗ trợ tính năng biểu mẫu thông tin người nhận thẻ quà tặng.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).
 7. Đảm bảo thông báo thẻ quà tặng có chứa trường người nhận mới. Nếu đã từng sửa đổi những mẫu này hoặc thêm ngôn ngữ bổ sung thì bạn cần thêm các trường theo cách thủ công.

Mẫu thông báo thẻ quà tặng

Bạn có thể gửi hai thông báo khác nhau khi thẻ quà tặng được mua.

Thẻ quà tặng mới

Đây là thông báo mà một người nào đó sẽ nhận được nếu họ là người nhận thẻ quà tặng. Điều này bao gồm các trường hợp sau:

 • Nhân viên tạo thẻ quà tặng trong trang quản trị và phát hành cho khách hàng.
 • Khách hàng tự mua thẻ quà tặng mà không hoàn thiện biểu mẫu thông tin người nhận.
 • Một người nào đó nhận được quà là thẻ quà tặng.

Biên lai thẻ quà tặng

Đây là thông báo khách hàng nhận được khi mua thẻ quà tặng và hoàn thiện biểu mẫu thông tin người nhận. Thông báo này xác nhận với khách hàng rằng thẻ quà tặng đã được gửi cho người nhận.

Kiểm tra xem mẫu thông báo có chứa trường người nhận hay không

Nếu bạn đã sửa đổi mẫu thông báo thẻ quà tặng hoặc thêm ngôn ngữ mới thì có thể trường thông tin người nhận sẽ không được thêm. Bạn có thể khắc phục bằng cách khôi phục thay đổi đối với mẫu mặc định hoặc thêm thủ công các trường mới. Cần thực hiện thao tác này đối với từng ngôn ngữ mà bạn hỗ trợ.

Khôi phục thay đổi cho thông báo

Bước:

Thêm trường mới vào thông báo

Nếu muốn giữ lại các thay đổi đối với thông báo thẻ quà tặng, bạn có thể thêm thông tin người nhận theo cách thủ công. Các trường thông tin người nhận sẽ được ghi lại trong tài liệu tham khảo về Liquid dành cho người nhận thẻ quà tặng

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí